Chwilio'r wefan
English

Trethi Busnes ar gyfer eiddo gwag neu rannol wag

Gostyngiadau trethi ar gyfer eiddo gwag neu rannol wag.

Ar ôl cyfnod cychwynnol heb drethi (3 mis ar gyfer eiddo anniwydiannol a 6 mis ar gyfer eiddo diwydiannol), bydd y rhan fwyaf o eiddo gwag yn denu codiad tâl 100%. Fodd bynnag, bydd rhai eiddo wedi'u heithrio rhag Trethi Busnes a dangosir rhestr o'r rhain isod.

Eiddo Eithriedig

  • Eiddo gwag â gwerth trethadwy llai na £2,600
  • Eiddo gwag lle mae gan y perchennog hawl i'w ddefnyddio dim ond yn ei rôl fel cynrychiolydd person sydd wedi marw
  • Eiddo gwag lle mae'r gyfraith yn gwahardd ei ddefnyddio (ac eithrio cyfnodau defnyddio anghyfreithlon)
  • Eiddo sy'n wag o ganlyniad i fethdaliad
  • Adeiladau rhestredig gwag

Newid perchnogaeth

Ni fydd newid perchnogaeth yn golygu y bydd cyfnod 3 neu 6 mis newydd heb drethi'n dechrau.

Defnydd cyfnod byr

Nid yw adeiladau sydd wedi bod yn wag ac yn cael eu defnyddio am lai na chwe wythnos, ac yna'n dod yn wag eto, yn cael cyfnod 3 neu 6 mis arall heb drethi. Codir trethi ar y gyfradd lawn ar gyfer y cyfnod pan fo'r fangre'n wag.

Eiddo defnydd rhannol

Caiff eiddo a ddefnyddir yn rhannol wneud cais trwy'r cyngor lleol i'r swyddfa brisio i'r gwerth trethadwy gael ei ddosrannu i adlewyrchu'r rhannau a ddefnyddir a'r rhannau na chaiff eu defnyddio.

Ni fyddai'r gwerthoedd newydd yn cael eu dangos ar y rhestr trethi, ond byddai gan yr awdurdod hawl i ddefnyddio'r wybodaeth i godi trethi ar y lefel is. Bydd y bil trethi diwygiedig yn adlewyrchu'r tâl llawn am y rhan a ddefnyddir a thâl 100% neu ddim tâl am y rhan na chaiff ei defnyddio.

Dweud wrth y cyngor am eiddo gwag

Dywedwch wrthym ar unwaith pan fydd eiddo'n wag, fel y gallwn gynnal archwiliad.

Hefyd dywedwch wrthym am unrhyw newid mewn meddiannaeth neu ddefnydd o'r eiddo, gan gynnwys unrhyw addasiadau strwythurol.

Os hoffech gyflwyno cais am ostyngiad ar gyfer eiddo a feddiannir yn rhannol yn unig, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM