Chwilio'r wefan
English
books with pencil and paper

Prosiect Addysg Mewn Lleoliad Heblaw'r Ysgol (EOTAS)

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan raglen Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion a cholegau'r 21ain ganrif a Chyngor Abertawe.

Steel frame erection at sunrise
Front elevation showing commencement of brickwork
Work started to metal frame stud walls
Partially completed steel frame at front
Partially completed steel frame at rear
Building of steel frame starts
Equipment on site
Development of the site following demolition
Early stages of digging out the new access road
Steel frame erection at sunrise
Front elevation showing commencement of brickwork
Work started to metal frame stud walls
Partially completed steel frame at front
Partially completed steel frame at rear
Building of steel frame starts
Equipment on site
Development of the site following demolition
Early stages of digging out the new access road

Yr ydym yn rhoi cynlluniau ar waith i weddnewid addysg rhai o'r bobl ifanc fwyaf agored i niwed yn Abertawe ac i wella'u cyfleoedd mewn bywyd yn sylweddol. Mae Cyngor Abertawe wedi cael caniatad i adeiladu uned atgyfeirio disgyblion (UAD) newydd Abertawe ar dir y tu ôl i Dŷ cocyd ac mae'r gwaith yn mynd rhagddo ar y cyd â'r contractiwr penodedig i gyflwyno adeilad newydd yr ysgol fel ei fod ar agor i ddisgyblion yn Hydref 2020. Mae'r prosiect hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan raglen Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion a cholegau'r 21ain ganrif a Chyngor Abertawe.

Mae'r prosiect yn cynnwys:

Llety newydd ar gyfer yr uned atgyfeirio disgyblion, a fydd yn darparu:

 • lles gwell i ddysgwyr a staff;
 • adeiladau a chyfleusterau sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif;
 • cwricwlwm ehangach a mwy effiethiol;
 • canlyniadau academaidd ac ehangach gwell i ddysgwyr;
 • nifer o'r adeiladau presennol yn cael eu dymchwel.

Diweddariad ar gynnydd-Medi 2019

 • Fel rhan o'r broses ymgysylltu, gwahoddwyd rhieni, staff, disgyblion a phwyllgor rheoli'r UAD i fynychu sesiynau gwybodaeth ym Mehefin 2017.
 • Cynhaliwyd sesiynau ymgysylltu a'r gymuned ym mis Hydref 2017, lle cafodd y cynigion eu hegluro gan swyddogion o Gyngor Abertawe.
 • Cymeradwywyd caniatâd cynllunio ar 6 Mawrth 2018.
 • Cyflwynwyd llythyr yn cyhoeddi dyddiadau gweithgareddau i ddod i drigolion lleol oedd yn byw mewn eiddo cyfagos ym mis Rhagfyr 2018.
 • Cwblhawyd dymchwel hen adeiladau campws Llwyncelyn ym Mawrth 2019.
 • Mae Kier Western Ltd wedi'u penodi i wneud y gwaith adeiladu.

Llinell amser y prosiect

Ceir crynodeb o gerrig milltir allweddol y prosiect isod.

Garreg filltirDyddiad
Cyfnod cyn-adeiladu 
Penodi Pennaeth UAD AbertaweRhagfyr 2016
Dechrau ymgynghoriadIonawr 2017
Comisiynu astudiaeth dichonoldeb a dyluniad ar gyfer adeiladauIonawr 2017
Pennaeth UAD Abertawe'n dechrau ei dyletswyddauEbrill 2017
Hysbysebu am swyddi Uwch-dim Arweinyddiaeth UAD AbertaweMai 2017
Hysbyseb swyddi'r Tim CefnogiMai 2017
Penodi ar gyfer swyddi sy'n weddill yn y Tim CefnogiMai 2017
Uwch-dim Arweinyddiaeth a'r Tim Cefnogi'n dechrau eu dyletswyddauAwst 2017
Dechrau rhoi model gwasanaeth newydd ar waithMedi 2017
Parhau gyda chais cynllunio ar gyfer adeilad newydd yn amodol ar ganlyniad y broses ddylunio / astudiaeth dichonoldebHydref 2017
Cyfnod caffael adeiladuGorffennaf - Medi 2018
Cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru o'r Achos Busnes LlawnHydref 2018
Cyfnod adeiladu 
Dechrau ar waith dymchwel ac adeiladuIonawr - Mawrth 2019
Cwblhau'r gwaith i adeiladu'r adeilad newydd (yn amodol ar gyllid a chaniatad cynllunio)Chwefror 2020
Y cyfleuster yn agor i ddisgyblionChwefror 2020

 

Tim y prosiect Addysg mewn lleoliad heblaw'r ysgol (EOTAS)

Y tim y tu ol i'r prosiect

EnwTeitl y swydd
Amanda TaylorPennaeth UAD Abertawe
Alayne SmithRheolwr Datblygu Achosion Busnes Ysgolion
Stuart PageSwyddog Cefnogi'r Prosiect
Darrel BarnesRheolwr Dylunio Pensaemiol
Antony Davies / Charlotte BalcombePensaer Dylunio - Powell dobson Architects
Nigel HawkinsRheolwr Prosiectau a Chaffael / Uwch-syrfewr Meintiau
Peter RogersSwyddog Adeiladu, Dylunio a Rhoeli
Jason BowenRheolwr y Prosiect, Kier Western Ltd

 

Manteision cymunedol

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi cwmniau lleol a chreu swyddi i bobl leol. Yn ystod y gwaith, bydd y prif gontractwr yn defnyddio cyflenwyr lleol, lle bo modd, ar gyfer deunyddiau a chynhyrchion. Bydd contractwyr yn cael eu hannog i gyflogi gweithwyr lleol a chynnig profiad gwaith i bobl ifanc ddi-waith.

Ymgysylltu a disgyblion

Bydd ymgysylltu a STEM (gwydoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) yn rhan annatod o'r prosiect. Bydd y contractwr a'r Cyngor yn cydweithio i gefnogi cyfleoedd dysgu ym mhob rhan o'r prosiect adeiladu.

Prosiectau cymunedol

Fel rhan o'r prosiect bydd disgwyl i'r contractwr gefnogi mentrau lleol yn yr ardal. Darperir rhagor o fanylion am hyn wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM