Toglo gwelededd dewislen symudol

Sut i fod yn aelod o GGLlPBA

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sy'n dymuno cynrychioli'r sector pysgota a dyframaethu y mae'n bosib yr hoffent fod yn rhan o'r GGLlP a dod â'u harbenigedd mewn pwnc penodol i'r grŵp.

Fel aelod gwirfoddol o'r GGLlP, byddwch yn:

 • datblygu dealltwriaeth fanwl o Strategaeth Datblygu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe 2017-2020 ac yn gweithio gyda hyrwyddwr GGLlPBA i'w hadolygu a'i diweddaru, gan sicrhau ei bod yn berthnasol.
 • cymryd ymagwedd ragweithiol tuag at glustnodi cyllid ar gyfer blaenoriaethau y cytunwyd arnynt yn y strategaeth.
 • gweithio gydag aelodau eraill o GGLlPBA i benderfynu ar y cynllun gwaith lleol a pha brosiectau neu weithgareddau i fuddsoddi ynddynt.
 • gallu mynd i gyfarfodydd rheolaidd i gefnogi'r gweithgareddau uchod.

Beth gall y GGLlP ei wneud i chi?

 • cynnwys rhanddeiliaid yn effeithiol
 • cynllunio a darparu prosiectau blaengar a chymryd rhan yn holl brosiectau'r GGLlP
 • grymuso cymunedau i fynd i'r afael â materion arfordirol sy'n effeithio arnynt
 • darparu deunydd addysgol i ysgolion, busnesau a chymunedau
 • galluogi cyfleoedd rhwydweithio trwy gynadleddau a digwyddiadau
 • gweithio'n effeithiol ar faterion/gyfleoedd ar gyfer yr arfordir gan ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd ein haelodau i gyflwyno canlyniadau
 • hwyluso datrys gwrthdaro ar faterion arfordirol
 • derbyn yr wybodaeth arfordirol a morol ddiweddaraf
 • bod yn fwy gwybodus am benderfyniadau ar y polisi
 • cwrdd â phobl eraill yn y sectorau arforol mewn lleoliad diduedd
 • rhannu gwybodaeth ac arferion da
 • caiff eich syniadau eu clywed a'u trafod yn drylwyr yn ystod ein cyfarfodydd
 • cydweithio
 • derbyn cyfleoedd i ddylanwadu ar bolisi Ewropeaidd a'r DU.

Sut rydw i'n gwneud cais i fod yn aelod o GGLlPBA?

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau Ffurflen Mynegi Diddordeb a'i dychwelyd i GGLlP Bae Abertawe.

Close Dewis iaith