Chwilio'r wefan
English
bwlb

Dinas arloesedd

Drwy brifysgolion Abertawe, mae gan fusnesau fynediad i arbenigedd arloesol mewn meysydd fel gwyddorau bywyd, uwch-beirianneg, deunyddiau, technolegau carbon isel, technoleg ddigidol a diwydiannau creadigol.

Swansea University Medical School - Lab (ILS) landscape
Digital Technium
Urban Village and creative cluster
Swansea University Medical School - Lab (ILS) landscape
Digital Technium
Urban Village and creative cluster

Mae gweledigaeth Prifysgol Abertawe fel un o'r 30 prifysgol gorau yn y DU o ran ymchwil ddwys wedi'i chyflawni; yn gynyddol, mae'n denu cwmnïau byd-eang fel Rolls Royce, Tata Steel a BP i gydweithio ar arloesedd a sefydlu gweithrediadau yn y dinas-ranbarth. 

Mae'r Athrofa Gwyddorau Bywyd yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe'n cynnal gwaith ymchwil a datblygu rhyngddisgyblaethol yn yr un lleoliad â chyfleusterau ymchwil clinigol cyfoes ac unedau cychwyn busnesau o'r radd flaenaf, ac mae'n cefnogi twf clwstwr gwyddorau bywyd deinamig. Mae'r brifysgol hefyd yn bartner pwysig yn y prosiect ARCH, a adwaenir fel 'Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd', sy'n brosiect gweledigaethol ar y cyd â byrddau iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Phrifysgol Hywel Dda. Mae ARCH yn hyrwyddo ymchwil, hyfforddiant a sgiliau, er mwyn helpu i sicrhau economi fywiog drwy fuddsoddiad, arloesedd a chyflogaeth gynaliadwy. 

Swansea University Medical School - Lab (ILS)Bydd datblygiad campws uchelgeisiol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn SA1, Glannau Abertawe, yn helpu i greu cyfleoedd ychwanegol iddi gysylltu â diwydiant drwy arloesedd agored a manteisio ar wybodaeth, ac yn ategu'r ardal ddiwylliannol yng nghanol y ddinas. 

Mae gan Abertawe sector technoleg ffyniannus, gyda llawer o fentrau newydd yn dod i'r amlwg i fasnacheiddio ymchwil ac arbenigedd mewn meysydd fel y cyfryngau digidol a TGCh; mae TechHub Abertawe (un o saith TechHub yn unig ar draws y byd) ac Indycube Canol Abertawe'n enghreifftiau ffyniannus o fannau newydd i gydweithwyr sy'n cefnogi gweithgarwch busnes mentrus a blaengar. Nodwyd Abertawe fel un o'r mannau digidol poblogaidd sy'n datblygu gyflymaf ar draws y DU â gweithlu â sgiliau digidol.*

Mae sector creadigol cryf yn datblygu sy'n cynnwys y man pwrpasol cyntaf yng Nghymru a adeiladwyd yn unswydd i'w ddefnyddio gan y diwydiannau creadigol. Gellir canfod hwn yn natblygiad y Pentref Trefol ynghanol dinas Abertawe ac mae'n darparu canolfan fforddiadwy ac arloesol ar gyfer busnesau bach newydd, cwmnïau creadigol a'r celfyddydau perfformio. 

* Adroddiad Hays Talent Solutions 2018

Wedi'i bweru gan GOSS iCM