Toglo gwelededd dewislen symudol

Rol llywodraethwr ysgol

Mae yna tua 22,200 o lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru. Maen nhw'n rhoi o'u hamser, sgiliau ac arbenigedd yn wirfoddol, i helpu eu hysgolion i ddarparu'r addysg gorau posibl i blant.

Mae cyrff llywodraethu yn atebol am gyfeiriad strategol eu hysgolion ac am ansawdd yr addysg a ddarperir.

Fe fyddwch yn darganfod bod sawl math o bobl yn dod yn llywodraethwyr ysgolion. Fel chi, bydd ganddynt reswm penodol dros wasanaethu ar y corff llywodraethu.

Oherwydd y rhesymau gwahanol hyn, mae gan bob corff llywodraeth grwp craidd o lywodraethwyr yn cynnwys:

 • Rhiant lywodraethwyr
 • Athrawon lywodraethwyr
 • Staff lywodraethwyr
 • Llywodraethwyr ALI
 • Y pennaeth (yn gweithredu fel llywodraethwr o'i ddewis/dewis).

Bydd cyrff llywodraethu hefyd yn cynnwys rhai o'r llywodraethwyr canlynol, yn dibynnu ar y math o ysgol:

 • Llywodraethwyr cymunedol
 • Llywodraethwyr cymunedol ychwanegol
 • Llywodraethwyr cynrychioliadol
 • Llywodraethwyr sefydledig
 • Llywodraethwyr partneriaeth
 • Llywodraethwyr nawdd
 • Disgybl lywodraethwyr cyswllt (ysgolion uwchradd).

Pam dod yn Llywodraethwr?

 • I wneud cyfraniad pwysig i addysg trwy gefnogi cymuned yr ysgol, ei staff a'i disgyblion a chynorthwyo i godi safnoau addysg.
 • I gael cyfleoedd boddhaol a heriol.
 • I helpu i ddatblygu eich sgiliau cyfredol a dysgu rhai newydd hefyd.
 • I gyfarfod a gweithio gyda phobl newydd.
 • I gael ymwybyddiaeth o'r system addysg.

Mae Llywodraethwyr yn wirfoddolwr sydd:

 • a diddordeb mewn addysg;
 • yn cynrychioli'r rhai sydd a diddordeb allweddol yn yr ysgol;
 • yn rhan o dim sy'n derbyn cyfrifoldeb am bopeth a wna ysgol;
 • ag amser i ymrwymo i gyfarfodydd ac achlysuron eraill;
 • yn fodlon dysgu;
 • yn gallu gweithredu fel ffrind beirniadol sy'n cefnogi'r ysgol ond sydd hefyd yn herio ac yn gofyn cwestiynau am sut y mae'r ysgol yn gweithio a'r safonau y mae'n eu cyflawni;
 • yn gweithredu fel cysylltiad rhwng rhieni, y gymuned leol, yr Awdurdod Lleol a'r ysgol.

Tair rol allweddol y corff llywodraethu

 1. Darparu golwg strategol
 2. Gweithredu fel ffrind beimiadol
 3. Sicrhau atebolrwydd.

Cyfrifoldebau craidd y corff llywodraethu

 • Hyrwyddo safonau uchel o gyflawniad addysgol ac ymddygiad
 • Gosod targedau ar gyfer cyflawniadau disgyblion
 • Sicrhau bod gan pob dysgwr fynediad at gwricwlwm eang a chytbwys
 • Penderfynu ar nodau, polisiau a blaenoriaethau'r ysgol
 • Penderfynu ar gyllideb yr ysgol a'i monitro
 • Staffio - e.e. penodi staff, rheolaeth perfformaid
 • Rhoi gwybodaeth i rieni am yr ysgol
 • Cynhyrchu cynllun gweithredu a monitro cynnydd yn dilyn arolwg gan Estyn
 • Lles a diogelwch y dysgwyr.

Sut y mae llywodraethwr yn cyflawni ei ddyletswydd au?

Mae enghreifftiau yn cynnwys:

 • Mynychu cyfarfodydd, pwyllgorau ac efallai cymryd rhan mewn gweithgorau bychain o dro i dro
 • Ymweld a'r ysgol
 • Bod yn gysylltiedig gyda maes o waith yr ysgol
 • Cymryd rhan ym mhenderfyniadau'r corff llywodraethu
 • Cadw cyfrinachedd pan fydd angen
 • Derbyn hyfforddiant a datblygiad
 • Bod yn ymwybodol o'r mentrau a'r datblygiadau diweddaraf mewn addysg.

Cymorth a hyfforddiant

Er mwyn i lywodraethwyr gyflawni eu cyfrifoldebau'n effeithiol ac i safon uchel mae angen iddyn nhw dderbyn hyfforddiant priodol.

Mae ymrwymiad i ddatblygiad llywodraethwyr yn agwedd bwysig o fod yn gorff llywodraethu effeithiol ond dydy hyfforddiant ddim yn gorffen yn y cyfnod anwytho. Mae yna nifer o gyrsiau hyfforddi ychwanegol ar gael wedi'u darparu gan yr Awdurdod Lleol, i gynorthwyo pob llywodraethwyr i gael yr wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i lywodraethu eu hysgolion yn effeithiol.

Mae modd cael gwybodaeth, cymorth a chyngor ychwanegol gan y canlynol:

 • Swyddogion Cefnogi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol / Awdurdod Esgobaeth
 • Cylchlythyrau
 • Dogfennau briffio
 • Digwyddiadau a rhaglenni hyfforddi llywodraethwyr ALI
 • Gwybodaeth anwytho.

Mae cefnogaeth ar gael gan yr ysgolion hefyd i lywodraethwyr newydd, gan y pennaeth, llywodraethwyr profiadol a'r clerc.

Mae enghreifftaiu'n cynnwys:

 • Hyfforddiant anwytho'r ysgol
 • Gwybodaeth a ddarperir gan yr ysgol ee. llawlyfr, cofnodion blaenorol, cynllun gwelliant yr ysgol, cylchlythyrau
 • Dyrannu llywodraethwr fel mentor o'r corff llywodraethu
 • Cyfarfod gyda'r pennaeth a'r cadeirydd
 • Gwybodaeth am y corff llywodraethu - rhestr pwyllorau, calendr cyfarfodydd y corff llywodraethu a'r pwyllgorau, cylch gwaith blwyddyn
 • Hyfforddi a datblygu llywodraethwyr - eitem rheolaidd ar agenda'r corff llywodraethu, archwiliad o'r hyfforddiant y mae'r corff llywodraethu wedi ei dderbyn.

Sut i ddod yn llywodraethwr ysgol

Cysylltwch gyda'ch Awdurdod Lleol am ragor a wybodaeth ynghylch dod yn llywodraethwr ysgol.

Close Dewis iaith