Chwilio'r wefan
English

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Swyddfa'r Crwner ar agor o hyd ond mae'r staff yn gweithio o gartref. Mae mynediad cyhoeddus i'r Ganolfan Ddinesig, lle rydym wedi'n lleoli, yn gyfyngedig. Felly, i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01792 636237 neu e-bostiwch: coroner@abertawe.gov.uk

Gallwch wirio'n 'rhestr gwrandawiad' isod i weld y diweddaraf am ein hymchwiliadau a ohiriwyd. Os hoffech ddod i wrandawiad, ffoniwch y swyddfa ar y rhif uchod fel y gellir gwneud trefniadau ar eich cyfer i chi gael mynediad. Os nad ydych yn derbyn ymateb, ffoniwch 07583 084818.

Swyddfa'r Crwner - canllawiau diweddaraf - Covid-19

Swydd Crwner

Swyddog barnwrol annibynnol yw Crwner Ei Mawrhydi dan reolaeth y Goron. Mae pob crwner yn lleol i awdurdodaeth, a ariennir gan y cyngor lleol, ond yn annibynnol o'r cyngor, yr heddlu, ysbytai a Llywodraeth Cymru.

Cwêst

Mewn rhai amgylchiadau, gall Crwner EM gynnal cwest i'r farwolaeth. Fel arfer, bydd e'n rhoi ffurflen Trefn y Claddiad neu Dystysgrif Amlosgi i'r trefnwr angladdau, fel gellir cynnal yr angladd. Gall hefyd gyflwyno tystysgrifau marwolaeth dros dro i berthnasau er mwyn iddynt allu trefnu materion ariannol y sawl sydd wedi marw. Ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes i'r cwêst gael ei gynnal a bod dyfarniad ar gael. Ar ôl y cwêst, bydd y crwner yn rhoi'r gwaith papur perthnasol i'r cofrestrydd. Ar ôl cofrestru (nid oes angen hysbyswr), gellir prynu copïau ardystiedig o'r cofnod, h.y. tystysgrifau marwolaeth, gan y cofrestrydd.

Cynhelir cwestau yn y llys yn y Ganolfan Ddinesig fel arfer (gweler y cyfeiriad isod). Mae gan y llys fynediad i gadeiriau olwyn. Bydd yn rhaid i'r rhai sy'n mynd i'r llys sydd â gofynion arbennig, e.e. gwasanaethau cyfieithu, gysylltu â swyddogion y crwner ymhell ymlaen llaw. Mae'r holl gwestau ar agor i'r cyhoedd ac i'r wasg, oni bai fod perygl i ddiogelwch cenedlaethol.

PDF Document Coroner's Court inquest hearing list (PDF, 639KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gorchmynion Diogelu Rhag Colli Rhyddid ("DOLS")

Mewn geiriau syml, mae angen i Reolwr (Person Cyfrifol) yn y Cartref Gofal ddweud wrth Swyddfa'r Crwner am farwolaeth (hyd yn oed un naturiol) unrhyw breswylydd yn unol â DOLS.

Ni all meddyg teulu roi Tystysgrif Feddygol dros Achos y Farwolaeth (MCCD) oherwydd pan fydd y person sydd wedi marw'n destun DOLS, bydd y Cofrestrydd Marwolaeth yn gwrthod cofrestru heb gyfeiriad at y Crwner. Dylai meddygon teulu ddefnyddio'r Ffurflen Adrodd am Farwolaeth a ddylai gael ei e-bostio i Swyddfa'r Crwner cyn gynted â phosib. Yn anffodus, bydd oedi wrth ddweud wrth y Crwner yn golygu oedi gyda threfniadau'r angladd.

Mae ysbytai'n ymwybodol o'r gweithdrefnau adrodd ac rydym yn y broses o gytuno ar hysbysiad electronig gyda Bwrdd Iechyd PABM.

Mae'r Prif Grwner wedi cyhoeddi arweiniad ar ddefnyddio DOLS, y mae dolen iddo ar waelod y dudalen hon.

Crynodeb o'r arweiniad

  • Rhaid dweud wrth y crwner am farwolaethau'r holl gleifion sy'n destun DOLS
  • Dylai hyn gynnwys y rhai lle cafwyd awdurdodiad DOLS mewn cartref gofal ond buant farw yn yr ysbyty
  • Rhaid cynnal cwêst ond gallai hyn fod ar y papurau heb alw am dystiolaeth lafar.
  • Nid oes gofyniad am reithgor na chwêst Erthygl 2 os yw'r farwolaeth oherwydd rhesymau naturiol.
  • Ni ellir herio dilysrwydd awdurdodiad DOLS yn Llys y Crwner.

Meddygon Teulu'n Adrodd am Farwolaethau

Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn anfon eich ffurflenni cyfeirio marwolaeth (i'w defnyddio gan feddygon teulu'n unig) i Death.Reports@swansea.gov.uk oherwydd gall hyn gyflymu ein prosesau a helpu'r rhai sy'n galaru.

Ceir ffurflen cyfeirio marwolaeth i feddygon teulu isod.

Word Document Ffurflen Gyfeirio'r Crwner ar gyfer Meddygon Teulu (Word, 146KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Ffurflen Gyfeirio'r Crwner ar gyfer Meddygon Teulu (PDF, 127KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Yr Uwch-grwner Gweithredol

Mr Colin Phillips
Crwner EM dros Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

E-bost: coroner@swansea.gov.uk

Ffôn: 01792 636237
Ffacs: 01792 636603
DX: 743540 Abertawe 22

Crwneriaid Cynorthwyol

Mr Aled Gruffydd a Mr Paul Bennett
Ffôn: 01792 636237
E-bost: coroner@swansea.gov.uk

Swyddogion y Crwner

Dyma rif ffôn uniongyrchol Swyddogion y Crwner: 01792 450650

Ar adegau prysur iawn pan fo'r swyddogion yn brysur yn ateb galwadau eraill neu os nad ydynt yn y swyddfa, gadewch neges ynghyd â'ch manylion cyswllt a natur yr ymholiad a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Neu e-bostiwch CoronersOfficeWestern@south-wales.pnn.police.uk.

Ffacs: 01792 450652

Os yw eich neges yn un brys ac mae angen i chi siarad â rhywun, ffoniwch y swyddfa gyffredinol ar 01792 450650 ac efallai gall aelod o'r staff gweinyddol eich helpu.

Oriau agor y swyddfa

Ffôn: 01792 636237

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9.00am - 4.00pm
Nid yw'r swyddfa hon ar waith y tu allan i oriau agor.

Os oes argyfwng y tu allan i oriau'r swyddfa gallai Heddlu De cymruYn agor mewn ffenest newydd gysylltu â Chrwner EM yn bersonol.

Rhestr o farwolaethau y dylid adrodd amdanynt

Canllawiau ar gyfer marwolaethau y dylid adrodd amdanynt.

Privacy notice - HM Coroner

This privacy notice covers the judicial processing undertaken by the Coroner's office.

Swyddfa'r Crwner - canllawiau diweddaraf - Covid-19

Y canllawiau diweddaraf, gan gynnwys gwybodaeth ar gyfer Meddygon Teulu ac arweiniad ar gyfer trefnwyr angladdau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM