Toglo gwelededd dewislen symudol

Y diweddaraf am Fusnes Twristiaeth - 1 Mawrth 2024

Yn cefnogi adferiad ein diwydiant twristiaeth lleol

Twristiaeth ddiwylliannol ym Mae Abertawe yn derbyn hwb ariannol

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Donna Phelps wedi ymuno â'n Tîm Twristiaeth fel y Swyddog Marchnata Diwylliannol a Thwristiaeth. Mae ei phenodiad yn rhan o brosiect newydd sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo Twristiaeth Ddiwylliannol ym Mae Abertawe, a gefnogir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) Llywodraeth y DU.

Yn ei swydd newydd, bydd Donna yn chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu a chyflawni ymgyrch farchnata Twristiaeth Ddiwylliannol amlwg a fydd yn cael ei chynnal drwy gydol 2024. Ffocws yr ymgyrch yw nodi lleoliadau diwylliannol lleol a busnesau adloniant byw, a gweithio mewn partneriaeth â hwy, i arddangos byd celfyddydol, diwylliannol a cherddoriaeth fyw fywiog yr ardal i breswylwyr ac ymwelwyr.

Mae Donna eisoes wedi dechrau cysylltu â phartneriaid presennol a phosib yn y sector i amlygu'r manteision i bartneriaid Croeso Bae Abertawe sydd AM DDIM. P'un a ydych am ddiweddaru gwe-dudalennau partneriaid, rhestru digwyddiadau newydd yn ein hadran Digwyddiadau boblogaidd neu drafod cyfleoedd hyrwyddol sydd ar ddod, cysylltwch â ni yn: twristiaeth@abertawe.gov.uk

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn rhan ganolog o agenda Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU. Enwebwyd Cyngor Abertawe i weithredu fel yr awdurdod lleol arweiniol ar ran rhanbarth De-orllewin Cymru

Cyhoeddiad First Cymru:gwelliannau i'r rhwydwaith bysus yng Nghymru

O ddydd Sul, 31 Mawrth 2024, bydd First Cymru yn cyflwyno technoleg tapio i mewn ac allan (TOTO) ar eu holl wasanaethau. Mae hyn yn caniatáu i gwsmeriaid dapio eu cerdyn banc neu ddyfais er mwyn talu ar ddarllenydd cardiau a thalu'r pris rhataf yn dibynnu ar nifer y teithiau y maent yn eu gwneud neu'r pellteroedd y maent yn eu teithio.
 
Hyd yn oed os yw cwsmeriaid yn gwneud teithiau lluosog dros sawl diwrnod, bydd y system yn cyfrifo'r ffordd rataf o deithio yn awtomatig ar yr amod bod yr un dull talu yn cael ei ddefnyddio.
 
Ar gyfer oedolion sy'n defnyddio TOTO, bydd cwsmeriaid yn talu yn dibynnu ar nifer y milltiroedd a deithir, gyda'r pris rhataf yn costio £1.60 i oedolyn a'r uchafswm yn costio dim mwy na thocyn unffordd safonol (£3) a thocyn dwyffordd (£5.40). Bydd teithiau lluosog mewn un diwrnod gan ddefnyddio TOTO yn cael eu capio ar y pris tocyn diwrnod newydd i oedolion, sef £6.
 
Bydd ailwampio prisiau tocynnau yn ei gwneud hi'n haws i gwsmeriaid wybod faint maen nhw'n ei dalu, waeth ble maen nhw'n teithio, a'r gobaith yw y bydd yn annog mwy o bobl i deithio ar fws yn ne a gorllewin Cymru.
 
Mae First Cymru yn gobeithio rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau yn Abertawe yn yr wythnosau nesaf.

Yn y cyfamser, mae amserlenni newydd ar gael ar wefan First Cymru.

Wythnos Cymru yn Llundain: 22 Chwefror - 6 Mawrth

Bydd Wythnos Cymru yn Llundain yn cael ei chynnal yn ystod wythnos Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain. Digwyddiad blynyddol yw hwn, lle cynhelir gweithgareddau a digwyddiadau i ddathlu a hybu popeth sy'n wych am Gymru.

Mae calendr o ddigwyddiadau wedi'i drefnu rhwng 22 Chwefror a 6 Mawrth 2024, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer arddangoswyr a noddwyr.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan Wythnos Cymru yn Llundain.

Gweminar Cyflogwyr CThEF: Beth sy'n newydd ar gyfer 2024 i 2025 - dewis o amrywiaeth o ddyddiadau

Ymunwch yn y weminar fyw hon i gael trosolwg o'r prif newidiadau a fydd yn effeithio ar sut rydych yn ymdrin â materion o ran cyflogeion a chyflogres, gan gynnwys y canlynol:

 • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 - cyfraddau a throthwyon
 • Treuliau a buddion ar gyfer cyflogeion - taliadau buddion tanwydd ar gyfer ceir, faniau a thanwydd cwmnïau
 • Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol ac Isafswm Cyflog Cenedlaethol
 • Taliadau Statudol - y cyfraddau newydd
 • Benthyciadau i Fyfyrwyr 
 • Newidiadau eraill, gan gynnwys newidiadau i Yswiriant Gwladol ar gyfer y rheini sy'n hunangyflogedig

Bydd gennych gyfle i ofyn cwestiynau gan ddefnyddio'r blwch testun ar y sgrin.

Cofrestrwch yma

Cynllun newydd a fydd yn helpu i wella mynediad i gefn gwlad Abertawe - 3 Mawrth

Mae cynllun tymor hir i wella mynediad cyhoeddus i gyrchfannau gwledig Abertawe wedi arwain at greu dros 45 o gilomedrau o lwybrau newydd yn y cefn gwlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nawr, mae cynllun deng mlynedd a fydd yn helpu i barhau â'r gwaith hwn ac yn gwella mynediad i rai o ardaloedd cefn gwlad mwyaf poblogaidd Abertawe a Phenrhyn Gŵyr wedi cael ei ddrafftio.

Mae Cyngor Abertawe yn y broses o ddiweddaru ei gynllun presennol, a elwir yn Gynllun Mynediad i Gefn Gwlad Abertawe, a fydd yn cael ei gynnal tan 2033. Cyhoeddwyd cynllun drafft erbyn hyn ac mae'r cyngor yn galw ar grwpiau, preswylwyr a phobl eraill lleol i fynegi eu barn ar y cynllun cyn iddo gael ei fabwysiadu'n ffurfiol.

O fewn y cynllun tymor hir mae gwybodaeth am lwybrau cerdded, llwybrau troed cyhoeddus a llwybrau ceffyl sydd eisoes yn bodoli.  Bydd y cynllun hefyd yn arwain Tîm Mynediad i Gefn Gwlad y cyngor a sefydliadau eraill tuag at greu llwybrau newydd.

Ar draws Abertawe mae tua 568km o lwybrau troed cyhoeddus ac 80km o lwybrau ceffyl - gyda thua dau draean ohonynt o fewn AoHNE Gŵyr.

O dan y cynllun blaenorol, crëwyd cyfanswm o 72 o lwybrau newydd, gan ymestyn y rhwydwaith llwybrau 45km.

Yn ystod y blynyddoedd blaenorol, roeddent yn canolbwyntio'n bennaf ar gwblhau adran Abertawe a phenrhyn Gŵyr o Lwybr Arfordir Cymru - a oedd yn cynnwys gwella nifer o rannau presennol a hefyd greu llwybrau newydd er mwyn helpu i greu'r llwybr parhaus o amgylch arfordir Abertawe.

Un uchafbwynt o ran y gwelliannau yn ystod y blynyddoedd diwethaf oedd datblygu rhan hollol hygyrch o lwybr yr arfordir rhwng Limeslade a Rotherslade. Mae'r cyngor yn dymuno ailadrodd gwaith tebyg ar hyd y llwybr rhwng Caswell a Langland os oes cyllid ar gael.

Os ydych am fynegi eich barn ar Gynllun Mynediad i Gefn Gwlad drafft 2023-2033, ewch i https://www.abertawe.gov.uk/CynllunMynediadiGefnGwladDrafft

Expo Busnesau Newydd Abertawe: 6 Mawrth, Arena Abertawe

P'un a ydych chi'n fyfyriwr, yn ddi-waith, yn rhiant neu'n rhywun sydd â syniad am fusnes, mae'r digwyddiad hwn yn addas i bawb. Gallwch ddysgu am y gefnogaeth sydd ar gael, rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill a sefydlu'ch busnes newydd mewn dinas llawn cyfleoedd. Mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol, bydd y digwyddiad dan yr unto hwn yn darparu'r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch er mwyn sefydlu'ch busnes ym Mae Abertawe.

Bydd digwyddiad Expo Busnesau Newydd Abertawe yn dwyn ynghyd arbenigwyr a gwasanaethau cefnogi Abertawe a fydd yn amrywio o ddarparwyr grant i arbenigwyr marchnata, yn ogystal â sgyrsiau ysbrydoledig gan entrepreneuriaid lleol.

Bydd y gweithdai yn darparu cyngor gweithredol ar y canlynol:

 • Cyllid
 • Cynlluniau busnes
 • Cyngor ar eiddo
 • Cyngor AD
 • Marchnata
 • Hanfodion cyfrifyddiaeth
 • Busnes fel grym er lles a llawer mwy

Mae dau ddigwyddiad i chi ddewis ohonynt: sesiwn yn ystod y dydd neu gyda'r hwyr. Mae'r ddwy sesiwn yn cynnwys yr un cynnwys, ar wahanol amseroedd - dewiswch y tocyn sydd fwyaf addas ar gyfer eich amserlen chi.

Galwch heibio rhwng 2pm a 5pm, neu rhwng 5pm ac 8pm. Bydd hefyd sesiwn rwydweithio arbennig rhwng 5pm a 6pm sy'n agored i bawb.

Digwyddiad am ddim - archebwch eich tocynnau nawr

Dewch i gwrdd â'r Tîm Twristiaeth yn ystod Cynhadledd Canol Dinas Abertawe: 7 Mawrth, Arena Abertawe

Mae Cynhadledd ac Arddangosfa Abertawe'n ddiwrnod arbennig yng nghalendr Abertawe sy'n dod â phobl, busnesau a sefydliadau at ei gilydd - ac mae croeso i bawb.

Byddwn yn stondin Croeso Bae Abertawe, dewch i gwrdd â'r Tîm Twristiaeth a gallwch gael gwybod sut y gallwn gefnogi eich busnes twristiaeth neu letygarwch.

Archebwch eich tocyn am ddim ar gyfer Cynhadledd Canol y Ddinas

Cronfa Gwella Cwsmeriaid a Chymunedau GWR 2024/25 - yn cau 25 Mawrth

Mae GWR yn falch o gyhoeddi bod eu Cronfa Gwella Cwsmeriaid a Chymunedau bellach ar agor.

Mae'r gronfa hon ar gael i gefnogi prosiectau bach a chanolig sy'n ymwneud â rheilffyrdd, y gellir eu cwblhau dros flwyddyn ariannol 2024/25.

Mae gan GWR ddiddordeb arbennig mewn cynlluniau sy'n gwneud y canlynol:

 • bod o fudd i gwsmeriaid
 • cynyddu teithio ar reilffyrdd
 • annog lleihau carbon
 • cysylltu cymunedau, pobl a lleoedd
 • cefnogi twf economaidd
 • hyrwyddo cynhwysiant ac amrywiaeth
 • rhaglenni addysgol sy'n cefnogi gyrfaoedd mewn rheilffyrdd neu'n cynyddu ymwybyddiaeth a phrofiad o gludiant cyhoeddus a diogelwch rheilffyrdd.

Gwahoddir ceisiadau gan sefydliadau megis Awdurdodau Lleol, elusennau cofrestredig neu gwmnïau buddiannau cymunedol, ysgolion, colegau neu grwpiau cymunedol neu wirfoddol.

Rhaid i gynigion fod mewn perthynas â'r rheilffordd. Nid oes angen unrhyw arian cyfatebol.

Rhagor o wybodaeth am Gronfa Gwella Cwsmeriaid a Chymunedau GWR

Oes gan eich busnes uchelgais gyda'r economi gylchol a chynaladwyedd?

Rhaglen cymorth Arloesi Cylchol a gyflwynir gan Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg Prifysgol Abertawe yw Ymchwil Gymhwysol ar gyfer Atebion Cylchol (ARCS). Fe'i hariennir yn llawn gan Lywodraeth y DU drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin ac mae ar gael tan fis Rhagfyr 2024.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod sut gall ARCS gefnogi'ch sefydliad i nodi cyfleoedd Economi Gylchol a'u rhoi ar waith, llenwch y ffurflen fer isod a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod cyflwyniadol.

Fel arall, e-bostiwch ARCS@Swansea.ac.uk

Llenwi'r ffurflen ymholi ARCS

Rhaglen Twf Glân y Gymuned Arloesedd

Yn ogystal â'r rhaglen Ymchwil Gymhwysol ar gyfer Atebion Cylchol (ARCS) uchod, mae Prifysgol Abertawe hefyd wedi sicrhau cyllid o'r Gronfa Ffyniant Gyffredin i gyflwyno eu 'Rhaglen Twf Glân y Gymuned Arloesedd'.

Maent bellach yn chwilio am fusnesau neu sefydliadau trydydd parti sydd am edrych ar gynaliadwyedd, yn benodol drwy leihau carbon a thwf glân, i gymryd rhan yn y rhaglen.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch y Rheolwr Prosiect ar gyfer Cymunedau Arloesi Economi Gylchol, Jo Bishop, yn j.bishop@swansea.gov.uk

Stondinau masnach Sioe Awyr Cymru 2024

Bydd y Sioe Awyr yn dychwelyn i'r awyr dros Fae eiconig Abertawe ar 6 - 7 Gorffennaf 2024. Bydd yn cynnwys rhai o'r timau arddangos mwyaf a gorau yn y byd Sioeau Awyr, 2 km o arddangosiadau ar y tir ac ardaloedd masnachu, a'r cyfan yn erbyn cefndir anhygoedl Bae Abertawe.

Gyda chefnogaeth y lluoedd arfog, mae'r arddangosiadau awyr yn cynnwys awyrennau preifat, rhai masnachol a rhai o'r Llu awyr Brenhinol, y Fyddin a'r Llynges ynghyd ag arddangosfeydd ar y ddaear. Rydym yn chwilio am stondinau masnach priodol i arddangos eu cynnyrch ar hyd y llinell arddangos.

Mae'r cyfle masnachu unigryw hwn yn cynnwys y manteision canlynol:

 • Sioe Awyr Fwyaf Cymru - www.walesnationalairshow.com
 • Cwrdd â miloedd o ddarpar gwsmeriaid newydd
 • Lansio neu arddangos eich brand / cynnyrch
 • Cyfle gwerthu gwych
 • Cyfle posib i gasglu data

Stondinau masnach Sioe Awyr Cymru 2024

Trefnu digwyddiad yn Abertawe

Os ydych yn trefnu digwyddiad i'w gynnal ar dir y cyngor neu dir preifat, rhaid i chi sicrhau bod gennych ganiatâd i wneud hynny a dilyn y cyngor ar y tudalennau hyn.

www.abertawe.gov.uk/trefnudigwyddiadabertawe

Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles

Mae'r Gofrestr Tir ac Eiddo Gwag lawn a ffeiliau ar gyfer adrannau unigol (diwydiannol, swyddfeydd, manwerthu a thir) ar gael.

Mae'r dogfennau yn casglu gwybodaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau gan gynnwys eiddo sydd ar gael trwy asiantau masnachol lleol ac eiddo Cyngor.

Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles

  Digwyddiadau gwych sy'n dod i Fae Abertawe yn 2024:

  22 Chwe - 06 Maw: Wythnos Cymru yn Llundain
  29 Chwe - 3 Maw: Croeso
  28 Maw: Gwobrau Chwaraeon Abertawe
  29 Maw - 01 Ebr: Gŵyl Bwyd Stryd Abertawe
  13-17 Meh: Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe
  6-7 Gor: Sioe Awyr Cymru
  14 Gor: IRONMAN 170.3 Abertawe
  18 Gor: James Arthur, Parc Singleton
  15 Medi: 10k Bae Abertawe Admiral

  Oedd y diweddariad hwn ar y fasnach dwristiaeth yn ddefnyddiol? Rhannwch ef neu cysylltwch â Geraldine.Williams@abertawe.gov.uk

  Close Dewis iaith