Toglo gwelededd dewislen symudol

Prosiectau teithio llesol cyfredol

Dyfarnwyd cyllid grant i'r prosiectau hyn o'r gronfa teithio llesol i'w datblygu neu eu cyflawni.

Man cycling in red top (Grovesend to Pontarddulais).

Rhennir y gronfa'n 2 gategori:

  1. Prif gynlluniau - mae cyllid wedi'i ddyrannu i'r cynlluniau hyn ac mae gwaith wedi dechrau neu bydd yn dechrau'n fuan
  2. Cynlluniau dyraniad craidd - mae'r cynlluniau arfaethedig hyn ar gam cynharach o astudiaethau dichonoldeb, ymgysylltu â rhanddeiliaid a datblygu dyluniad

Gan ddibynnu ar gymhlethdod neu faint cynllun, efallai y bydd angen iddo fynd drwy sawl rownd o gyllid 'craidd' cyn ei fod yn cyrraedd cam lle'r ydym yn barod i gyflwyno cynnig am 'brif' gyllid i gyflawni'r cynllun.

'Prif' gynlluniau sy'n cael eu cyflawni

Cynlluniau 'dyraniad craidd' ar gyfer datblygu

 

'Prif' gynlluniau sy'n cael eu cyflawni

Penllergaer i Gorseinon

Mae'r cynllun hwn yn cynnig adeiladu'r cyswllt coll yn Llwybr Strategol Gogleddol Abertawe, gan gysylltu â chyswllt yr A48 i'r dwyrain, a adeiladwyd yn ddiweddar, a'r isadeiledd presennol yng Ngorseinon a chysylltu yn y pen draw â Llwybr 4 y RhBC i'r gorllewin.

Byddai'r rhan arfaethedig yn darparu cysylltiad teithio llesol cerdded a beicio 2.8km oddi ar y ffordd gerllaw Gorseinon Road. Bydd y cyswllt yn cysylltu Penllergaer a Gorseinon, gan ddarparu mynediad lleol i gyflogaeth, addysg, siopau, gwasanaethau ac amwynderau a chysylltedd strategol ehangach â'r rhwydwaith oddi ar y ffordd bresennol.

Bydd y rhan newydd yn cysylltu â'r cyswllt oddi ar y ffordd a adeiladwyd yn ddiweddar o dref Gorseinon i Orsaf Drenau Tre-gŵyr a fydd, yn bwysicaf oll, yn caniatáu teithiau aml-foddol gan helpu i gefnogi nodau Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru.

Llwybr Penllergaer i Gorseinon - cynllun 1 (PDF) [1MB]

Llwybr Penllergaer i Gorseinon - cynllun 2 (PDF) [2MB]

Pa newidiadau a wnaed?
Mae'r ail gynllun uchod wedi'i ddiweddaru i gynnwys llwybr beicio oddi ar y ffordd sydd wedi'i wahanu oddi wrth gerddwyr ar hyd troedffordd Gorseinon Road rhwng Phoenix Way a Swansea Road, lle'r oedd llwybr cerdded a beicio a rennir yn flaenorol.

Pam mae'r cynlluniau wedi'u diweddaru?
Yn 2021 gofynnom i chi am eich barn ar gynigion i osod llwybr defnydd a rennir ar hyd Gorseinon Road. Roedd adborth a dderbyniwyd yn mynegi pryderon y gall llwybr defnydd a rennir yn union o flaen eiddo a mynedfeydd beri risg i ddiogelwch gan fod gan geir welededd cyfyngedig wrth adael tramwyfeydd. Yn dilyn hyn, rydym wedi ymchwilio ac wedi newid y cynigion fel bod lôn feicio oddi ar y ffordd wedi'i gwahanu oddi wrth gerddwyr gan ddefnyddio cyrbau yn cael ei darparu rhwng Phoenix Way a Swansea Road. Bydd hyn yn symud y llwybr beicio ymhellach oddi wrth dramwyfeydd ac yn gwahanu beicwyr oddi wrth gerbydau modur a cherddwyr, gan ddarparu lle diogel a chyfforddus i bob defnyddiwr. Gellir gweld rhagor o fanylion drwy'r ddolen uchod, sef 'Cynllun 2 llwybr Penllergaer i Gorseinon'.

Beth yw'r cynlluniau ar gyfer llwybr newydd yng Nghorseinon/Penllergaer?
Rydym wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddylunio llwybr oddi ar y ffordd ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng Penllergaer a Gorseinon. Os yw Llywodraeth Cymru'n hapus â chynllun y llwybr, byddwn mewn sefyllfa dda i gyflwyno cais am gyllid pellach i adeiladu'r llwybr.

Ble bydd safle'r llwybr newydd?
Byddai'r llwybr newydd rhwng Penllergaer a Gorseinon ar hyd yr A4240 (Gorseinon Road) a bydd yn darparu'r cyswllt coll rhwng llwybrau cerdded a beicio a gwblhawyd ar Ffordd y Brenin a'r A48 yn ddiweddar (rhwng Penllergaer a Threforys).

Pam y dewiswyd Gorseinon Road ac nid ffordd amgen?
Mae Gorseinon Road yn darparu'r llwybr mwyaf uniongyrchol rhwng Penllergaer a Gorseinon gan gysylltu cyfleusterau lleol, ysgolion, busnesau, cludiant cyhoeddus a llwybrau Teithio Llesol presennol. Cymeradwywyd y llwybr yn wreiddiol yn 2017 pan ddatblygodd y cyngor ei Fap Rhwydwaith Integredig. 

Sut bydd y llwybr newydd yng Ngorseinon/Penllergaer yn cael ei ddatblygu?
Bydd y dyluniad yn lledaenu'r palmant presennol i gynnwys llwybr defnydd a rennir ar hyd Gorseinon Road o Heol y Mynydd yng Ngorseinon i Pheonix Way ym Mhenllergaer. O Phoenix Way i Swansea Road ym Mhenllergaer bydd yn cynnwys llwybr beicio ar wahân (wedi'i wahanu oddi wrth y brif ffordd gan gwrbyn) a phalmant wedi'i ledu i gerddwyr, i alluogi'r ddau grŵp i'w ddefnyddio'n ddiogel.

A fydd llai o leoedd parcio ar y stryd o ganlyniad i'r llwybr newydd?
Mae rhan fer o'r llwybr, rhwng Llewellyn Road a Dilwyn Road, yn teithio trwy ardal breswyl, lle mae rhywfaint o barcio anffurfiol a pharcio ffurfiol ar y stryd eisoes ar gael. Bydd rhywfaint o'r parcio anffurfiol ar y stryd yn cael ei symud ar ochr ddeheuol Gorseinon Road i ddarparu lle ar gyfer y palmant lletach newydd.
Bydd rhagor o gilfachau parcio ffurfiol ar y stryd yn cael eu creu ar ochr arall y ffordd i liniaru'r parcio ar y stryd anffurfiol a gollwyd. Mae mwyafrif yr eiddo ar hyd yr adran hon yn elwa o gael parcio oddi ar y ffordd ac ni ddylai hyn effeithio ar allu preswylwyr i barcio'u cerbydau.

Pam y mae angen rhagor o lwybrau cerdded a beicio arnom?
Mae cynghorau yng Nghymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â chynnydd mewn tagfeydd traffig a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar ein hamgylchedd lleol. Gall creu system well mewn trefi a dinasoedd i alluogi rhagor o bobl i gerdded a beicio'n ddiogel helpu i wella eu hiechyd a hefyd leihau'r angen i ddefnyddio car. Nod Cyngor Abertawe yw creu rhwydwaith cerdded a beicio ar draws y ddinas sy'n cysylltu cymunedau, gan ei gwneud hi'n haws i bobl deithio o le i le.

 

Comin Clun

Bydd y llwybr defnydd a rennir newydd hwn yn rhedeg ar hyd ochr ddeheuol y B4436 dros Gomin Clun, rhwng y Mayals a Llandeilo Ferwallt. Mae tua 2.5km o hyd a bydd yn 3m o led. Bydd yn darparu llwybr (cerdded a beicio) 'teithio llesol' oddi ar y ffordd a fydd yn cysylltu Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt â llwybr Mayals a adeiladwyd yn ddiweddar, gan alluogi pobl sy'n byw yn ardaloedd Llandeilo Ferwallt a Murton i gael mynediad at y rhwydwaith teithio llesol ehangach i'r Mwmbwls, Abertawe a thu hwnt drwy Lwybr Beicio Cenedlaethol 4. Gellir gweld map trosolwg yn dangos maint y llwybr a dadansoddiad o'r planhigion fesul adrannau, isod:

Map Trosolwg – Llwybr defnydd a rennir Comin Clun (PDF) [934KB]

Rhan 1 o 3 – Llwybr defnydd a rennir Comin Clun (PDF) [3MB]

Rhan 2 o 3 – Llwybr defnydd a rennir Comin Clun (PDF) [3MB]

Rhan 3 o 3 – Llwybr defnydd a rennir Comin Clun (PDF) [98KB]

Beth yw manteision y prosiect hwn?
Mae'r cynllun hwn yn ceisio ehangu'r ddarpariaeth teithio llesol rhwng Mayals Road a Murton a Llandeilo Ferwallt. Bydd y cynllun hwn yn darparu dewis amgen fforddiadwy, iachach i deithio mewn cerbydau ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol, gan wella mynediad at addysg, gwasanaethau a chefn gwlad, a gwella'n hamgylchedd trwy leihau llygredd aer. Bydd y cynllun yn darparu cyswllt coll rhwng cymunedau wrth ddarparu llwybr diogel i gerddwyr, beicwyr a marchogion er mwyn iddynt gael mynediad gwell i AoHNE Gŵyr a hawliau tramwy cyhoeddus sefydledig a rhwydwaith y llwybr ceffylau. Bwriedir sefydlu man gorffwys ar bwynt uchaf y llwybr, gyda bwrdd gwybodaeth sy'n berthnasol i'r ardal. Bydd hefyd yn galluogi disgyblion o ardaloedd West Cross a Mayals i deithio'n ddiogel trwy gerdded a beicio i'r ysgol yn Llandeilo Ferwallt.

Sut bydd y prosiect hwn yn cael ei ariannu?
Ariennir y prosiect gan grant o dros £1 miliwn gan 'Gronfa Teithio Llesol' Llywodraeth Cymru. Cyflwynwyd cais am gyllid ar gyfer y cynllun hwn fel rhan o gais Cronfa Teithio Llesol ehangach Cyngor Abertawe ym mis Ionawr 2022, lle y dyfarnwyd ychydig dros £7 miliwn i'r cyngor ar gyfer datblygu neu gyflawni ystod o gynlluniau teithio llesol ar draws y sir.

Pa ymgysylltu sydd wedi digwydd ar y llwybr hwn?
Ymgysylltwyd yn barhaus â chynghorwyr lleol, perchnogion tir, AoHNE Gŵyr, grwpiau diddordeb fel beicwyr a marchogion a rhanddeiliaid allweddol eraill ar ddatblygiad y cynllun hwn ers nifer o flynyddoedd. Cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu â'r gymuned, yr aeth llawer iddo, yn Neuadd Gymunedol Murton yn 2019 i arddangos y dyluniadau a oedd yn datblygu gyda swyddogion yn bresennol i ateb unrhyw gwestiynau. Mae tudalen Facebook 'Gower Access Path', sydd â dros 600 o aelodau ar hyn o bryd, yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda newyddion a gwybodaeth berthnasol, a derbyniodd deiseb 'change.org' dros 2,000 o lofnodion a oedd yn cefnogi llwybr defnydd a rennir ar draws Comin Clun. Nodwyd y llwybr fel cyswllt posib yn y dyfodol ar 'Fap Rhwydwaith Integredig' Abertawe yn 2017. Mae'r Map Rhwydwaith Integredig yn rhestr ddymuniadau ar draws y ddinas ar gyfer llwybrau beicio a cherdded y mae'r cyngor eisiau eu datblygu dros nifer o flynyddoedd. Llywiwyd y map presennol gan ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos yn 2017 ac fe'i cymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru yn 2018. Ers hynny, ymgynghorwyd ar 'Fap Rhwydwaith Teithio Llesol' drafft newydd ar draws dwy rownd o ymgynghori 12 wythnos ar draws 2021 ac unwaith y caiff ei gymeradwyo, bydd yn disodli'r Map Rhwydwaith Integredig.

A oes ystyriaethau amgylcheddol ar Gomin Clun?
Mae Cyngor Abertawe wedi gweithio'n agos gyda pherchnogion tir lleol, Aelodau Ward, grwpiau diddordeb lleol, Cymdeithas Gwerinwyr Gŵyr, ecolegwyr y sir, swyddogion cefn gwlad a chadwraeth, swyddogion hawliau tramwy cyhoeddus, cynnal a chadw priffyrdd,  Cymdeithas Ceffylau Prydain ac ymgynghorwyr ecoleg annibynnol i lywio'r dyluniad sy'n datblygu er mwyn sicrhau bod yr ateb gorau a mwyaf priodol yn cael ei ddatblygu, a bydd yn cael ei adeiladu mewn ffordd sy'n ystyriol o naws naturiol y comin a chyda chyn lleied o effaith â phosib ar yr amgylchedd naturiol. Bydd y deunydd sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu'r llwybr defnydd a rennir yn ailddefnyddio rwber wedi'i ailgylchu o hen deiars cerbydau a glustnodwyd yn flaenorol i'w gwaredu mewn safleoedd tirlenwi. Mae'n addas ar gyfer pob defnyddiwr, gan gynnwys marchogion, a bydd yn caniatáu i ddŵr ddraenio'n rhydd.

Pryd y bydd y llwybr hwn yn cael ei gyflwyno?
Bwriedir i'r gwaith adeiladu ddechrau ym mis Hydref, er mwyn ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2023. Eir ati i sicrhau yr amherir cyn lleied â phosib ar draffig, cyn belled ag y bo modd, yn ystod y gwaith i adeiladu'r llwybr hwn.

 

Penllergaer i Fforest-fach

Bydd y llwybr arfaethedig 2.8km hwn yn darparu llwybr parhaus sy'n cysylltu llwybr defnydd a rennir yr A48 a gwblhawyd yn ddiweddar yn y gogledd â Pentregethin Road â chanolfan fanwerthu Fforest-fach yn y de. Gan ddechrau ar lwybr teithio llesol presennol yr A48, caiff llwybr defnydd a rennir 3m o led oddi ar y ffordd ei ddarparu i'r de tuag at gyfeiriad Melin Cadle, gyda llwybr cangen defnydd a rennir ychwanegol oddi ar y llwybr sy'n cysylltu â stad breswyl Parc Penllergaer. O Felin Cadle, bydd y cynllun yn gwella'r ffordd wledig bresennol i ganiatáu defnydd a rennir, gan alluogi mynediad lôn dawel i amryfal ddefnyddwyr. Bydd hyn wedyn yn cysylltu â llwybr defnydd presennol 2.5m o led, a fydd yn cael ei ailwynebu ac yn ymuno ag isadeiledd beicio a cherdded arfaethedig y dyfodol ger Carmarthen Road, gan hwyluso teithiau uniongyrchol i ganol y ddinas.

 

Cysylltu Pontarddulais

Mae'r cynllun sy'n cael ei gyflwyno yn 2023/24 yn rhan o Gyswllt Pontarddulais o Bengelli, a bydd yn darparu llwybr defnydd a rennir, di-draffig oddi ar y ffordd o'r B4296 Pentre Road i ardaloedd trefol Pontarddulais drwy Barc Coed Bach. Cynigir camau pellach a fydd yn ehangu'r cyswllt hwn i gyrraedd Tidal Reach, gan ddefnyddio hen wely trac y rheilffordd er mwyn galluogi rhai sy'n teithio drwy ddulliau teithio llesol i osgoi'r system unffordd brysur yng nghanol y dref sy'n aml yn llawn tagfeydd, a defnyddio darpariaethau llwybrau a rennir presennol ar gyswllt Tidal Reach, yn hwyluso teithiau aml-ddull drwy gysylltu â gorsaf drenau Pontarddulais ac yn croestorri â gwasanaethau bysus canol y dref.

 

Ynysallan Road

Bydd y cynllun a fydd yn cael ei gyflawni yn 2022/23 yn cynnig llwybr defnydd a rennir 3m oddi ar y ffordd ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng Parc Bryn Heulog a RhBC43 ar hyd Ynysallan Road. Bydd y cynnig yn cysylltu Parc Bryn Heulog, Gellifedw â'r rhwydwaith teithio llesol ehangach drwy RhBC43. Bydd y cynllun hefyd yn cynnwys aildrefnu ac ailwynebu llwybr beicio RhBC43 o dan pont y draffordd i roi gwell mynediad i ddefnyddwyr a chyfeiriad teithio adnabyddadwy.Bydd y cynllun yn gwella'r cysylltiad rhwng Treforys a RhBC43 tua'r gogledd, mae hefyd yn cysylltu Gellifedw â chyrchfannau i'r de o'r M4 fel Coleg Gŵyr a'r ardaloedd busnes/menter i'r dwyrain o afon Tawe.

Map trosolwg - llwybr defnydd a rennir Ynysallan Road (PDF) [1MB]

 

Estyniad cyswllt de Treforys

Bydd y gwelliannau hyn i'r llwybr yn gwella cysylltedd ar gyfer cymuned Treforys. Mae RhBC43 yn rhedeg yn gyfochrog â'r anheddiad hwn ar lan yr afon, ond yn anffodus mae cysylltedd yn cael ei rwystro gan y gwahanu a grëwyd gan afon Tawe. Bydd y cysylltiadau lleol gwell hyn yn darparu modd o gael mynediad i lwybrau strategol afon Tawe, a hynny oddi ar y ffordd. Cyfanswm hyd y cysylltiadau gwell fydd 0.5km, gan estyn ymhellach llwybr cyswllt de Treforys o 1.8km a adeiladwyd yn 2021/22, i'r gogledd ar hyd Clydach Road i gylchfan y B4603.  Bydd y cynllun sydd i'w gyflawni yn 2022/23 yn darparu llwybr defnydd a rennir parhaus, 3m o led oddi ar y ffordd i gerddwyr a beicwyr rhwng Clydach Road ger cylchfan yr A4067 sy'n teithio tua'r gogledd ar hyd Clydach Road ac yn gorffen ar gyffordd Llanllienwen Road, am bellter o 0.5km. Mae'r llwybr hwn yn rhedeg ar hyd y B4603, Clydach Road ac mae'n cysylltu ymhellach i'r gogledd tuag at Llanllienwen Road.

 

Cynlluniau 'dyraniad craidd' ar gyfer datblygu

Walter Road a Sketty Road

Mae Walter Road a Sketty Road yn gweithredu gyda'i gilydd fel llwybr ategol i ganol y ddinas, a thrwy ddarparu darpariaeth benodol ar gyfer beicio, mae ganddo'r potensial i gysylltu â llwybrau pellach i gymunedau yn y blynyddoedd i ddod. Gyda nifer o gymunedau poblog iawn o amgylch y llwybr hwn, mae gan y ddarpariaeth bwrpasol hon y potensial i alluogi llawer o siwrneiau teithio llesol ar hyd ei lwybr 2km tuag at gyflogwyr mawr yng nghanol y ddinas a thu hwnt.

Mae'r ffeiliau PDF isod yn cynnwys mwy o wybodaeth am y cynigion drafft ar gyfer pob adran o'r mapiau a chynlluniau ar sut y gallai'r cynllun ffordd arfaethedig edrych. Mae'r llwybr wedi'i rannu'n dair rhan.

Sylwer bod meintiau'r ffeiliau hyn yn fawr. Ystyriwch lawrlwytho'r rhain pan fyddwch wedi'ch cysylltu â Wi-Fi yn hytrach na'u gwylio'n uniongyrchol ar-lein.

Cafodd aelodau'r cyhoedd y cyfle i wneud sylwadau am y cynigion drafft hyn yn ystod y cyfnod ymgynghori rhwng 9 Ionawr a 4 Chwefror 2024. Bydd y sylwadau a'r adborth a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn helpu i ddatblygu a mireinio'r dyluniad cyn i ni gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru am gyllid i adeiladu'r cynllun. Os byddwn yn llwyddiannus, rydym yn gobeithio dechrau ar y gwaith adeiladu yn ddiweddarach yn 2024.

 

Y DVLA i Ysbyty Treforys

Gwahoddwyd aelodau'r cyhoedd, preswylwyr a busnesau i gyflwyno sylwadau ar y cynigion amlinellol yn ystod cyfnod ymgynghori rhwng 9 Ionawr a 4 Chwefror 2024. Bydd sylwadau ac adborth a dderbynnir o'r ymgynghoriad hwn yn helpu i ddatblygu a mireinio'r dyluniad. Yn amodol ar gyllid llwyddiannus, rydym yn gobeithio dechrau ar y gwaith adeiladu ddiwedd haf 2024.

 

Pont y Cob Road

Mae Pont-y-Cob Road yn llwybr isel sy'n croesi corstir, ac yn cysylltu traffig lleol rhwng Tre-gŵyr a Chasllwchwr. Mae'r ffordd yn gul ac mae lonydd beicio wedi'u nodi ar ddwy ochr y ffordd yn flaenorol, fodd bynnag nid yw'r llwybr yn cydymffurfio â'r canllawiau teithio llesol presennol ac mae angen ei uwchraddio i ffurfio rhan o lwybr teithio llesol newydd arfaethedig.

Yn amodol ar gyllid llwyddiannus, bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno mewn dau gam. Bydd y cam cyntaf yn darparu llwybr a rennir i gerddwyr a beicwyr sy'n 3m o led o Ffordd Beck (wrth y fynedfa i gyfadeilad chwaraeon yr Elba) a bydd yn mynd heibio'r meysydd chwarae ac yn ymuno â Pont-y-Cob Road, lle bydd yn mynd yn ei flaen i Bont yr Ynys.

Bydd yr ail gam yn cynnwys disodli'r bont lôn sengl bresennol a darparu llwybr 3m o led i gerddwyr a beicwyr o Bont yr Ynys ar hyd Culfor Road sy'n cysylltu â Chasllwchwr.

Ar hyn o bryd nid oes gan Culfor Road na Pont-y-Cob Road droedffyrdd ar gyfer cerddwyr. 

 

Treforys i Lansamlet

Cynnig yw hwn i wneud gwaith dylunio a datblygu ar gyfer darparu llwybr teithio llesol rhwng Llansamlet a Threforys sy'n ymestyn dros tua 2.25km. Bydd y llwybr yn dilyn cyfliniad Clasemont Road, Pentrepoeth Road a Clase Road yn y gorllewin gan ddechrau ar gyffordd Clasemont Road a Mount Crescent ac yn y dwyrain wrth y cylchfan lle mae Clase Road yn ymuno ag Upper Fforest Way, Valley Way a Samlet Road.

 

Coed Penllergaer i Dircoed

Cynnig yw hwn i ymgymryd â gwaith dylunio a datblygu ar gyfer dau lwybr teithio llesol newydd, sy'n cysylltu Penllergaer â Thircoed, gan fynd i'r afael â'r gwahanu rhwng y ddau anheddiad a achosir gan draffordd yr M4 a'r rheilffordd ychydig i'r gogledd o hyn. Mae'r rhan arfaethedig y mae angen ei dylunio a'i datblygu yn 1.2km o hyd. Bydd ceuffos bresennol sy'n rhedeg o dan yr M4 yn destun datblygiad dylunio a dichonoldeb, er mwyn caniatáu i'r llwybr arfaethedig o Benllergaer i Fforest-fach i Dircoed gael ei gwblhau.Bydd y ddolen goll hon yn cynnig mynediad i wahanol gyfleusterau cyflogaeth a manwerthu bach, ymhellach i'r de, i'r cymunedau hynny sy'n byw yn Nhircoed nad oes ganddynt fynediad i Goed Cwm Penllergaer ar hyn o bryd.

 

Coridor Arloesedd Ffordd Fabian

Cynnig yw hwn i ymgymryd â gwaith dylunio a datblygu ar gyfer llwybr teithio llesol newydd ar hyd coridor arloesedd Ffordd Fabian. Nodir y llwybr arfaethedig fel SWA 71 ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru'n ddiweddar. Mae'n rhedeg yn gyfochrog â Ffordd Fabian ac ychydig i'r de ohoni, gan ddefnyddio nifer o'r ffyrdd ochr presennol oddi arni, gan gynnwys rhai sy'n gwasanaethu porthladd Abertawe a'i dociau.

 

Coridor Glannau'r Tawe

Nod y cynnig hwn yw cwblhau'r rhwydwaith integredig o lwybrau teithio llesol sy'n gwasanaethu'r ardal fasnachol rhwng Stadiwm Swansea.com, atyniad twristiaeth Gwaith Copr yr Hafod-Morfa, safle Parcio a Theithio Glandŵr ac afon Tawe.

Close Dewis iaith