Toglo gwelededd dewislen symudol

Genedigaethau, marwolaethau, phriodasau a partneriaeth sifil

Mae Swyddfa Gofrestru Abertawe'n ymdrin â chofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil yn ardal Abertawe.

Rydym yn ceisio darparu gwasanaeth cyfeillgar a chroesawgar os ydych yn cofrestru genedigaeth neu farwolaeth neu'n cymryd rhan mewn seremoni sifil, dathlu neu ddinasyddiaeth.

Newidiadau i'r gwasanaethau cofrestru o ganlyniad i Coronafeirws

Bydd unrhyw gofrestriadau ar gyfer marwolaethau a genedigaethau marw'n cael eu cwblhau dros y ffôn yn hytrach na thrwy apwyntiadau wyneb yn wyneb. Mae'n rhaid cwblhau pob cofrestriad ac apwyntiad arall yn bersonol.

Gwybodaeth i'w rhoi gan yr hysbyswr(wyr) i gynorthwyo gyda chofrestru genedigaeth

Yn ystod y cyfyngiadau symud ni fyddwn yn trefnu apwyntiadau cofrestru genedigaethau ac eithrio mewn achosion brys. Yn hytrach, dylech lenwi ein ffurflen fel y gallwn gysylltu â chi unwaith y bydd apwyntiadau ar gael.

Priodasau a phartneriaethau sifil

Mae gan Abertawe'r lleoliad perffaith ar gyfer eich priodas neu bartneriaeth sifil. O olygfeydd godidog dros Fae Abertawe i harddwch eithriadol Penrhyn Gŵyr, rydych yn siŵr o ddod o hyd i'ch lleoliad delfrydol.

Copi o dystysgrifau geni, priodas, partneriaeth sifil a marwolaeth

Gallwch cael tysytysgrifau genedigaethau, marwolaethau, priodasau neu partneriaethau sifil a gafwyd yn Abertawe'n unig.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer gwasanaethau cofrestru

Gellir talu ffioedd seremonïau ag arian neu gardiau debyd neu gredyd yn y Swyddfa Gofrestru neu â cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn.

Cofrestru genedigaeth

Dylech gofrestru genedigaeth o fewn 42 ddiwrnod o ddyddiad yr enedigaeth yn y rhanbarth y digwyddodd.

Cofrestru marwolaeth

Dylech gofrestru marwolaeth o fewn 5 niwrnod o ddyddiad y farwolaeth yn y rhanbarth y digwyddodd.

Seremonïau Dinasyddiaeth

Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd 18 oed neu'n hŷn, a dderbynnir ar gyfer dinasyddio fel Dinasyddion Prydeinig, gymryd rhan mewn Seremoni Ddinasyddiaeth.

Adnewyddu addunedau

Seremoni yw hon ar gyfer parau priod sydd am adnewyddu'r addunedau a wnaed i'w gilydd ar eu diwrnod priodas. Gallai hyn fod yn ddathliad o ben-blwydd arbennig neu i ailddatgan eu hymrwymiad i'w gilydd.

Seremoni enwi

Mae'r Diwrnod Enwi'n dathlu genedigaeth baban newydd neu ffordd arbennig o groesawu plentyn neu blant i deulu newydd. Mae'n gyfle i rieni wneud addewid cyhoeddus o gariad ac ymrwymiad i'r plentyn.

Hysbysiad preifatrwydd cofrestru

Bydd y polisi hwn yn esbonio sut y defnyddir yr wybodaeth a gesglir gennym amdanoch a'ch hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth honno.