Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau gofal cymdeithasol a'r gymuned

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer gofal cymdeithasol a'r gymuned.

Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yn Abertawe

Paratowyd y Strategaeth Gwybodaeth ac Ymgynghori mewn ymateb i ganllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer y Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru).

Heneiddio'n Dda a Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn 2015 - 2019

Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe yn gweithredu cam tri o Strategaeth Pobl Hŷn Llywodraeth Cymru "Byw'n Hirach, Heneiddio'n Dda" 2013 -2023.

Model Gwasanaeth ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Mae'r Model Gwasanaeth ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn cynnig model gwasanaeth trosgynnol er mwyn cyflwyno gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, rhaglen Abertawe Gynaliadwy a blaenoriaethau corfforaethol yr awdurdod lleol.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Abertawe

Mae'r adroddiad blynyddol hwn ar gyfer gan Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn bodloni gofyniad o dan Ran 8 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ('Y Ddeddf').

Polisi Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae Dinas a Sir Abertawe (y cyngor) yn ymrwymedig i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion am y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gwasanaethau Cymdeithasol - Polisi Codi Ffïoedd

Lluniwyd y polisi hwn yn unol â'r gofynion cyfreithiol a amlinellir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ("y Ddeddf") ac mae'n nodi sefyllfa Cyngor Abertawe o ran codi ffïoedd am wasanaethau cymdeithasol.

Strategaeth Y Rhaglen Cymorth Tai 2022-2026

Ein strategaeth i helpu'n nod o sicrhau bod digartrefedd yn brin, yn fyrhoedlog ac nad yw'n cael ei ailadrodd.
Close Dewis iaith