Chwilio'r wefan
English
Office/building

Blociau Tŵr Abertawe

Ffeithiau allweddol am flociau tŵr sy'n eiddo i Ddinas a Sir Abertawe ym mis Gorffennaf 2019.

Ein Heiddo

 • Rydym yn berchen ar 11 o flociau tŵr preswyl, gyda chyfanswm o 671 o fflatiau.
 • Dyma'r lleoliadau: Stryd Croft, Dyfaty (dau floc); Jeffreys Court, Penlan (un bloc); Street Matthew, Dyfaty (dau floc); Stryd Griffith John, Dyfaty (dau floc); Clyne Court, Sgeti (tri bloc); Rheidol Court, y Clâs (un bloc).
 • Cafodd pob un ei adeiladu ym 1963-64.
 • Mae gan ddau floc dros 11 o loriau; nid oes cladin ar y naill na'r llall. Mae gan naw bloc lai nag 11 o loriau; nid oes cladin ar ddau ohonynt.
 • Nid ydym wedi defnyddio unrhyw gynnyrch ACM â'r craidd polyethelen mwy fflamadwy, ac mae'r holl systemau cladin wedi'u cydnabod yn rhai mwy diogel gan arbenigwyr diogelwch tân.
 • Mae prosiectau presennol a'r rhai a gwblhawyd yn ein blociau wedi defnyddio cladin a fframiau gosod nad ydynt yn llosgadwy. Maent yn destun archwiliad manwl a chymeradwyaeth.
 • Word Document Fflatiau codi uchel sy'n eiddo i Dinas a Sir Abertawe (Word, 23KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Nodweddion diogelwch tân

 • Mae gan bob fflat synwyryddion mwg gwifredig sy'n cael eu profi'n flynyddol fel rhan o'n harchwiliad gwasanaeth nwy.
 • Mae gan bob fflat ac ardal gymunedol ddrws tân gwrthsafol gradd FD60 un awr.
 • Mae pibelli codi sych - pibelli integredig sy'n gallu bwydo symiau mawr o ddŵr i bob llawr os bydd tân - wedi'u gosod ym mhob tŵr. Mae hyn yn golygu bod gan ymladdwyr tân fynediad i'r dŵr y mae ei angen arnynt i gyrraedd pob eiddo os bydd digwyddiad.
 • Mae bylchau tân wedi'u gosod yno; Mae'r rhain yn lleihau'r perygl o dân yn lledaenu.

Cyngor diogelwch tân a roddir i'n tenantiaid

 • Os oes tân yn eich fflat.
  • Rhybuddiwch bawb yn eich fflat i'w gadael.
  • Caewch y drws ar eich ôl.
  • Ewch i lawr y grisiau - peidiwch byth â defnyddio'r lifftiau.
  • Pan fyddwch y tu allan, ffoniwch 999 a gofynnwch am y gwasanaeth tân.
 • Os oes tân yn rhywle arall yn eich bloc.
  • Rydych yn ddiogel i aros yn eich fflat a derbyn cyngor ac arweiniad gan y gwasanaeth tân
  • Fodd bynnag, os ydych yn teimlo dan fygythiad - neu os yw'ch larwm tân yn seinio - gadewch y bloc.
  • Mae'r polisi "aros yn yr unfan" yn cael ei weithredu gan bob un o'n blociau uchel. Rydym wedi cadarnhau gyda'r gwasanaeth tân fod hyn yn briodol oherwydd y safonau diogelwch tân uchel yn ein fflatiau.

Prosesau diogelwch tân

 • Mae pob bloc yn cydymffurfio â gofynion Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 Rydym yn cynnal asesiad risg tân ym mhob bloc fel sy'n ofynnol dan y gorchymyn hwn a chan gyfeirio at ddogfennau arweiniol megis dogfen Llywodraeth y DU, Fire Safety Risk Assessment: Sleeping Accommodation y Gymdeithas Llywodraeth Leol.
 • Rydyn ni a'r gwasanaeth tân yn cynnal asesiad risg blynyddol llawn yn yr holl ardaloedd cymunedol i sicrhau bod yr holl flociau i'r safon uchaf. Eir i'r afael ar unwaith ag unrhyw broblemau a nodir.
 • Mae swyddogion cymdogaethau'r cyngor yn archwilio blociau'n rheolaidd i sicrhau bod unrhyw ddeunyddiau hylosg a pheryglon yn cael eu symud o ardaloedd cymunedol.
 • Mae arbenigwyr y gwasanaeth tân yn ymweld â phob bloc fel rhan o'u harchwiliad diogelwch blynyddol. Maent yn cynnig archwiliadau diogelwch tân am ddim i breswylwyr fflatiau ar unrhyw adeg.
 • Caiff grisiau blociau uchel eu harchwilio bob wythnos am unrhyw rwystrau a chaiff y rhain eu symud yn unol â hyn.
 • Gwirir presenoldeb drysau tân mewn blociau uchel yn wythnosol.

Ein gwaith presennol

 • Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r gwasanaeth tân i adolygu diogelwch a byddwn yn ystyried y gwersi a ddysgwyd o drychineb Tŵr Grenfell.
 • Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gadw tenantiaid yn ddiogel a rhoi gwybodaeth iddynt - mae ymrwymiad i osod systemau taenellu dŵr ym mhob bloc yn gadarnhad o hyn.
 • Rydym yn ceisio rhoi cymaint o wybodaeth â phosib i'r cyhoedd mewn ffordd ragweithiol i'w galluogi i ddeall y sefyllfa o ran systemau cladin a diogelwch yn Abertawe.
 • Mae'r systemau taenellu yn Jeffreys Court a'r 2 floc fflatiau ar Stryd Matthew ynghyd â'r ardaloedd cymdeithasol bellach yn gweithio'n iawn. Mae gwaith wedi dechrau ar y systemau taenellu yn Clyne Court ac mae'r gwaith ar floc 1 bron wedi'i gwblhau.

Ysgolion

 • Cynhelir archwiliadau diogelwch tân gan yr ysgol unigol a bydd ysgolion unigol yn cadw cofnodion o'r archwiliadau hyn. Gan fod ysgolion eu hunain yn rheolwyr data, rhaid anfon unrhyw gais am wybodaeth i'r ysgol.
 • Dod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

 • Yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell, derbyniom nifer o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar y pwnc diogelwch tân. Rydym yn darparu ymateb llawn lle bynnag y bo modd.
 • Mewn rhai ymatebion rydym wedi dewis crynhoi gwybodaeth neu beidio â rhyddhau elfennau o gwbl. Mae enghreifftiau'n cynnwys ceisiadau am gopïau ffisegol o ganlyniadau profion, gwybodaeth fanwl am arferion archwilio/cynnal a chadw a chopïau o asesiadau risg.
 • Rydym yn ymdrechu i fod mor dryloyw â phosib ac nid ydym yn ceisio cuddio unrhyw wybodaeth.

O ran Tŵr Grenfell:

 • Nid ydym erioed wedi talu am ddefnyddio'r cwmnïau y nodwyd gan y cyfryngau eu bod wedi bod yn rhan o gyflenwi deunyddiau ar gyfer Tŵr Grenfell.
 • Yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell, aethom ati i weithredu'n gyflym i dawelu meddyliau preswylwyr ein blociau tŵr a'u sicrhau bod diogelwch tân o'r pwys pennaf. Dosbarthom lythyrau i bob fflat a oedd yn nodi'r mesurau diogelwch tân a gymerwyd gennym a'r cyngor i denantiaid os bydd tân.
 • Aethom ati i dawelu meddyliau'r cyhoedd gyda'r datganiadau hyn i'r wasg
DyddiadDatganiad i'r wasg
14/8/17 PDF Document Contractwyr yn dychwelyd i gwblhau'r gwaith cladin sy'n weddill yn Clyne Court (PDF, 101KB)Yn agor mewn ffenest newydd
11/8/17 PDF Document Gwaith gosod taenellwyr yn dechrau ym mlociau fflatiau uchel Cyngor Abertawe (PDF, 106KB)Yn agor mewn ffenest newydd
27/7/17 PDF Document Tawelu meddyliau tenantiaid fflatiau uchel Abertawe ymhellach (PDF, 102KB)Yn agor mewn ffenest newydd
07/7/17 PDF Document cyngor yn croesawu mwy o brofion ar gladin adeiladau uchel (PDF, 241KB)Yn agor mewn ffenest newydd
05/7/17 PDF Document System gladin yn pasio prawf safonau adeiladau annibynnol (PDF, 125KB)Yn agor mewn ffenest newydd
2/7/17 PDF Document Tenantiaid fflatiau uchel i dderbyn mwy o negeseuon i dawelu eu meddyliau (PDF, 200KB)Yn agor mewn ffenest newydd
22/6/17 PDF Document Arbenigwyr diogelwch tân i ymweld â phob un o flociau uchel y cyngor yn yr wythnosau i ddod (PDF, 103KB)Yn agor mewn ffenest newydd
14/6/17 PDF Document Y cyngor yn tawelu meddyliau tenantiaid blociau uchel ynghylch diogelwch tân (PDF, 105KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Wedi'i bweru gan GOSS iCM