Chwilio'r wefan
English

Adrodd am dwyll

Os ydych yn amau bod person neu gwmni'n cyflawni twyll yn erbyn y cyngor, gallwch adrodd amdano drwy ddefnyddio'n ffurflen ar-lein.

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ddweud wrthym am dwyll sy'n ymwneud â thenantiaeth tai cyngor, gostyngiad person sengl treth y cyngor, taliadau uniongyrchol am ofal, grantiau, twyll cyflenwyr a chontract yn ogystal ag achosion eraill o dwyll a gyflawnir yn erbyn y cyngor.

Os hoffech adrodd am dwyll gostyngiad treth y cyngor neu gamddefnyddio bathodyn glas, gallwch wneud hynny ar Ffurflenni Adrodd am Dwyll Gostyngiad Treth y Cyngor a'r Ffurflen Camddefnyddio'r Bathodyn Glas. Dylid adrodd am dwyll Budd-dal Tai gan ddefnyddio'r Ffurflen Adrodd am Dwyll Budd-dal ar Gov.ukYn agor mewn ffenest newydd.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 3. Dylid defnyddio'r ffurflen hon i adrodd am dwyll posib a gyflawnir yn erbyn y cyngor yn unig.
 4. Manylion y person neu'r sefydliad a ddrwgdybir
  1. Os ydych yn adrodd am dwyll a gyflawnwyd gan unigolyn neu sefydliad, rhowch eu manylion yn yr adran hon o'r ffurflen.

   Os oes mwy nag un person yn rhan o'r twyll, rhowch fanylion y prif berson a ddrwgdybir yma. Gallwch restru unrhyw bobl eraill sy'n rhan o'r twyll yn y blwch 'unrhyw wybodaeth ddefnyddiol arall' ar ddiwedd y ffurflen hon.
  2. A yw'r person *
 5. Disgrifiad corfforol
  1. Byddai'n ddefnyddiol cael disgrifiad o'r person. Cwblhewch gymaint o wybodaeth â phosib.
 6. Manylion y cerbyd
  1. Os yw'n defnyddio cerbyd, byddai'n ddefnyddiol cael disgrifiad. Cwblhewch gymaint o wybodaeth â phosib.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM