Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.

Arolwg preswylwyr

Ydych chi'n byw yn Abertawe? Rydym yn awyddus i glywed eich barn am ein gwasanaethau i'n helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mynegwch eich barn a helpwch i siapio sut rydym yn mynd i'r afael â thlodi yn Abertawe

Rydym yn ymrwymedig i wneud popeth y gallwn fel cyngor ynghyd â'n cymunedau a'n partneriaid i fynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb yn Abertawe.

Siarter Cwsmeriaid a Safonau Gwasanaeth: cyfle i ddweud eich dweud

Mae Siarter Cwsmeriaid Cyngor Abertawe, ynghyd â'n Safonau Gwasanaeth cyhoeddedig, yn darparu ein fframwaith ar gyfer mynegi sut y byddwn yn bodloni disgwyliadau ein preswylwyr.

Polisi Cydgynhyrchu: cyfle i ddweud eich dweud

Yn y cyngor mae mwy o bwyslais ar gydgynhyrchu.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ymgysylltu cynnar

Hoffem glywed beth yw'r materion anghydraddoldeb mwyaf arwyddocaol yn Abertawe yn eich barn chi, a pha gamau gweithredu y dylai'r cyngor eu cymryd i fynd i'r afael â'r materion hyn.

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Drafft: Addasu Adeiladau Gwledig Traddodiadol

Hoffai'r cyngor gael eich barn ar fersiwn ddrafft o 'Addasu Adeiladau Gwledig Traddodiadol'.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.