Chwilio'r wefan
English
Mortar board

Gwneud cais am le ysgol yng nghanol y flwyddyn

Gallwch wneud cais am unrhyw ysgol yn Abertawe lle nad yw derbyniadau i ddosbarthiadau derbyn a blwyddyn 7 yn gymwys.

Mae'n bwysig nodi, os ydych yn gwneud cais am le i'ch plentyn drosglwyddo o ddosbarth meithrin i'r derbyn ym mis Medi 2021, neu o'r cynradd i'r uwchradd (blwyddyn 7) ym mis Medi 2021, nid yw'r wybodaeth hon yn berthnasol i chi a dylech chi ddilyn y ddolen i'r cais am le Gwneud cais am le mewn ysgol.

Cyn i chi benderfynu gwneud cais am drosglwyddo'ch plentyn i ysgol arall, am resymau ac eithrio symud ty, dylech ystyried eich opsiynau'n ofalus iawn a thrafod eich rhesymau ac unrhyw faterion gyda phennaeth ysgol bresennol eich plentyn. Nid yw newid ysgol bob amser yn datrys problem, ac mewn rhai amgylchiadau, gall beri anawsterau, yn enwedig lle bydd disgybl hanner ffordd drwy astudiaethau arholiadau h.y. Blynyddoedd 10 ac 11. 

Os ydych yn symud i ardal yn ystod y flwyddyn ysgol neu am drosglwyddo'ch plentyn i ysgol arall, efallai y bynnwch am drenu ymweld a'r ysgol arfaethedig i drafod y symud a'r opsiynau sydd ar gael. Os ydych yn penderfynu bwrw ymlaen a'r trosglwyddo, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais a'i dychwelyd i'r Yr Uned Ysgolion a Llywodraethwyr

Gellir cael gafael ar y ffurflen gais yn y ffyrdd canlynol: 

Os oes gennych fwy nag un plentyn sydd angen lle mewn ysgol, llenwch gais ar wahân ar gyfer pob plentyn.

Caiff ceisiadau eu prosesu yn nhrefn y dyddiad o fewn 15 niwrnod ysgol neu 28 niwrnod calendr (p'un bynnag fydd gyntaf) o'r cais yn cael ei dderbyn gan yr awdurdod lleol. Os oes lle yn y grwp blwyddyn priodol, bydd eich plentyn yn derbyn lle. Os yw'r grwp blwyddyn yn llawn, hynny yw mae'r ysgol wedi derbyn hyd at ei nifer derbyn (ND), cysylltir a chi'n ysgrifenedig i ddweud wrthych nad yw'r Awdurdod Lleol yn gallu cynnig lle i'ch plentyn. Byddwch yn cael y dewis i apelio yn erbyn y penderfyniad i beidio â dyfarnu lle yn yr ysgol ddewisol. Bydd manylion am sut i wneud hynny'n cael eu hanfon gyda'r llythyr. Mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch apel yn ysgrifenedig a chaiff ei thrafod cyn gynted a phosib.

Os na chynigir lle i chi oherwydd bod yr ysgol rydych yn gwnued cais amdani'n llawn, rhoddir enw'ch plentyn ar y rhestr aros ac fe'i cedwir ar y rhestr am weddill y flwyddyn academaidd. Os daw unrhyw leoedd ar gael pan fydd enw'ch plentyn ar y rhestr aros, bydd y lle'n cael ei gynnig i blant y mae'r meini prawf gorymgeisio yn berthnasol iddynt. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y broses dderbyniadau, ffoniwch yr Uned Ysgolion a Llywodraethwyr Yr Uned Ysgolion a Llywodraethwyr yn y Ganolfan Ddinesig (01792 636550) neu, fel arall, e-bostiwch:  midyearadmissions@swansea.gov.uk

Apply for a primary school place mid year

Make an application for a school transfer to any Swansea school where Reception and Year 7 admissions DO NOT apply.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM