Chwilio'r wefan
English

Eich rhent

Mae'r adran hon yn rhoi'r holl wybodaeth i chi am bob agwedd ar eich cyfrif rhent a'n cynllun yswiriant cynnwys.

Codir rhent wythnosol ar bob tenant am eu cartref. Mae sawl gwahanol ffordd o dalu, ac os ydych yn gymwys, mae help ar gael. Mae eich rhent yn cynnwys cost darparu cartref i chi ac unrhyw atgyweiriadau i'w gynnal a'i gadw. Gallwn hefyd ddarparu yswiriant cynnwys i chi. Mae gan y Gwasanaethau Tai dîm o Swyddogion Rhent sy'n goruchwylio casglu rhent ac ôl-ddyledion rhent.

Cysylltu â'ch Swyddog Rhent

Rhennir y Tîm Rheoli Rhenti'n ddau dîm ac maent yn gweithio yn Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes a Swyddfa Dai Ranbarthol Treforys. Mae Swyddogion Rhent yn casglu rhent ac ôl-ddyledion mewn ardal benodol.

Mae'r tîm yn Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes yn cynnwys Blaenymaes, Gorseinon, Sgeti a Gŵyr, West Cross a Townhill.  Gellir ffonio'r Swyddogion Rhent yma ar y rhif ar y llythyr diwethaf a anfonwyd atoch, neu ar 01792 534094.

Mae'r tîm yn Swyddfa Dai Ranbarthol Treforys yn cynnwys Treforys, Eastside, Canol y Dref a Phenlan.  Gellir ffonio'r Swyddogion Rhent yma ar y rhif ar y llythyr diwethaf a anfonwyd atoch, neu ar 01792 601720.

Mae gennym swyddog dynodedig hefyd sy'n casglu ôl-ddyledion cyn-denantiaid. Mae'r swyddog hwn yn gweithio yn Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes a gellir ei ffonio ar 01792 534074.

Gallwch hefyd e-bostio'r Tîm Rhenti drwy ddefnyddio'r cyfeiriad canlynol: Rhenti@abertawe.gov.uk

Faint o rent rydw i'n ei dalu a pha mor aml?

Dengys swm y rhent mae'n rhaid i chi ei dalu ar eich cerdyn rhent a byddwch yn talu'r swm hwn yn wythnosol. Mae swm y rhent yn dibynnu ar faint ac oedran eich cartref ac unrhyw wasanaethau mae eich cartref yn eu derbyn megis gofalwr, gwresogi, celfi ac yswiriant. Rhaid talu'ch rhent yn wythnosol ar ddydd Llun. Gallwch dalu fesul pythefnos neu bob mis os yw hynny'n well gennych, ond rhaid ei dalu ymlaen llaw.

Sut a ble rwy'n talu?

Gallwch dalu trwy ddebyd uniongyrchol neu gallwch dalu gydag arian parod, siec, y rhan fwyaf o gardiau debyd a chredyd mewn Swyddfa Dai Ranbarthol (ni dderbynnir taliadau arian parod na siec yng Ngorseinon), yn y Ganolfan Ddinesig, mewn swyddfa bost gan ddefnyddio'ch cerdyn talu Swyddfa'r Post neu lle mae cyfleuster Payzone. Gallwch hefyd dalu ar-leinYn agor mewn ffenest newydd neu drwy ffonio a defnyddio'ch cerdyn debyd. 

Sut gallaf gael gwybodaeth am y taliadau a wnaed gennyf?

Cofnodir yr holl drafodion rhent e.e. costau a thaliadau ar ein system gyfrifiadurol. Os telir eich rhent drwy ddebyd uniongyrchol, eich cyfriflenni yw'ch cofnodion. Byddwch hefyd yn derbyn cyfriflen rent flynyddol bob mis Ebrill yn dangos y taliadau a wnaed.

Gallwch gysylltu â'r Tîm Rhenti unrhyw bryd i ofyn am ddatganiad drwy ffonio 017692 534094 neu drwy e-bostio rhenti@abertawe.gov.uk.

Beth sy'n digwydd os nad wyf yn talu fy rhent?

Os ydych yn gwybod y byddwch yn hwyr yn talu, cysylltwch â'r Swyddog Rhent i esbonio, oherwydd bod yn rhaid i chi dalu'n rheolaidd. Os nad ydych yn talu'ch rhent, bydd y cyngor yn cymryd camau i fynd â chi i gyfraith i feddiannu'ch cartref. Cewch fwy o wybodaeth yn Beth sy'n digwydd os nad wyf yn talu?

A allaf gael help i dalu fy rhent?

Os ydych ar incwm isel neu os nad ydych yn derbyn cyflog, gallwch wneud cais am Fudd-dal Tai a all helpu gyda'ch taliadau rhent.

Os effeithir arnoch gan y Tâl Tanfeddiannu (Treth ystafell wely) ac rydych yn derbyn Budd-dal Tai - hyd yn oed os swm bach yn unig ydyw - ond rydych yn cael trafferth o hyd wrth dalu'ch rhent, efallai y gallech gael help ychwanegol trwy gyflwyno cais am Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Os ydych yn cael anawsterau ariannol naill ai dros dro neu'n barhaol, cysylltwch â'ch Swyddog Rhent - gallwn eich cyfeirio at ein Swyddog Cynhwysiad Ariannol a fydd yn gallu'ch helpu a'ch cynorthwyo gyda'ch hawliau budd-daliadau, rheoli eich cyllideb a chwnsela dyled.

A fydd fy rhent yn cynyddu?

Adolygir rhenti unwaith y flwyddyn ac oherwydd costau cynyddol a chwyddiant, weithiau bydd rhaid i ni gynyddu rhenti. Os bydd hyn yn digwydd, byddwch yn cael gwybod yn ysgrifenedig o leiaf 4 wythnos cyn y cynnydd.

Beth a wneir â'm rhent?

Defnyddir rhent a gesglir gan yr adran at sawl diben. Mae'n mynd tuag at roi cartref i chi, staff, swyddfeydd etc.  Mae hefyd yn talu am unrhyw atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw i'ch cartref a'r ardaloedd a rennir gennych. Rydym yn diolch i ran fwyaf y tenantiaid sy'n talu eu rhent yn brydlon, heb yr angen am lythyrau  atgoffa drud sy'n cymryd amser i'w llunio. Heb eich incwm, effeithir ar y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu'n sylweddol. Mae'n bwysig iawn ein bod yn rheoli ôl-ddyledion rhent oherwydd defnyddir yr arian i wneud gwaith gwella i gartrefi e.e. gosod ffenestri newydd a pho leiaf yr arian sydd gennym, lleiaf y gwelliannau y gallwn eu gwneud. Gall £50,000 dalu am wydro dwbl mewn oddeutu 25 o gartrefi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM