Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofal cymdeithasol a lles i ymarferwyr / weithwyr

Gwybodaeth ac arweiniad i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol.

Cyrsiau hyfforddiant i weithwyr y sector gofal plant a gofalwyr

Cyrsiau ar gael i'r rhai sy'n gweithio yn y sector gofal plant.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ('y Ddeddf') yn gyfraith newydd sy'n newid y ffordd mae cynghorau lleol yng Nghymru'n darparu gofal a chefnogaeth.

Dangosyddion Cymorth y Continwwm Angen (DCCA)

Mae'r dudalen hon i bobl sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am yr Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad ar gyfer y rhanbarth sy'n cynnwys Abertawe.

Diogelu a cham-drin

Sut mae ysgolion, yr heddlu, y gwasanaethau cymdeithasol, y gwasanaethau iechyd a'r cyhoedd yn gweithio gyda'i gilydd i gadw plant ac oedolion sydd mewn perygl yn ddiogel.

Cyflwyno sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Gwasanaethau Cymdeithasol

I gwyno, neu os oes angen help arnoch i wneud hynny, gallwch ffonio 01792 637345.

Cwestiynau cyffredin am wasanaethau cymdeithasol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am wasanaethau cymdeithasol.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)

Mae Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yn darparu fframwaith ar gyfer sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau ac sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag iechyd, addysg, diogelwch a lles cymdeithasol pobl yng Nghymru.
Close Dewis iaith