Toglo gwelededd dewislen symudol

Mynd i fyw mewn tŷ cyngor

Ar ôl i chi dderbyn eich eiddo a llofnodi'r cytundeb tenantiaeth, byddwch yn barod i fynd i fyw yn yr eiddo ac ymgartrefu yn eich cartref newydd.

 

Gwybodaeth am ddogfennau y byddwch yn eu cael, rhent, cardiau adnabod, atgyweiriadau, cyfrifoldebau a chysylltiadau defnyddiol

 

Gwybodaeth am gyflenwadau nwy, trydan a dŵr

Nwy/trydan

Mae'r nwy wedi'i ddatgysylltu a bydd eich Swyddog Cymdogaeth yn eich cynghori a yw'r trydan hefyd wedi'i ddatgysylltu:

 1. Darllenwch y mesuryddion nwy a thrydan cyn gynted ag y byddwch yn mynd i fyw yn yr eiddo
  • Mae mesuryddion nwy a thrydan gwahanol - mae'n rhaid talu ymlaen llaw ar gyfer rhai ohonynt (drwy ychwanegu credyd) ac mae eraill yn cael eu bilio'n fisol:
   • cerdyn talu ymlaen llaw ar gyfer nwy (talu ymlaen llaw)
   • mesurydd nwy deallus (talu ymlaen llaw neu fil misol)
   • mesurydd nwy chwarterol (bil misol)
   • mesurydd trydanol ag allwedd (talu ymlaen llaw)
   • mesurydd trydan deallus (talu ymlaen llaw neu fil misol)
   • mesurydd trydan chwarterol (bil misol)
 2. Ffoniwch eich cyflenwyr nwy a thrydan dewisol i ddweud eich bod yn denant newydd. Byddant yn creu cyfrif ar eich cyfer.
 3. Os oes gennych gerdyn talu ymlaen llaw ar gyfer nwy neu fesurydd trydan ag allwedd, bydd angen i chi roi credyd arnynt: 
  • dylai'r cerdyn nwy/allwedd trydan fod yn yr eiddo
  • os na, gofynnwch i'ch cyflenwyr nwy/trydan anfon un atoch - bydd hyn yn cymryd tua 3 diwrnod felly gwnewch hyn cyn gynted â phosib
  • ar ôl i chi ddefnyddio'ch cerdyn neu allwedd, dylai fod credyd yn ymddangos ar y mesurydd ond NI FYDD UNRHYW nwy na/neu drydan gennych o hyd
 4. Os oes angen i chi ailgysylltu'r trydan, ffoniwch Ganolfan Alwadau'r tîm Atgyweiriadau Tai ar 01792 635100 a dywedwch wrthynt eich bod yn denant newydd. Byddant yn trefnu i ymweld â chi i ailgysylltu'r trydan a gwneud unrhyw wiriadau diogelwch
  • I ailgysylltu'r nwy, ffoniwch y Tîm Gwasanaethau Nwy ar 01792 511011 neu 01792 511032 - byddant yn trefnu i ymweld â chi i ailgysylltu'r nwy a gwneud unrhyw wiriadau diogelwch.

Gweithwyr y cyngor a chwmnïau cyfleustodau'n UNIG sydd wedi'u hawdurdodi i ailgysylltu'r cyflenwadau nwy a thrydan.

I gael help i greu eich cyfrifon newydd neu roi credyd ar eich mesuryddion, ffoniwch 01792 525154 neu 01792 525159.

Dŵr

Bydd y cyflenwad dŵr ymlaen. Chi sy'n gyfrifol am dalu'r taliadau dŵr. Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i ni roi gwybod i Dŵr Cymru eich bod wedi mynd i fyw yn yr eiddo. Darllenwch y mesurydd dŵr os oes gennych un a rhowch wybod i Dŵr Cymru.

 

Byw mewn fflat - amodau tenantiaeth ychwanegol, balconïau, gerddi cymunedol, fflatiau uchel, systemau mynediad llais i denantiaid mewn fflatiau

Parchu'r cymdogion yn eich bloc

Gofynnwn i chi wneud y canlynol:

 • Cadw sain stereos, radios a setiau teledu ar lefel resymol
 • Defnyddio ardaloedd casglu sbwriel yn gywir a'u cadw nhw'n daclus
 • Cael gwared ar eitemau swmpus yn gywir - mae gennym wasanaeth casglu 'gwastraff swmpus'
 • Gofyn am ganiatâd i gadw anifail anwes os ydych mewn bloc o fflatiau isel â mynedfa a rennir

Ni ddylech:

 • Hongian dillad wedi'u golchi â llaw ar falconïau neu staeriau a rennir 
 • Dod ag unrhyw feic modur, moped neu beiriannau gyda motor petrol i mewn i'r adeilad
 • Gwneud unrhyw waith DIY swnllyd yn gynnar neu'n hwyr yn ystod y dydd neu'r nos
 • Caniatáu i bethau gael eu taflu neu eu gollwng o ffenestri a balconïau

Ardaloedd cymunedol, er enghraifft pennau grisiau

 • Rhaid i chi gadw'r ardal y tu allan i ddrws mynediad eich fflat yn lân, yn glir ac yn daclus
 • Rhaid i chi a'ch cymdogion hefyd gadw unrhyw ardaloedd cymunedol yn lân, yn glir ac yn daclus
 • Peidiwch â storio unrhyw eitemau yn yr ardaloedd cymunedol
 • Os bydd yn rhaid i ni lanhau ardal oherwydd esgeulustod, efallai y byddwn yn adennill y gost o wneud hynny oddi wrth y preswylwyr dan sylw

Gerddi cymunedol

 • Mae gerddi cymunedol ar gael i holl breswylwyr y bloc eu defnyddio a'u rhannu
 • Rhaid i chi beidio â thrin yr ardal, ei neilltuo â ffens neu gyfyngu ar fynediad heb ein caniatâd ysgrifenedig
 • Rhaid i chi gadw anifeiliaid anwes dan reolaeth mewn gardd gymunedol - a glanhau ar eu hôl 

Balconïau

 • Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw beth ar y balconi a allai ddisgyn neu gael ei daflu ar bobl danodd
 • Gwiriwch gyda'r Swyddfa Dai Ardal cyn gosod erial teledu neu ddysgl lloeren etc. ar y balconi
 • Peidiwch â chynnal unrhyw farbeciws ar eich balconi - maen nhw'n risg tân
 • Rhowch wybod am unrhyw ddiffygion ar unwaith

Rhai pwyntiau ychwanegol ar gyfer blociau fflatiau uchel:

 • Cadwch y cynteddau yn eich fflat yn glir, yn enwedig o eitemau hylosg a allai fynd ar dân yn hawdd ac unrhyw fath o gyfarpar gwresogi fflam noeth, gan gynnwys gwresogyddion paraffîn a symudol
 • Defnyddiwch dyllau sbwriel yn ofalus - rhowch wybod i'r Swyddfa Dai Ardal am unrhyw broblemau 
 • Ni ddylech: 
  • Gadw neu ganiatáu unrhyw anifeiliaid yn yr adeilad (ac eithrio cŵn tywys)
  • Mynd â silindrau nwy propan a phetrolewm hylifedig i mewn i'r adeilad
  • Caniatáu i blant (dan 16 oed) fyw yn eich cartref am fwy na 50% o'r amser
  • Os yw plentyn yn cael ei eni neu'n dod i fyw gyda chi yn ystod eich tenantiaeth, rhowch wybod i ni a gallwn eich cynghori ar eich opsiynau ailgartrefu

Systemau mynediad drws (mynediad llais)

Mae systemau mynediad drws yn rheoli mynediad i adeiladau â mynedfeydd a rennir

I sicrhau diogelwch:

 • Sicrhewch fod y drws yn cael ei gloi y tu ôl i chi
 • Peidiwch â gadael i ymwelwyr gael mynediad oni bai eich bod yn siŵr eu bod yn ymweld â chi neu breswylydd arall
 • Ceisiwch beidio â chaniatáu i'r rheini nad ydynt yn breswylwyr eich dilyn i mewn i'r bloc hyd yn oed os ydynt yn ymddangos yn ddilys
 • Peidiwch byth â gadael drws y fynedfa ar agor na'i gadw ar agor
 • Rhowch wybod i Ganolfan Alwadau'r tîm atgyweiriadau tai am unrhyw ddiffygion

Cyngor ar ddiogelwch tân i denantiaid y cyngor

 

Dod o hyd i gelfi ar gyfer eich cartref

Efallai eich bod wedi dewis tenantiaeth wedi'i dodrefnu lle rydych yn talu pris wythnosol i rentu celfi gennym. Fodd bynnag, mae'r lleoedd canlynol i gyd yn cynnig celfi a nwyddau cartref ail law cost isel i chi eu prynu:

British Heart Foundation - Siop gelfi a nwyddau trydanol

Amrywiaeth gwych o gelfi ail law o safon, nwyddau trydanol a nwyddau cartref, o soffas, bordydd a chypyrddau dillad i setiau teledu ac offer cartref.

Enfys

Prynu celfi sydd wedi'u hadfer. Gallwch hefyd roi celfi ac eitemau eraill.

Siop Fawr Ymchwil Canser Abertawe

Cewch hyd i amrywiaeth enfawr o ddillad, ategolion, llyfrau, DVDs a CDs, nwyddau cartref, celfi ac offer trydanol bach yma, a'r cyfan o dan yr un to.

Siopau elusen Ambiwlans Awyr Cymru

Prynu neu roi celfi, nwyddau cartref, dillad a llawer mwy.

Siopau elusen Barnardo's

Siop sy'n gwerthu nwyddau cartref, eitemau ffasiwn ail law a llawer mwy. Gallwch hefyd roi nwyddau a gwirfoddoli.

Trysorau'r Tip

Mae Siop Trysorau'r Tip yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet ac mae'n cynnig amrywiaeth o eitemau, gan gynnwys celfi, offer trydanol, nwyddau cartref a dillad.

Y Groes Goch Brydeinig - Siop gelfi a nwyddau trydanol yn Abertawe

Gallwch brynu celfi a nwyddau trydanol ail law neu roi eitemau mewn siop elusen Y Groes Goch yn agos i chi.
Close Dewis iaith