Chwilio'r wefan
English
theatre masks

Trwyddedu Perfformio Plant

Mae'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud a phlant mewn adloniant yn cynnwys plant o'u genedigaeth i'r oedran gadael ysgol statudol (dydd Gwener olaf mis Mehefin y flwyddyn ysgol pan fo plentyn yn cael ei ben-blwydd yn 16 oed).

Y gofyniad i drwyddedu:

Mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn i bob awdurdod lleol gyflwyno trwyddedau perfformio i blant sy'n cymryd rhan yn y categoriau canlynol:

  • Darllediad byw neu berfformiad wedi'i recordio, fel rhaglen deledu neu radio neu ffilm;
  • Perfformiad theatr lle codir tal;
  • Unrhyw berfformiad ar safle trwyddedig;
  • Modelu a chwaraeon plant lle telir y plentyn neu unrhyw berson arall (ar wahan i dreuliau arferol).

Y person sy'n gyfrifol am gynhyrchu perfformiad lle mae plentyn yn cymryd rhan yw'r person a ddylai wneud y cais am y drwydded.

Rhaid cyflwyno cais i Ddinas a Sir Abertawe, a fydd yn prosesu'r cais.

Ni fydd angen trwydded ar rai perfformiadau.  Os nad ydych yn siwr a oes angen trwydded perfformiad plant arnoch, ffoniwch Chris Williams 01792 636056 am gyngor.


Pryd NAD oes angen trwydded ar blentyn i berfformio?

  • Os yw'r plentyn yn perfformio am 4 diwrnod yn unig mewn unrhyw gyfnod o 6 mis, ac os nad oes angen amser o'r ysgol arno i ymgymryd a'r perfformiad;
  • Os yw plentyn yn cymryd rhan mewn perfformiad ysgol llawn amser (hynny yw, ysgol addysgol, nid ysgol ddawns);
  • Perfformiadau a gyflwynir gan 'gorff o bobl';
  • Unrhyw weithgaredd nad yw'r awdurdod lleol yn ei hystyried yn berfformiad, fel cyfweld a phlant neu eu ffilmio pan fyddant yn cymryd rhan mewn gweithgaredd arferol nad yw wedi'i threfnu'n arbennig at ddiben gwersi ysgol neu chwarae yn y parc;
  • Os cyfarwyddir y weithgaredd mewn unrhyw ffordd y gellir ei hadloygu a'i throi'n berfformiad.

Caiff ceisiadau am drwyddedau perfformio plant ar gyfer unrhyw blentyn sy'n byw yn Abertawe eu prosesu yn y Yr Uned Ysgolion a Llywodraethwyr.

Os nad oes angen trwydded berfformio plant, rydym yn gofyn o hyd i drefnydd y perfformiad/sioe gofrestru pob plentyn sy'n cymryd rhan.  Mae hyn yn caniatau i ni gadw cofrestr o holl blant Abertawe sy'n cymryd rhan mewn perfformiad.  Hyd yn oed os nad oes angen trwydded ar blentyn, mae'r rhan fwyaf o'r rheolau a'r rheoliadau yn dal yn berthnasol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM