Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Diogelu Corfforaethol

Mae polisi diogelu corfforaethol Cyngor Abertawe yn ddatganiad o disgwyliadau corfforaethol a rennir, a chofnod o'n hymrwymiad polisi. Mae'n rhoi manylion am y trefniadau mewn perthynas â chamau diogelu yn y dyfodol sydd i'w cymryd.

Polisi Diogelu Corfforaethol ar gyfer Plant ac Oedolion (PDF) [446KB]

Mae diogelu yn golygu amddiffyn plant ac oedolion sy'n wynebu risg o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, ac addysgu'r bobl o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon.

Mae egwyddor "Mae Diogelu yn Fater i Bawb" ar waith yng Nghyngor Abertawe, ac mae'n rhan allweddol o'r polisi hwn, sy'n cwmpasu'r bobl ganlynol, a fydd yn gorfod ei ddilyn:

  • ein cyflogeion
  • aelodau etholedig
  • gwirfoddolwyr, a
  • chontractwyr (er y gall amodau neu bolisïau penodol fod yn berthnasol i gontractau)

Ysgrifennir Polisi Diogelu Corfforaethol Cyngor Abertawe i amddiffyn y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, felly mae'n hanfodol bwysig bod aelodau o'r cyhoedd a sefydliadau'n ymwybodol o sut mae'r Cyngor yn cyfrannu at ddiogelu pobl yn Abertawe.
Mae gan bob plentyn ac oedolyn sy'n wynebu risg yr hawl i gael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth, esgeulustod a mathau eraill o niwed, beth bynnag yw eu hoed, eu hanabledd, eu rhyw, eu treftadaeth hiliol, eu cred grefyddol, eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hunaniaeth.

Close Dewis iaith