Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth

Bydd rhieni plant 3 a 4 mlwydd oed sy'n byw yn Abertawe ac yn gweithio'n cael mynediad at ofal plant hyblyg a ariennir, a fydd ar gael yn ystod y tymor. Bydd hefyd yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer 9 wythnos o'r 13 wythnos o wyliau ysgol.

Bydd y cynnig yn ychwanegol at hawl presennol y plant i addysg gynnar (a elwir weithiau'n feithrinfa'r Cyfnod Sylfaen).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gofal plant cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (GGD).

Beth fydd y cynnig?

Mae Llywodraeth Cymru am i'r cynnig gofal plant fod yn glir ac mor hawdd â phosib i gael mynediad ato fel bod rhieni'n gallu parhau i ddewis y darparwyr sy'n diwallu eu hanghenion orau.

Bydd rhieni'n derbyn cyfanswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yn ystod y tymor. Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd gan y Cyfnod Sylfaen yn rhan o'r cynnig hwn.

Gall rhieni dderbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant am ddim am 9 wythnos o'r flwyddyn yn ystod y gwyliau.

Pryd gallaf wneud cais am y cynnig?

Rydym yn cynghori y dylid cyflwyno ceisiadau oddeutu 6 wythnos cyn dechrau'r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 3 oed. Gweler isod am ddyddiadau dechrau'r 3 thymor ysgol.

Pryd i wneud cais
Tymor ysgol Medi 2021 - Awst 2022
Tymor yr hydrefTymor y gwanwynTymor yr haf
Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng 12 Ebrill 2021 - 1 Medi 2021 byddant yn dod yn gymwys o 2 Medi 2021Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng 2 Medi 2021 - 3 Ionawr 2022 byddant yn dod yn gymwys o 4 Ionawr 2022Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng 4 Ionawr 2022 - 24 Ebrill 2022 byddant yn dod yn gymwys o 25 Ebrill 2022
Tymor ysgol Medi 2022 - Awst 2023
Tymor yr hydrefTymor y gwanwynTymor yr haf
Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng 25 Ebrill 2022 - 4 Medi 2022 byddant yn dod yn gymwys o 5 Medi 2022Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng 5 Medi 2022 - 8 Ionawr 2023 byddant yn dod yn gymwys o 9 Ionawr 2023Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng 9 Ionawr 2023 - 16 Ebrill 2023 byddant yn dod yn gymwys o 17 Ebrill 2023

Gwnewch gais ar-lein - Cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth Cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth

 

Sut bydd derbyn y cynnig yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Ceir rhagor o wybodaeth yn: gov.wales/childcare offer.

Pa feini prawf cymhwysedd fydd angen i mi eu bodloni?

Bydd y cynnig gofal plant ar gael i rieni sy'n gweithio. Efallai bydd gennych hawl i dderbyn gofal plant ychwanegol os ydych yn byw yn Abertawe, mae eich plentyn o fewn yr ystod oedran ac rydych yn ennill ar gyfartaledd swm sydd gyfwerth ag o leiaf 16 awr yr wythnos ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu'r cyflog byw cenedlaethol ond sy'n llai na £100,000 y flwyddyn.


Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn awyddus i glywed gan rieni a darparwyr er mwyn llywio'r cynnig gofal plant, a gallwch rannu'ch profiadau o ofal plant gyda Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i ddatblygu'r cynnig. Gall rhieni a darparwyr fynd i: gov.wales/childcare parenting.

Fel arall, gallwch e-bostio Llywodraeth Cymru'n uniongyrchol: talkchildcare@gov.wales 

Neu ysgrifennwch i'r cyfeiriad canlynol: Tîm Cynnig Gofal Plant, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, 2il Lawr y Gogledd, Caerdydd CF10 3NQ.

Datganiad cymhwysedd parhaus

Fel rhan o'n proses wirio barhaus, gofynnir i rieni lenwi ffurflen datganiad bob tymor. Bydd hyn yn ail-ddatgan eu cymhwysedd parhaus wrth symud ymlaen at y tymor nesaf.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (GGD)

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i BOB rhiant / gofalwr plant a phobl ifanc rhwng o a 20 oed a'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda nhw.
Close Dewis iaith