Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw priffyrdd cyhoeddus, palmentydd a llwybrau beicio yn Abertawe.

Mae gennym raglenni gwaith cynlluniedig a mân atgyweiriadau, ac rydym hefyd yn cynnal archwiliadau rheolaidd ac yn gweithredu ar faterion y cawn wybod amdanynt.

Mae ein gwaith cynnal a chadw hefyd yn cynnwys torri gwair, rheoli coed a thrin chwyn ar dir sy'n eiddo i'r cyngor neu a reolir ganddo.

Rhowch wybod am unrhyw broblemau gyda'n rhwydwaith o ffyrdd, llwybrau troed a llwybrau beicio gan ddefnyddio'r ffurflen berthnasol isod. Mae hyn yn arbennig o bwysig ym misoedd y gaeaf pan y gall eira ac iâ hollti arwynebau ffyrdd gan ffurfio tyllau.

Rhaglen ailwynebu ffyrdd

Bwriedir ailwynebu'r ffyrdd canlynol yn 2023/24.

Rhaglen ailwynebu ffyrdd - mân atgyweiriadau

Amserlen mân atgyweiriadau ar gyfer 2023/24.

Torri glaswellt a chynnal coed

Gwybodaeth am waith torri glaswellt a chynnal coed rydym yn ei wneud.

Tyllau yn y ffordd

Rhowch wybod i ni am dwll yn y ffordd a byddwn yn ceisio ei atgyweirio o fewn 48 awr (os yw'r tywydd yn caniatau).

Adrodd am gerrig palmant sydd wedi'u difrodi neu sydd wedi torri ar-lein

Rhowch wybod i ni am unrhyw gerrig palmant sydd wedi difrodi neu dorri fel y gallwn drefnu i'w trwsio neu eu hailosod.

Adrodd am ddiffyngion yn arwyneb y ffordd ar-lein

Rhowch wybod i ni am ddiffygion yn arwyneb y ffordd neu lwybr troed, gan gynnwys tyllau.

Adrodd am broblemau eraill gyda ffyrdd a phalmentydd

Rhowch wybod am unrhyw broblemau eraill gyda ffyrdd a phalmentydd gan gynnwys meinciau a rheiliau wedi'u difrodi, graffiti, goleuadau traffig, canghennau sy'n hongian drosodd a chwyn.

Cwestiynau cyffredin am cynnal a chadw ffyrdd

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am cynnal a chadw ffyrdd.

Cwestiynau cyffredin am chwyn

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am chwyn.

Blaenraglen waith priffyrdd 2020 - 2025

Mae Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnal a chadw 1091 km (676 milltir) o ffyrdd cerbydau a llwybrau troed priffyrdd a fabwysiadwyd yn ei ffiniau, gan sicrhau bod yr holl faterion cynnal a chadw a rheoli priffyrdd yn cael eu gwneud yn effeithiol.

Treial torri a chasglu - yn hybu bioamrywiaeth

Rydym yn brwydro yn erbyn yr argyfyngau hinsawdd a natur gyda chyfarpar newydd.

Cynnal coed - arweiniad i berchnogion cartrefi a pherchnogion tir

Cyngor sylfaenol ac ymarferol ar yr ymholiadau mwyaf cyffredin a geir gan arddwyr, perchnogion cartrefi a pherchnogion tir yn ymwneud â choed a phlanhigion prennaidd tebyg.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 22 Awst 2023