Toglo gwelededd dewislen symudol

Pobl â nam meddyliol difrifol - cais i berson gael ei ddiystyru at ddibenion Treth y Cyngor

Nid yw person yn cael ei gynnwys at ddibenion gostyngiadau Treth y Cyngor os yw ei feddyg teulu'n ystyried bod ganddo nam meddyliol difrifol a bod hawl ganddo i dderbyn budd-daliadau cymwys y wladwriaeth (er efallai nad yw'n eu derbyn).

Mae cyflyrau a all arwain at nam meddyliol difrifol, nam gwybyddol difrifol neu salwch meddwl yn cynnwys clefyd Alzheimer a mathau eraill o ddementia, clefyd Parkinson, anawsterau dysgu difrifol neu strôc, ond gall sawl un arall fod yn berthnasol hefyd. Nid yw'r cyflyrau hyn yn eu hunain yn golygu y bydd person yn cael diagnosis o nam meddyliol difrifol gan feddyg.

Eithriad/gostyngiad Treth Gyngor:

  • os ydych wedi cael diagnosis o nam meddyliol difrifol gan feddyg, ac yn byw ar eich pen eich hun neu dim ond gyda phobl eraill sydd â nam meddyliol difrifol, byddwch yn cael eich eithrio rhag talu'r Dreth Gyngor
  • os ydych wedi cael diagnosis o nam meddyliol difrifol gan feddyg, ac yn byw gydag un oedolyn sy'n gymwys i dalu treth gyngor, bydd eich aelwyd yn cael gostyngiad o 25%
  • os ydych wedi cael diagnosis o nam meddyliol difrifol gan feddyg, ac yn byw gyda 2 neu ragor o oedolion sy'n gymwys i dalu treth gyngor, ni fydd unrhyw ostyngiad

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 16 Chwefror 2024