Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am adnoddau dynol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am adnoddau dynol (Rhyddid Gwybodaeth).

Contractau

Faint o staff sydd wedi cael eu cyflogi ar gontractau cyflenwi?

2022/23 - 300*
2021/22 - 262
2020/21 - 269
2019/20 - 268
2018/19 - 220

*Mae ffigur 2022/23 yn cynnwys hyd at 13 Mawrth 2023 yn unig (nid 31 Mawrth) oherwydd trosglwyddwyd y system cefn swyddfa

Achosion disgyblu

Beth oedd cyfanswm gweithwyr y cyngor a waharddwyd ar dâl llawn a'r cyfanswm y cawsant eu talu? Beth oedd y rheswm am y gwaharddiad ym mhob achos?

Mae pob gweithiwr sy'n cael ei wahardd yn derbyn tâl llawn.

Achosion disgyblu
 Mae'r adrannau'n cynnwysMae'r rhesymau'n cynnwys

2022/23

39 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd: £354,323.55

 • Gwasanaethau Corfforaethol
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Lleoedd
 • Materion diogelu
 • Ymddygiad amhroffesiynol
 • Torri'r côd ymarfer
 • Safonau gwaith anfoddhaol
 • Dwyn
 • Mynd i'r gweithle dan ddylanwad alcohol
 • Methiant i ddilyn polisïau a gweithdrefnau
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Ymddygiad amhriodol
 • Ymddygiad treisgar
 • Darparu gwybodaeth ffug i gyflogwr

2021/22

29 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd: £276,943.47

 • Gwasanaethau Corfforaethol
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Lleoedd
 • Torri côd ymddygiad y cyngor ar gyfer y gweithlu addysg
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Methiant i ddilyn rheolau COVID-19
 • Ymddygiad amhriodol
 • Lladrad
 • Methiant i ddilyn polisïau a gweithdrefnau

2020/21

15 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd: £218,432.21

 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Lleoedd
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • Torri ymddiriedaeth a hyder
 • Methiant i ddilyn côd ymddygiad proffesiynol
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Lladrad
 • Torri iechyd a diogelwch
 • Defnyddio eiddo'r cyngor at ddefnydd preifat
 • Ymddygiad sy'n effeithio'n andwyol ar addasrwydd gweithiwr i gyflawni'i rôl
 • Ffugio dogfennau'r awdurdod
2019/20I'w gadarnhauI'w gadarnhau

2018/19

8 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd: £7,6231.86

 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Lleoedd
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • Absenoldeb anawdurdodedig
 • Methu cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau

Faint o weithwyr a ddychwelodd ar ôl cael eu gwahardd?

2022/23 - dychwelodd 4 gweithiwr i'r gwaith gyda rhybudd, dychwelodd 8 gweithiwr i'r gwaith heb unrhyw gamau pellach, mae 16 achos yn parhau, diswyddwyd 5 gweithiwr, ymddiswyddodd 4 gweithiwr, daeth contractau 2 weithiwr i ben
2021/22 - dychwelodd 10 i'r gwaith heb rybudd, dychwelodd 1 i'r gwaith heb achos i'w ateb, diswyddwyd 5, ymddiswyddodd 2 (mae 11 ymchwiliad yn parhau)
2020/21 - 4 (mae 6 ymchwiliad cyfredol)
2019/20 - I'w gadarnhau
2018/19 - 4 (mae ymchwiliadau'n parhau)

Dylid nodi nad yw gwaharddiad yn gosb ddisgyblu ac nid yw gweithwyr yn cael eu gwahardd fel mater o drefn. Mae angenrheidrwydd y gwaharddiad yn cael ei ystyried a'i adolygu'n ofalus iawn drwy gydol y broses er mwyn sicrhau bod angen parhaol am waharddiad. Ystyrir gwaharddiad fel dewis olaf bob amser ac mae'r mater yn cael ei drin â sensitifrwydd a doethineb. Pe na fyddai diben i'r gwaharddiad, ni fyddai gwahardd y gweithiwr yn briodol. Bydd gweithiwr sy'n cael ei wahardd yn derbyn ei gyflog arferol/cyfartalog. Bydd yn anarferol gwahardd gweithiwr nad yw'n ddigon iach i weithio ar yr adeg yr ystyrir y gwaharddiad. Mewn amgylchiadau pan fo gweithiwr yn cael ei wahardd pan fydd yn ennill llai na'r cyflog llawn (neu ddim cyflog) a nodir yn ei gontract cyflogaeth, bydd y taliad lefel is yn cael ei dalu yn ystod cyfnod y gwaharddiad.

Data Cydraddoldeb Gweithwyr

Adroddiad ynghylch y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Cyflogau

Datganiad polisi tâl 2023-24 (PDF) [669KB]

Pensiynau

Gellir dod o hyd i wybodaeth am bensiynau a buddsoddiadau cronfa yn: Adroddiadau a chyfrifon blynyddol (Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe) (Yn agor ffenestr newydd)

Employer’s pensions discretions policy 2021 (PDF) [773KB]

Recriwtio

Faint o aelodau staff a benodwyd yn ystod y cyfnodau canlynol?

2022/23 - 1,582*
2021/22 - 1,573
2020/21 - 817
2019/20 - 865
2018/19 - 649

*Mae ffigur 2022/23 yn cynnwys hyd at 13 Mawrth 2023 yn unig (nid 31 Mawrth) oherwydd trosglwyddwyd y system cefn swyddfa

Faint mae'r cyngor wedi'i wario ar hysbysebu swyddi gwag yn allanol yn ystod y cyfnodau canlynol?  

2022/23 - £28,453.48 (yn cynnwys ysgolion)
2021/22 - £43,853.75
2020/21 - £39,548.15
2019/20 - £7,412.34
2018/19 - £26,649

Absenoldeb salwch

Faint o ddiwrnodau a gollwyd oherwydd salwch staff fesul cyfwerth ag amser llawn (CALl)? Beth oedd y 3 phrif reswm a roddwyd ar gyfer absenoldeb salwch?

2022/23
116,628.3  - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, coronafeirws, amrywiol

2021/22
116,913.6 - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, coronafeirws, amrywiol

2020/21
82,955.87 - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, coronafeirws, arhosiad yn yr ysbyty

2019/20
83,461.5 - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anaf i'r cefn

2018/19
94,673.45  - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anaf i'r cefn

*Mae ffigur 2022/23 yn cynnwys hyd at 13 Mawrth 2023 yn unig (nid 31 Mawrth) oherwydd trosglwyddwyd y system cefn swyddfa

Staff/uwch-staff

Faint o aelodau staff a gyflogir gan y cyngor?

Ar 31 Mawrth 2023 - cyfanswm o 11,666

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6,519
 • Staff mewn ysgolion - 5,147

Ar 31 Mawrth 2022 - cyfanswm o 11,397

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6,291
 • Staff mewn ysgolion - 5,106

Ar 31 Mawrth 2021 - cyfanswm o 10,937

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6,045
 • Staff mewn ysgolion - 4,892

Ar 31 Mawrth 2020 - cyfanswm o 10,954

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6,062
 • Staff mewn ysgolion - 4,892

Ar 31 Mawrth 2019 - cyfanswm o 11,053

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6,158
 • Staff mewn ysgolion - 4,895

Strwythur tîm arweinyddiaeth y cyngor: Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Ysgolion

Faint o ddiwrnodau a gollwyd oherwydd salwch? Faint o aelodau staff sydd wedi ymddeol? Faint o aelodau staff sydd wedi'u diswyddo?

Staff ysgolion
BlwyddynDiwrnodau a gollwyd oherwydd salwchNifer y staff sydd wedi ymddeolNifer y staff sydd wedi'u diswyddo
2022/2345,117.205611
2021/2240,122.85438
2020/2129,236.65384
2019/2029,211.533920
2018/1931,251.734310

 Ar gyfer staff addysgu a staff atodol y mae'r ffigurau hyn (gan gynnwys cynorthwywyr dysgu a staff gweinyddol).

*Mae ffigur 2022/23 yn cynnwys hyd at 13 Mawrth 2023 yn unig (nid 31 Mawrth) oherwydd trosglwyddwyd y system cefn swyddfa

Adroddiad ynghylch y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae angen i ni ddadansoddi data ein gweithlu er mwyn deall a oes bwlch cyflog rhwng y rhywiau o dan reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 ar gyfer cyflogwyr sydd â 250 o weithwyr neu ragor, yn seiliedig ar 'ddyddiad cipolwg'.