Chwilio'r wefan
English
Mobile home

Safleoedd cartrefi teithiol preswyl

Mae'n rhaid bod yr holl safleoedd cartrefi teithiol wedi trwyddedu gan y cyngor gyda'r caniatâd cynllunio perthnasol ar gyfer y safle cyfan.

Hefyd, mae'n rhaid bod pob safle wedi'i reoli gan rywun sydd wedi llwyddo mewn prawf 'person addas a phriodol'.

Bydd amodau sy'n ymwneud ag iechyd, diogelwch a lles perchnogion a deiliaid cartrefi teithiol yn cael eu rhoi i bob safle trwyddedig.

Gallwn gyflwyno hysbysiadau cydymffurfio ar berchnogion safle lle mae amodau trwydded safle'n cael eu torri. Bydd yr hysbysiadau hyn yn dweud yr hyn mae angen i'r perchennog ei wneud i unioni'r pethau hyn ac amserlenni i wneud y gwaith. Os na wneir y gwaith yn yr amser a ganiateir, gallwn wneud y gwaith yn ddiofyn. Mae hefyd yn drosedd peidio â chydymffurfio â'r hysbysiad.

Mae'n rhaid i bob safle trwyddedig roi ei reolau safle i ni, gan gynnwys ffi. Gallwch weld y rhain ar y dudalen Rheolau Safle lle maent ar gael.

Sut mae gwneud cais

Cysylltwch â ni am ffurflen gais trwy e-bostio evh@abertawe.gov.uk neu ffonio 01792 635600. Mae'n rhaid i chi lenwi pob rhan o'r ffurflen gais.Bydd angen i chi dalu ffi'r cais pan gyflwynwch eich ffurflen.

Ffïoedd

Mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch ffi gyda'r cais.

Os gwnewch gais trwy'r post, dylech wneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' a'u hanfon gyda'ch ffurflen wedi'i llenwi.

Trwydded newydd (cost prosesu cais yn unig)£356.00
Ynghyd â ffi fesul llain ar y safle£2.75
Adnewyddu trwydded (cost prosesu cais yn unig)£309.00
Ynghyd â ffi fesul llain ar y safle£2.75
Amrywiad ym manylion y safle/rheolwr£28.00
Amrywiad yn newidiadau safle neu gynnydd neu ostyngiad yn y nifer£83.00
Cyflwyno rheolau safle gyda'r cyngor£17.00
Disodli trwydded£7.00

Cyngor i berchnogion a deiliaid cartrefi teithiol preswyl

Mae taflen Gwybod Eich HawliauYn agor mewn ffenest newydd Llywodraeth Cymru'n esbonio sut mae'r ddeddfwriaeth yn effeithio arnoch fel perchennog neu ddeiliad.

Os oes gennych broblem gyda'ch cartref teithiol neu os oes angen cyngor arnoch, gallwch gysylltu â ni. Gallwn ymweld â'ch cartref i asesu'r cyflwr adfeiliedig a phennu'r ffordd orau o weithredu er mwyn gwella cyflwr yr uned i safon resymol. Bydd y ffordd o weithredu'n cynnwys cysylltu â pherchennog eich cartref neu (os yw'n berson gwahanol) berchennog y safle er mwyn datrys y sefyllfa.

Ble mae'r safleoedd cartrefi parc yn Abertawe?

Mae pedwar safle cartrefi parc preswyl trwyddedig yn Abertawe. Dyma nhw:

  • Parc Cannisland, Blackhills, Gŵyr
  • Parc Woodland, 360 Heol Abertawe, Waunarlwydd, Abertawe
  • Gerddi Mill oddi ar Heol y Mwmbwls, Blackpill, Abertawe
  • Heol Ystrad, Fforestfach, Abertawe.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am safleoedd cartrefi parc yn Abertawe ar ein PDF Document Cofrestr o safleoedd cartrefi teithiol (PDF, 57KB)Yn agor mewn ffenest newydd.


View Residential mobile homes in a larger map

Wedi'i bweru gan GOSS iCM