Chwilio'r wefan
English
VDU

Cadwch le ar gyfrifiadur yn eich llyfrgell leol

Er mwyn osgoi cael eich siomi ar adegau prysur, gallwch gadw lle ar gyfrifiadur cyn i chi gyrraedd y llyfrgell.

Cadwch le ar gyfrifiadur yn eich llyfrgell leolYn agor mewn ffenest newydd

Polisi Defnydd Derbyniol 

Y rhyngrwyd a'ch cyfrifoldebau chi

Nid yw Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Abertawe yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ansawdd, cywirdeb, dilysrwydd nac argaeledd yr wybodaeth y deuir o hyd iddi trwy'r rhyngrwyd. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth yr ydych yn dod o hyd iddi. Nid yw'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn atebol am unrhyw golled, ddifrod neu anaf a ddioddefir, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, o ganlyniad i ddefnyddio'r cyfarpar neu drwy ddefnyddio ei gyfleusterau Wi-Fi (lle bo'n berthnasol). Atgoffir defnyddwyr mai nhw sy'n gyfrifol wrth ddefnyddio'r cyfleusterau am amddiffyn yn erbyn bygythiadau firws ac y dylid diogelu cyfrifiaduron cartref, gliniaduron a dyfeisiau symudol yn ddigonol â'r feddalwedd diogelwch diweddaraf.

Amodau Defnydd 

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn caniatáu i holl aelodau ei lyfrgelloedd ddefnyddio ei wasanaethau cyfrifiadurol am ddim. Gellir gwahardd aelodau ein llyfrgelloedd sydd heb dalu dirwyon na ffioedd rhag defnyddio'r cyfrifiaduron nes iddynt dalu'r rhain.

Defnyddiau Gwaharddedig

  • Cael hyd i, arddangos neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd y gellid ystyried ei fod yn anweddus, yn bornograffig, yn sarhaus, yn hiliol neu'n ddilornus.
  • Trafod busnes ar-lein (nid yw hyn yn cynnwys trafodion ariannol personol)
  • Dosbarthu hysbysebion heb wahoddiad.
  • Ceisio cael mynediad i gyfrifiaduron neu rwydweithiau eraill heb ganiatâd.
  • Addasu gosodiad y cyfrifiaduron neu'r meddalwedd a ddefnyddir arnynt.
  • Defnyddio ystafelloedd sgwrsio.
  • Unrhyw weithgaredd anghyfreithlon.
  • Ni fwriedir i gyfrifiaduron y llyfrgell gael eu defnyddio at ddiben derbyn darllediadau teledu byw.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM