Chwilio'r wefan
English

Byw gyda Dementia

Mae digon y gallwch ei wneud i gefnogi eich hun neu deulu a ffrindiau i fyw bywyd da os ydych yn dioddef o ddementia.

Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol a grŵpiau cefnogi eraill ddarparu gwybodaeth a chymorth ymarferol sy'n gallu helpu rhywun â dementia i wneud hynny gyda dewisiadau ac annibyniaeth.

Mae'n bwysig cydnabod bod y person â dementia'n parhau i fod yn berson ac mae angen ei werthfawrogi a'i gefnogi yn unol â hynny. Mae hyn wrth wraidd yr hyn a elwir yn ofal dementia sy'n canolbwyntio ar y person. 

Gall amryw o gyflyrau niwrolegol sy'n gysylltiedig â dementia arwain at golli'r cof yn raddol, anawsterau ieithyddol, canolbwyntio a dealltwriaeth. Fodd bynnag, ceir tystiolaeth glir bellach fod pobl â dementia yn gallu parhau i fyw bywydau pwrpasol lle gallant fwynhau gyda'r math cywir o gefnogaeth. 

Weithiau, gall pobl â dementia ddangos ymddygiad anarferol neu annisgwyl, ond yn aml ceir rheswm sylfaenol dros hyn y gellir ei archwilio, ei nodi a chyfeirio ato. Gall hyn helpu pobl â dementia i ymlacio'n fwy a bod yn llai pryderus. 

Ceir wybodaeth am symptomau a datblygiad dementia ac am fyw gyda'r cyflwr ar wefan Y Gymdeithas AlzheimerYn agor mewn ffenest newydd

Mae nifer o grwpiau a sefydliadau lleol a chenedlaethol yn rhoi cymorth a chyngor i pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr.

Cymorth a chyngor dementia

Mae nifer o sefydliadau lleol a chenedlaethol yn darparu cefnogaeth i bobl â dementia a'u gofalwyr y gellir eu defnyddio heb gael asesiad.

Cymorth Dementia gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio mewn partneriaeth â'r gwasanaeth iechyd a'r sector gwirfoddol i ddarparu gwybodaeth, gwasanaethau a chefnogaeth i bobl â dementia a'u gofalwyr.

Seibiant oddi cartref ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia

Gall seibiant o'r drefn ddyddiol fod yn fuddiol i bobl â dementia, yn union fel pobl eraill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM