Chwilio'r wefan
English
Walking man

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd gyfreithiol ar awdurdodau lleol yng Nghymru i fapio, cynllunio a hyrwyddo teithio llesol.

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) yn ddeddfwriaeth nodedig yng Nghymru a ddaeth i rym yn 2013. Diben y ddeddf yw ei gwneud hi'n haws i bobl gerdded a beicio yng Nghymru, gan hybu cerdded a beicio fel mathau ymarferol o drafnidiaeth er mwyn gwneud teithiau bob dydd i'r siopau, y gwaith neu'r coleg er engraifft.

Mae'r Ddeddf yn gofyn bod y cyngor yn datblygu dau fap.

  • Map Llwybrau Presennol - Cymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Awst 2016. Mae'r map hwn yn nodi'r isadeiledd presennol ar gyfer cerdded a beicio yn yr ardaloedd a gwmpesir gan y Ddeddf Teithio Llesol. Gellir dod o hyd i'r map hwn yn yr adran lawrlwythiadau isod.
  • Map Rhwydwaith Integredig - Cymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2018. Mae'r map hwn yn dangos y llwybrau y mae'r cyngor yn bwriadu eu cyflwyno dros y pymtheg mlynedd nesaf (hyd at 2033). Gellir hefyd dod o hyd i'r map hwn yn yr adran lawrlwythiadau isod.

Caiff y Map Llwybrau Presennol a'r Map Rhwydwaith Integredig eu hadolygu a'u diweddaru yn achlysurol yn unol â gofynion y ddeddf.

Mae'r cyngor hefyd yn llunio adroddiadau blynyddol a gyflwynir i Lywodraeth Cymru i fonitro costau a'r defnydd o Deithio Llesol yn Ninas a Sir Abertawe. Gellir hefyd dod o hyd i'r adroddiadau hyn yn yr adran lawrlwythiadau isod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM