Toglo gwelededd dewislen symudol

Ardaloedd cadwraeth

Ardal gadwraeth yw'r enw am ardal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig y mae'n ddymunol diogelu neu wella ei chymeriad neu ei gwedd.

Pwysleisir safon ardal benodol yn hytrach nag adeiladau unigol, er enghraifft, gall grwpiau o adeiladau, mannau agored, patrymau strydoedd neu goed i gyd fod yn elfennau pwysig sy'n rhoi naws arbennig i ardal.

Mae'n ddyletswydd ar y cyngor i nodi ardaloedd o fewn Dinas a Sir Abertawe y mae eu cymeriad yn haeddu cael ei warchod a'u dynodi'n ardaloedd cadwraeth. 

Wrth gydnabod ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, mae 31 o ardaloedd cadwraeth wedi'u dynodi yn Ninas a Sir Abertawe ar hyn o bryd. Maent yn amrywio'n fawr o ran eu cymeriad, oherwydd amrywiaeth yr anheddau a geir yn yr ardal, o bentrefi bychan megis Penrhys a Cheriton i drefi megis Treforys neu ardaloedd trefol megis Stryd y Gwynt a'r Mwmbwls.

Adolygiad ardaloedd cadwraeth

Arweiniad i breswylwyr a pherchnogion eiddo mewn ardaloedd cadwraeth

Rydym wedi llunio nodyn arweiniol i breswylwyr a pherchnogion eiddo yn yr ardaloedd cadwraeth. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, dechreuwch drwy ddarllen y lawrlwythiad isod a chysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth arnoch. Sylwer bod gwasanaeth cyngor cyn cyflwyno cais ar gael bellach ar gyfer cynigion datblygu a chodir tâl ar wahân am hwn.

We have prepared  a guidance note for residents and owners of property in the conservation areas (PDF) [719KB]. If you have any queries, please start by reading through the download below and contact us if you need more information.  Please note that there is now a separate charged Gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais for development proposals.

Ceisiadau cynllunio mewn ardaloedd cadwraeth

Wrth ystyried cais i ddatblygu mewn ardal gadwraeth, mae gennym gyfrifoldeb i roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw neu wella cymeriad neu wedd yr ardal. Caiff y cais ei hysbysebu yn y papur newydd lleol ac arddangosir hysbysiad ar y safle neu gerllaw. Fel arfer, bydd yr Adran Gynllunio'n gofyn am gynlluniau manwl yn hytrach nag ymdrin â cheisiadau amlinellol, fel y gellir asesu effaith y cynigion yn drylwyr.

Wrth benderfynu a ddylid caniatáu datblygiad newydd, dylid rhoi sylw penodol i'w leoliad, ei raddfa, ei ffurf, y deunyddiau a ddefnyddir, y manylion addurnol, a'r tirweddu. Ni chaiff dyluniadau cyfoes eu gwrthod mewn ardaloedd cadwraeth o angenrheidrwydd, ond mae'n rhaid eu bod yn seiliedig ar gydymdeimlad mawr at yr ardal ac yn cydweddu'n dda â'r adeiladau a'r lleoedd o'u cwmpas. Mae rheolaethau arbennig ychwanegol yn berthnasol i adeiladau rhestredig.

Os ydych yn rhagweld ymgymryd â gwaith datblygu, addasu, neu estyn adeiladau sydd eisoes yn bodoli mewn ardaloedd cadwraeth, rydym yn eich annog i gyflogi dyluniwr profiadol ag enw da am weithio mewn amgylcheddau sensitif, ac sy'n ymwybodol o'r arddull pensaernïol cynhenid lleol, rhywun sydd ag arbenigedd yn y maes hwn a phrofiad o ofynion yr awdurdod lleol.

Gellir gwneud cais am Ganiatâd Ardal Gadwraeth yma Y porth cynllunio

Datblygu nesaf at ardal gadwraeth

Bydd y cyngor yn ystyried yn ofalus a yw datblygu nesaf at ardal gadwraeth yn cadw neu'n gwella cyffiniau'r ardal ddynodedig.

Dymchwel mewn ardaloedd cadwraeth

Mae angen caniatâd arbennig o'r enw Caniatâd Ardal Gadwraeth i ddymchwel neu i ddymchwel yn rhannol unrhyw adeilad, ar wahân i'r rhai lleiaf, o fewn ardaloedd cadwraeth. Felly, dylech bob amser gysylltu â'r Adran Gynllunio i ganfod a oes angen caniatâd ai peidio.

Gellir cael rhagor o gyngor ar Ganiatâd Ardal Gadwraeth drwy'r  Porth Cynllunio - Nodiadau Arweiniol ar gyfer Caniatâd Ardal Gadwraeth (PDF) [48KB].

Datblygu a ganiateir

Gellir ymgymryd â mân addasiadau ac estyniadau bach iawn i anheddau heb ganiatâd cynllunio mewn ardaloedd cadwraeth.

Mae cyfyngiadau eraill yn berthnasol ym mhob ardal gadwraeth ac mae'r cyngor wedi pennu rheolaethau cynllunio eraill o'r enw Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn yr ardaloedd cadwraeth canlynol:

  • Yr Ardal Forol 
  • Penclawdd
  • Y Mwmbwls
  • Rhosili
  • Horton
  • Porth Einon
  • Llangynydd
  • Reynoldston
  • Holt's Field

Rhoddwyd y rhain ar waith pan ddaeth yn amlwg bod addasiadau amhriodol ac anghydnaws, ynghyd a deunyddiau anaddas, yn effeithio ar wedd yr ardaloedd cadwraeth.

Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn dileu rhai o'ch hawliau ynghylch datblygu a ganiateir ac mae'n golygu bod angen cael cymeradwyaeth yr awdurdod cynllunio i wneud gwaith penodol a ddiffinnir yn y cyfarwyddyd.

Ni fydd angen talu ffi i gyflwyno ceisiadau cynllunio o'r math hwn.

Lleoliadau ardaloedd cadwraeth

I weld lleoliadau ardaloedd cadwraeth ledled Abertawe, gallwch naill ai weld Y diweddaraf ar y Cynllun Datblygu Lleol (CDLI) - ysgolion neu'r set ddata ardal gadwraeth yn Porth Lle

Am ragor o wybodaeth am ardaloedd cadwraeth, gweler wefan Cadw

Adolygiad ardaloedd cadwraeth

Mae'n ddyletswydd arnom i lunio a chyhoeddi polisïau a chynigion ar gyfer cadw a gwella ardaloedd cadwraeth
Close Dewis iaith