Toglo gwelededd dewislen symudol

Y diweddaraf am Fusnes Twristiaeth - 8 Chwefror 2022

Yn cefnogi adferiad ein diwydiant twristiaeth lleol

Haf hir cynnes yn arwain at gynnydd yn nifer y digwyddiadau ar gyfer Achubwyr Bywydau'r RNLI a gefnogir gan y cyngor

Cynorthwywyd cannoedd o bobl gan Achubwyr Bywydau, a ariennir yn rhannol gan Gyngor Abertawe, ar draethau penrhyn Gŵyr yr haf diwethaf.

Roedd y 50 o achubwyr bywydau - a ddarperir gan elusen achub bywyd yr RNLI - wedi helpu'r rheini mewn perygl yn Langland, Caswell, Porth Einon a Bae y Tri Chlogwyn.

Mae ystadegau'n dangos bod eu help wedi amrywio o achub pobl ar y dŵr i gymorth cyntaf ar gyfer digwyddiadau fel cwtau a phigiadau. Roedd gweithwyr yr RNLI hefyd wedi treulio llawer o amser ar waith ataliol.

Roedd y cynnydd yn nifer y digwyddiadau'n adlewyrchu'r cynnydd yn nifer y bobl a oedd yn defnyddio'r traeth o ganlyniad i dywydd da yn ystod yr haf a chynnydd yn y niferoedd a oedd yn treulio'u gwyliau gartref ar ôl y pandemig.

Gyda gweithgareddau y tu allan i'r tymor, fel nofio mewn dŵr oer, yn cynyddu mewn poblogrwydd, anogir ymwelwyr a phreswylwyr i gadw'n ddiogel o amgylch yr arfordir a ger afonydd drwy'r flwyddyn. 

Chwarae'n Ddiogel

Arbenigwr adeiladu morol wedi'i benodi ar gyfer gwaith ar amddiffynfeydd môr y Mwmbwls

Mae Cyngor Abertawe wedi penodi'r arbenigwr adeiladu morol, Knights Brown, i wneud gwaith sylweddol ar amddiffynfeydd môr y Mwmbwls.

Bydd y gwaith, a fydd yn helpu i amddiffyn cartrefi, busnesau a phobl y gymuned rhag lefelau môr cynyddol am ddegawdau i ddod, yn cymryd tua 18 mis.

Bwriedir iddo hefyd wella'r Mwmbwls fel cyrchfan, gyda goleuadau, biniau a seddi newydd a chysylltiadau gwell â Mumbles Road.

Cymerir ystod o gamau gweithredu i gyfyngu ar lefel y tarfu ar ddeiliaid tai, busnesau, digwyddiadau ac ymwelwyr o ganlyniad i'r cynllun.

Mae'r prosiect yn cael ei gyflwyno gan Gyngor Abertawe mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Cafwyd y cyllid ar gyfer gwaith paratoi drwy gyllid grant, gyda Llywodraeth Cymru yn rhoi 85% tuag at y gwaith adeiladu drwy ei Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol.

Mae rhai amddiffynfeydd môr presennol yn y Mwmbwls mewn cyflwr gwael a disgwylir i'r lefel perygl llifogydd gynyddu yn y dyfodol oherwydd y cynnydd a ragwelir yn lefel y môr.

Byddai diffyg gweithredu yn peryglu tua 130 o gartrefi a busnesau. 

Disgwylir i'r gwaith ar y safle ddechrau yn ystod y dyddiau nesaf. I ddechrau, bydd Knights Brown yn gosod lle caeedig yn agos at y prom a gwesty'r Oyster House.

Bydd yn rhaid cau rhannau o'r promenâd i'r cyhoedd fesul cam yn ystod y gwaith.

Bydd mynediad i gartrefi a busnesau'n parhau drwy gydol y gwaith. Y bwriad yw y bydd gwaith sy'n cael ei wneud yn union gerllaw busnesau sy'n ffinio â'r prom yn cael ei gyfyngu yn ystod cyfnod brig y tymor twristiaeth er mwyn lleihau unrhyw darfu posib.

Mae'n debygol y bydd sŵn adeiladu i'w glywed drwy'r holl brosiect er y bwriedir i hyn fod yn ystod y dydd lle bo'n bosib.

Bwriedir i fesurau eraill a gymerir i leihau unrhyw darfu yn ystod y gwaith gynnwys:

 • Ymdrechion i leihau lleihad dros dro mewn mannau parcio
 • Cyfathrebu cyhoeddus rheolaidd am gynnydd o ran y gwaith ac opsiynau teithio
 • Ystyried opsiynau ar gyfer llwybr Trên Bach Bae Abertawe y cyngor
 • Ystyried opsiynau ar gyfer ailgyfeirio digwyddiadau athletau'n rhannol
 • Cyfathrebu amserol â thwristiaid a'r fasnach dwristiaeth leol

Mae'r cyngor a'i gontractwyr yn bwriadu rhoi'r diweddaraf i'r cyhoedd a busnesau drwy sesiynau galw heibio wyneb yn wyneb, cylchlythyrau, ar-lein ac yn y wasg.

Cynlluniau llawn - www.bit.ly/MSDplanapp

Gerddi Sgwâr y Castell: Golwg newydd a ddylanwadwyd gan y cyhoedd yn sicrhau caniatâd cynllunio

Mae preswylwyr a busnesau Abertawe wedi dylanwadu ar ddyluniad ar gyfer Gerddi Sgwâr y Castell gwyrddach wedi'u hailddatblygu sydd bellach wedi derbyn caniatâd cynllunio.

Sicrhawyd cymeradwyaeth, a geisiwyd gan y cyngor, yn ystod y diwrnodau diwethaf. Bydd Gerddi Sgwâr y Castell yn derbyn y canlynol:

 • Mwy o goed
 • Mwy o wyrddni arall
 • Dau bafiliwn ar gyfer bwyd, diod neu fusnesau manwerthu
 • Nodwedd dŵr newydd ar gyfer chwarae rhyngweithiol
 • Sgrîn deledu enfawr newydd
 • Ardaloedd eistedd newydd yn yr awyr agored

Bydd dysglau plannu, grisiau seddi, goleuadau a phalmentydd newydd. Caiff y nodwedd cwch deilen bresennol ei symud i leoliad addas arall yn Abertawe.

Mae elfennau masnachol y cynllun - gan gynnwys unedau bwyty gyda seddi allanol - yn ceisio cynyddu bywiogrwydd y lleoliad ac annog pobl i aros yn hwy.

Mae'n debygol y gwneir y gwaith hwn o eleni a thros gyfnod o oddeutu 12 mis.

Gellir gweld y cynlluniau ar-lein - www.bit.ly/3BOriTC

Delweddau newydd yn dangos cynlluniau'r gwaith copr, Y Strand a'r amgueddfa

Mae delweddau cysyniadol newydd yn dangos sut gallai rhannau o Waith Copr yr Hafod-Morfa, Y Strand ac Amgueddfa Abertawe edrych unwaith y cwblheir prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i ddathlu treftadaeth ddiwydiannol Abertawe.

Mae gwaith cadwraeth pellach yn y gwaith copr a gwell cysylltiadau rhwng y safle a chanol y ddinas ymysg nodweddion prosiect gwella ar gyfer Cwm Tawe Isaf sy'n cael ei arwain gan Gyngor Abertawe.

Mae gwaith i uwchraddio a gwella Amgueddfa Abertawe i ddiogelu'r lleoliad, gwella'r profiad i ymwelwyr a'r mynediad yno hefyd yn rhan o'r prosiect cyffredinol, y'i gwnaed yn bosib o ganlyniad i gais llwyddiannus gan y cyngor am £20m gan Lywodraeth y DU fel rhan o'i rhaglen Codi'r Gwastad.

Delweddau newydd yn dangos cynlluniau'r gwaith copr, Y Strand a'r amgueddfa

Twristiaeth  Gynaliadwy Cymru

Gan weithio mewn partneriaeth, mae Busnes Cymru a Croeso Cymru nawr wedi lansio Twristiaeth Gynaliadwy Cymru.

Mae'r cynllun cymorth busnes newydd yn rhoi cyngor a chymorth ynglŷn â sut i arbed arian, hyrwyddo eich busnes gan ddefnyddio ymarferion cynaliadwyedd a gwireddu eich uchelgeisiau gwyrdd.

Os ydych yn ansicr lle i ddechrau o ran cynaliadwyedd, neu efallai eich bod wedi dechrau gwneud newidiadau, ond eich bod eisiau datblygu i'r lefel nesaf, gallwch lawrlwytho ein pecynnau adnoddau byr, defnyddiol, sy'n cynnwys awgrymiadau ardderchog a chyngor ar gyllid.

Mae manylion llawn ar gael ar wefan Twristiaeth Gynaliadwy Cymru; lle allwch hefyd lofnodi Addewid Twf Gwyrdd Twristiaeth a lawrlwytho Llawlyfr Marchnata Twristiaeth Gynaliadwy Cymru.Twristiaeth Gynaliadwy Cymru | Drupal (gov.wales).

Pecyn cymorth 'Bydd Wych, Ailgylcha' ar gael 

Mae pecyn cymorth i bartneriaid yr ymgyrch 'Bydd Wych, Ailgylcha' y gellir ei ddefnyddio i gefnogi ymgyrch ailgylchu fwyaf Cymru ar gael yn awr.

Caiff yr ymgyrch ei lansio ar 6 Chwefror a'r thema yw 'Pŵer ailgylchu bwyd', gan ddod â sut caiff gwastraff bwyd ei droi'n ynni adnewyddadwy'n fyw i ysbrydoli pobl i wneud mwy. Gallwch gymryd rhan mewn sawl ffordd Yn y pecyn cymorth mae:

 • Asedau cyfryngau cymdeithasol - gan gynnwys animeiddiadau a rhai sefydlog y gellir eu haddasu. Cofiwch ddefnyddio'n stwnshnod #ByddWychAilgylcha a thagio Cymru'n Ailgylchu wrth i chi bostio neges.
 • Posteri - i'w hargraffu neu ar gyfer sgriniau digidol
 • Erthyglau - gan gynnwys erthyglau ar gyfer cynulleidfaoedd allanol a gweithwyr e.e. erthygl ar y 6 ffordd y gallwch bweru Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni gyda'ch gwastraff bwyd
 • Fideos y llysgennad Matt Pritchard - gydag awgrymiadau ar fynd i'r afael â'r elfen 'ych a fi'
 • Calendr cyfryngau cymdeithasol - gyda chopi awgrymedig ar gyfer eich pyst cymdeithasol

I gael gafael ar eich pecyn adnoddau i bartneriaid, bydd angen i chi gofrestru ar Lyfrgell Adnoddau WRAP Cymru (os nad ydych wedi gwneud hyn o'r blaen) Dim ond munud mae'n ei gymryd a gallwch gofrestru yma

Unwaith eich bod wedi cofrestru, gallwch lawrlwytho'r pecynnau cymorth ac adnoddau dwyieithog o'r dolenni canlynol yma: Cymraeg a Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch a sut gallwch gymryd rhan, gallwch fynd i'n gweminar i bartneriaid yma neu e-bostio ceri.gauci@wrap.org.uk

Wythnos Prentisiaethau 2023: 6-12 Chwe

Nod yr wythnos hon yw dathlu a hyrwyddo prentisiaethau yng Nghymru fel llwybr gwerthfawr i waith neu yrfa newydd. a'r buddion a ddaw yn eu sgil i unigolion a chyflogwyr.

Fel rhan o'r ymgyrch "Dewis Doeth", os oes gennych chi neu unrhyw un o fewn eich rhwydwaith unrhyw gyfleoedd prentisiaeth ar y gweill, yna byddem yn eich annog i'w hychwanegu at y Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag dros yr wythnosau nesaf, 

Y ffordd hawsaf i ychwanegu prentisiaeth wag yw mynd i Chwilio am brentisiaeth wag | Apprenticeships cy (llyw.cymru) a sgrolio i lawr, lle ceir botwm 'Rheoli Prentisiaethau'. Yma, gallwch gofrestru fel cyflogwr prentisiaid ac ychwanegu unrhyw brentisiaethau gwag i'r Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag.

Mae'r Pecyn Cymorth Prentisiaethau hefyd wedi cael ei ddiweddaru. Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael mwy o wybodaeth App Week 2023 Toolkit WELSH.pdf (dropbox.com)

I ddarganfod sut i recriwtio prentis a thrawsnewid eich busnes trwy sicrhau'r sgiliau sydd eu hangen arnoch nawr ac yn y dyfodol, ewch i dudalennau   Prentisiaethau | Busnes Cymru Porth Sgiliau (gov.wales) i gael mwy o wybodaeth.

Lansio Rownd Ariannu'r Gwanwyn Cyllido Torfol Abertawe - 8 Chwe (12.00-13.00)

Mae Cyllido Torfol Abertawe'n dychwelyd gyda rownd ariannu arall y gwanwyn hwn lle gallwch wneud cais am hyd at £5,000 i ariannu eich prosiect.

Os oes gennych brosiect cymunedol y mae angen cyllid ar ei gyfer, dewch i'n gweithdy ar-lein i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, y cymorth sydd ar gael a sut i ddechrau gyda'ch ymgyrch cyllido torfol.

Cynhelir ein gweithdy i grewyr prosiect am ganol dydd ar 8 Chwefror. 

Cofrestru ar gyfer Gweithdy Ar-lein 

Cynigion ar gyfer gorfodi rheoliadau ailgylchu busnesau, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yng Nghymru - 15 Chwe

Rydym yn ceisio barn ar ddulliau gorfodi i annog cydymffurfiaeth â rheoliadau arfaethedig a fydd yn gwella ansawdd a lefel yr ailgylchu o safleoedd annomestig.

Ymgynghoriad yn cau: 15 Chwefror 2023

Ymateb ar-lein

Digwyddiad Bwyd a Diod Croeso - 24 a 25 Chwefror 2023

Bydd Abertawe'n dathlu dydd Gŵyl Dewi mewn steil eleni wrth i ŵyl Croeso Abertawe ddychwelyd ar 24 a 25 Chwefror 2023.

Fel rhan o'r dathliadau deuddydd, bydd digwyddiad Bwyd a Diod Croeso hefyd yn dychwelyd, ac mae'r cyfnod cyflwyno ceisiadau am stondin masnach bellach wedi cychwyn.

Bydd digwyddiad Bwyd a Diod Croeso'n cynnig cyfle i chi arddangos eich cynnyrch i gynulleidfa fawr, gan gyflwyno blasau, lliwiau ac arogleuon rhai o seigiau mwyaf eiconig a blasus Cymru.

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli'ch cyfle i fod yn rhan o'r digwyddiad gwych hwn lle cewch gyfle i gyflwyno'ch cynnyrch i dros 20,000 o bobl. Mae prisiau'n dechrau o £50 yn unig ar gyfer deuddydd yr ŵyl! Gyda hyn, cewch y canlynol:

 • Deuddydd llawn o fasnachu
 • Cynulleidfa deuluol
 • Cost pabell fawr
 • Eich cynnwys mewn manylion am y digwyddiad ar wefan Joio Bae Abertawe.

Brysiwch, mae ceisiadau'n dod i ben, felly gwnewch gais ar-lein a byddwch yn rhan o'r dathliadau Dydd Gŵyl Dewi. 

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am y Clwb Menter i Fusnesau Newydd: Cwrs Cyflwyniad i Hunangyflogaeth - 28 Chwe (9.30am - 3.00pm)

The Phoenix Centre, Powys Avenue, Townhill, Abertawe, SA1 6PH

Mae Busnes Abertawe'n cyflwyno gweithdy cyflwyniad i hunangyflogaeth mewn partneriaeth â Business Sense Associates. Os ydych yn ystyried dod yn hunangyflogedig a dechrau eich busnes eich hun, gall ein cwrs undydd eich helpu gyda'r canlynol: 
 
•    Ceisiadau Grant a Chymorth Ariannol
•    Marchnata a Brandio
•    Cymorth gyda Chynlluniau Busnes
•    Gofynion CThEM
•    Sut i ddod o hyd i gwsmeriaid
•    Agor cyfrif banc busnes
 
Bydd cwrs cyfryngau cymdeithasol i fusnesau ar-lein hefyd ar gael i fynychwyr.

Am ragor o wybodaeth ac i gadw'ch lle, e-bostiwch businessswansea@abertawe.gov.uk

Cronfa Ffynhonnau Arfordirol sefydliad Sea-Changers 2023 - 28 Chwe

Diben y gronfa hon yw lleihau effaith poteli dŵr plastig untro ar gynefinoedd arfordirol drwy ariannu cymunedau i brynu ffynhonnau dŵr yfed a'u gosod mewn ardaloedd prysur neu sy'n amgylcheddol bwysig er mwyn i'r cyhoedd eu defnyddio. Hyd yn hyn rydym wedi ariannu dros 20 ffynnon ar draws y DU, gyda rhagor i ddod yn fuan!

Mae grantiau o hyd at £2,500 ar gael, fesul ymgeisydd, tuag at gost ffynnon.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob math o sefydliad nid er elw sydd wedi nodi angen am ffynnon, ac rydym mewn sefyllfa dda i sicrhau'r gyfranogaeth sydd ei hangen gan randdeiliaid i helpu'r prosiect i lwyddo. Rydym yn croesawu ceisiadau o Gymru, yr Alban, East Anglia a Gogledd-ddwyrain a Gogledd-orllewin Lloegr yn benodol, gan nad yw'r ardaloedd hyn wedi cael eu cynrychioli'n ddigonol yn y gorffennol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 28 Chwefror 2023.

Rhagor o wybodaeth a gwneud cais i Gronfa Ffynhonnau Arfordirol sefydliad Sea-Changers

Gweminarau Twristiaeth a Lletygarwch Cyflymu Cymru i Fusnesau - Chwe

Ymunwch âChyflymu Cymru i Fusnesau am weminar dwy ran am ddim a luniwyd yn benodol ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch. Byddant yn dangos i chi sut i wneud i'ch busnes fod yn amlwg ar-lein, denu  cwsmeriaid newydd, gwneud mwy o adolygiadau ar-lein, yn ogystal â defnyddio offer digidol fel llwyfannau archebu ar-lein i redeg eich busnes yn llwyddiannus.
 
Rhan 1 - Marchnata digidol ar gyfer twristiaeth a lletygarwch - 22 Chwe (13.00-15.00)

 • Sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol
 • Trefnu pyst a mesur yr hyn sy'n gweithio
 • Marchnata'ch busnes ar-lein

Rhan 2 - Rhedeg eich busnes twristiaeth a lletygarwch ar-lein - 23 Chwe (13.00-15.00)

 • Gwella'ch presenoldeb ar-lein
 • Systemau archebu ar-lein
 • Meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid
 • Creu cwsmer am oes

Gweminar am ddim.Gall busnesau cymwys hefyd dderbyn cefnogaeth un i un wrth gwblhau'r weminar.

Cadwch eich lle am ddim yn awr

Digwyddiad Rhwydweithio am Ddim - 3 Mawth (10.00am-3.00pm), Arena Abertawe

Bydd y digwyddiad rhwydweithio hwn yn helpu i arddangos buddion gwaith ymchwil cydweithredol a phrosiectau datblygu, gan ganolbwyntio ar gyfathrebu â darpar bartneriaid. Trwy siaradwyr a gweithdai, bydd y sesiwn hon yn helpu i annog syniadau posib a chyfnewid gwybodaeth gyda'r nod o feithrin cydweithrediadau cynhyrchiol ac ystyrlon.

Agenda:
•    10:00 Cyrraedd & Cofrestru
•    Croeso: Yr Athro Elwen Evans CB, Prifysgol Abertawe
•    Pwysigrwydd cydweithio, Owain Wyn Evans
•    Gweithgaredd Rhwydweithio dan arweiniad Dr Jen Allanson, Skillfluence
•    Cinio
•    Cydweithio â Phanel Holi ac Ateb Astudiaethau Achos Prifysgol Abertawe
•    Camau Nesaf: Dr Jen Allanson
•    15.00 Sylwadau i glo

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Cyfle i ddweud eich dweud am gynllun i roi hwb i dde-orllewin Cymru - 8 Mawrth

Mae eisiau barn ar gynllun i helpu i gyrraedd nod er mwyn i dde-orllewin Cymru ddod yn rhanbarth mwy mentrus, uchelgeisiol a charbon-gyfeillgar erbyn 2035.

Mae'r cynllun corfforaethol drafft sy'n cael ei ddatblygu gan Gyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru yn nodi gweledigaeth ar gyfer y rhanbarth ynghyd â mesurau i'w gwireddu orau yn y blynyddoedd i ddod.

Ymysg y mesurau mae cynhyrchu cynlluniau trafnidiaeth ranbarthol a datblygu strategol i gysylltu cymunedau'r rhanbarth yn well a gwneud y mwyaf o botensial cyfleoedd twf rhanbarthol i adael etifeddiaeth tymor hir ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Byddai cyflawni cynlluniau ynni a datblygu economaidd rhanbarthol hefyd yn helpu i ddatgarboneiddio'r rhanbarth ymhellach, gan geisio manteisio i'r eithaf ar fanteision y sector ynni gwynt ar y môr arnofiol sy'n dod i'r amlwg a datblygiadau cysylltiedig mewn technegau dal carbon a hydrogen.

Mae gan hyn y potensial i greu miloedd yn fwy o swyddi gwyrdd a diogel er budd pobl leol a busnesau lleol.

Mae'r cynllun corfforaethol drafft a chyfres o gwestiynau bellach ar gael yma i breswylwyr, busnesau a sefydliadau eraill yn Sir Gâr, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Abertawe a thu hwnt roi adborth arnynt erbyn dydd Mercher Mawrth 8.

Cynllun trwyddedu newydd arfaethedig i sicrhau tegwch a gwella safon llety ymwelwyr yng Nghymru - 17 Mawrth

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar sefydlu cynllun trwyddedu statudol ar gyfer holl ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru.

Y prif nod yw sicrhau chwarae teg i bob busnes llety ymwelwyr sy'n gweithredu yn y sector. Mae'r pryder ynghylch diffyg tegwch wedi bod yn faes trafod ers amser gyda phryderon nad yw rhai rhannau o'r sector yn cyrraedd nac yn cydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Mae Cytundeb Cydweithredu Llywodraeth Cymru gyda Phlaid Cymru yn ymrwymo i gynllun trwyddedu statudol ar gyfer tai gwyliau fel rhan o becyn o fesurau i fynd i'r afael â'r effaith negyddol y gall ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr ei chael ar argaeledd a fforddiadwyedd tai i bobl leol yn ein cymunedau.

Gallai cynllun trwyddedu statudol:

 • darparu'r mecanwaith i fynd i'r afael â phryderon ynghylch cydymffurfio;
 • ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr ddangos tystiolaeth bod ganddynt ofynion penodol, megis yr yswiriant cywir, cadarnhau statws cynllunio, tystiolaeth o asesu risg tân, tystysgrif diogelwch nwy, a phrawf o ddiogelwch trydanol;
 • darparu cronfa ddata gynhwysfawr o bwy yn union sy'n gweithredu yn y diwydiant gan nad yw'n bosibl ar hyn o bryd pennu faint o fusnesau llety ymwelwyr sydd yng Nghymru, neu mewn unrhyw gymuned benodol;
 • bod yn offeryn gwerthfawr wrth ddeall graddfa a natur y sector.

Ymateb i'r ymgynghoriad: Cynllun trwyddedu statudol i ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru. Mae'r ymatebion i gyrraedd erbyn 17 Mawrth 2023.

Mae'r cyhoeddiad i'w weld ar Cynllun trwyddedu newydd arfaethedig i sicrhau tegwch a gwella safon llety ymwelwyr yng Nghymru | LLYW.CYMRU.

Dewch i gwrdd â'r Tîm Twristiaeth yng Nghynhadledd Canol y Ddinas Abertawe - 29 Mawrth (10.00am-8.00pm)

Bydd y Gynhadledd Canol y Ddinas, a drefnir gan 4TheRegion mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, yn ddiwrnod anhygoel a fydd yn arddangos popeth sy'n wych am Abertawe, a bydd cyfle i glywed gan y bobl, y sefydliadau a'r busnesau sy'n sicrhau newid. Mae croeso i bawb ac mae'r cyfan am ddim.

Thema eleni yw 'Cefnogi busnesau lleol': prynu gan fusnesau lleol, cefnogi ein gilydd a sicrhau bod mwy o arian yn cael ei wario yn ein heconomi leol. Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle perffaith i ddod o hyd i gyflenwyr, cwsmeriaid a chydweithwyr newydd.

Dewch i gwrdd â'r Tîm Twristiaeth yn ein stondin 'Croeso Bae Abertawe' yn y cyntedd. Bydd gennym arbenigwyr o wahanol adrannau'r cyngor ar gael i siarad â chi ar wahanol adegau o'r dydd. Rhagor o fanylion i ddod.

Cofrestru i fynd iddo

Deddf Trwyddedu 2003 - Adolygu'r Datganiad Polisi ar gyfer Trwyddedu a Cynnig i Gyhoeddi Asesiad Effaith Gronnol - 31 Mawrth

Mae Dinas a Sir Abertawe ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i'w Ddatganiad Polisi ar gyfer Trwyddedu a Cynnig i Gyhoeddi Asesiad Effaith Gronnol.

Mae fersiwn ddrafft o'r  policïau yn diwygiedig bellach ar gael ar y wefan hon er mwyn ymgynghori arno, ac fe'ch gwahoddir i gyflwyno sylwadau ar y newidiadau. Gellir gweld y newidiadau arfaethedig mewn llythrennau italig du ar y ddogfennau, a lle bwriedir dileu gwybodaeth, caiff hyn ei ddangos trwy dynnu llinellau drwy'r testun.

Rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau'n ysgrifenedig a'u hanfon i'r cyfeiriad uchod a rhaid iddynt gael eu derbyn erbyn 12 ganol dydd fan bellaf ar 31 Mawrth 2023. Mae fersiwn electronig yn dderbyniol a gellir ei anfon i Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk

Wrth gyflwyno sylwadau ar adran benodol, defnyddiwch y taflenni ymateb sydd ar gael ar y wefan hon https://www.swansea.gov.uk/statementoflicensingpolicy, a chyfeiriwch at y rhifau paragraff ar y ddogfennnau.

Mae'r ddogfennau ar gael yn: https://democracy.swansea.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=124&MId=10883&Ver=4&LLL=0

Cliciwch ar y Pecyn Adroddiadau Agenda ac edrychwch ar eitem 10. tudalennau 60-105 ac eitem 12 tudalennau 135-197.

Unwaith bydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, caiff yr holl sylwadau eu hystyried. Yna caiff y polisi terfynol ei gymeradwyo gan y cyngor i'w fabwysiadu.

Gweminarau diogelwch twbâu twym a phecyn cymorth i ddarparwyr llety

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r galw gan ddefnyddwyr wedi arwain at gynnydd sylweddol yn nifer y llety gwyliau sydd bellach yn cynnig twbâu twym.

Gall rhedeg a defnyddio twba twym mewn llety i westeion arwain at rai heriau ac mae angen i berchnogion wneud eu hymchwil a bod yn gwbl ymwybodol o'u cyfrifoldebau.

Datblygwyd yr adnoddau hyn gan Bartneriaeth Gwell Busnes i Bawb Calon y De-orllewin gyda help gan Gymdeithas Broffesiynol Hunan-arlwywyr y UK ac wedi'u hariannu gan y Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynhyrchion.

Maent wedi creu pum gweminar bach a phecyn cymorth i helpu darparwyr llety i ddeall y camau sydd eu hangen eu cymryd i sicrhau bod amgylchedd twba twym yn ddiogel i westeion ac i berchnogion, staff a chontractwyr sy'n cynnal twbâu twym.

Mae mwy o fanylion ar gael ar: Hot Tub Safety Webinars and Toolkit for accommodation providers - Trading Standards Service (devonsomersettradingstandards.gov.uk).

Mae gan Gyngor Abertawe enw da sefydledig am lwyfannu a darparu digwyddiadau mawr arobryn

Rydym yn chwilio am noddwyr sy'n dymuno rhannu'r llwyddiant hwnnw a phartneru â ni i sicrhau rhaglen ddigwyddiadau ddynamig a chynaliadwy flynyddol ar gyfer y dyfodol.

Mae noddi digwyddiadau'n cynnig y cyfle i fusnesau dargedu a chynnwys y gymuned leol, wrth godi proffil brand y cwmni. Mae pecynnau ar gael sy'n addas i bob cyllideb y gellir eu teilwra i ddiwallu'ch anghenion a'ch amcanion.

Mae digwyddiadau'n cynnwys Croeso, Sioe Awyr Cymru, 10k Admiral, Theatr Awyr Agored, Gorymdaith y Nadolig...

I gael rhagor o wybodaeth am weithio gyda ni, e-bostiwch sales@swansea.gov.uk

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2023:

24-25 Chwe: Croeso
30 Maw: Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad a Freedom Leisure
Hyd 23 Ebr: His Dark Materials: Creu Bydoedd yng Nghymru, Oriel Celf Glynn Vivian
1-2 Gor: Sioe Awyr Cymru
10-15 Gor: Gŵyl Parachwaraeon
15 Gor: World Triathlon Para Series Swansea Abertawe 
16 Gor: IRONMAN 70.3 Abertawe
21 Gor: Madness, Parc Singleton
22 Gor: Ministry of Sound Classical, Parc Singleton
02-10 Med: Gŵyl Gerdded Gŵyr
17 Med: 10k Bae Abertawe Admiral

Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

Close Dewis iaith