Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth a chefnogaeth wrth dalu'ch rhent y cyngor

Os ydych chi'n cael trafferth wrth dalu'ch rhent, gallwch fod yn gymwys am gymorth.

Budd-dal Tai 

Telir budd-dal tai i'r rheini ar incwm isel os ydynt yn gweithio ai peidio ac mae yno i'ch helpu i dalu'ch rhent.

Rhagor o wybodaeth am Fudd-dal Tai.

 

Taliad Disgresiwn at Gostau Tai (TTD)

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol sy'n cynnwys elfen tai tuag at atebolrwydd rhentu, ond rydych dal yn ei chael hi'n anodd talu'ch rhent, efallai y gallwch gael cymorth ychwanegol drwy gyflwyno cais am TTD.

Rhagor o wybodaeth am TTD.

 

Gwasanaethau cymorth sydd ar gael gennym

 

Gwasanaethau cefnogi eraill a all fod o gymorth

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Darparu cyngor di-dâl, cyfrinachol a diduedd ar ystod eang o faterion, er enghraifft: dyled, budd-daliadau, tai a chyflogaeth.

Cyngor ar ddyledion Shelter Cymru

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor dyled arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ledled Cymru.

Elusen Ddyled StepChange

Cyngor ar ddyled yn rhad ac am ddim ar-lein neu dros y ffon. Hefyd yn cynnig cyngor ar arian.

Llinell ddyled Genedlaethol

Cyngor am ddim ar ddyled ar-lein neu dros y ffon.

PayPlan

Help ar-lein am ddim a thros y ffon.

Helpwr Arian

Cyngor arian diduedd yn rhad ac am ddim. Cymorth dros y ffon ac ar-lein.

Turn2us

Mae Turn2Us yn elusen genedlaethol sy'n helpu pobl mewn caledi ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a gwasanaethau cymorth - ar-lein, dros y ffon.

MoneySavingExpert.com

The MoneySavingExpert.com website is dedicated to cutting your bills and fighting your corner with journalistic research and online tools.

National Energy Action (NEA)

Advice and support for anyone who can't afford to heat their home.

Uswitch

Canllawiau sain uSwitch - sut mae cyflenwyr ynni, ffonau symudol a band eang yn helpu pobl sy'n agored i niwed yn ystod Covid-19.

Cyfiawnder Lloches

Yn cynnig cyngor cyfreithiol a chynrychiolaeth am ddim i geiswyr lloches, ffoaduriaid cydnabyddedig a mewnfudwyr eraill sy'n agored i niwed.

Independence at Home

Independence at Home is a charity that provides grants to people of all ages who have a physical or learning disability or long-term illness and who are in financial need.

Debt Advice Foundation

Free, confidential advice and tools to help people understand and manage their money.

The Money Charity

Provide education, information, advice and guidance to people of all ages, helping them to manage their money well and increase their financial wellbeing.

Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer dyled

Mae cymorth a chyngor am ddim ar gael ar reoli'ch arian a'ch dyledion.

Undeb Credyd Celtic

Cwmni cydweithredol yw Undeb Credyd, sy'n darparu gwasanaethau ariannol syml a fforddiadwy i'w aelodau. Y bobl sy'n defnyddio'i wasanaethau sy'n berchen arno, nid rhanddeiliaid neu fuddsoddwyr allanol.

Iechyd Meddwl a Chyngor Ariannol

Eich helpu i ddeall, rheoli a gwella'ch iechyd meddwl a'ch problemau ariannol.