Chwilio'r wefan
English

Newid pwysig i'r gwasanaeth casglu: O ddydd Llun 30 Mawrth, bydd angen i breswylwyr sicrhau bod y gwastraff/ailgylchu ar ymyl y ffordd i'w gasglu o 6.00am. Mae hon yn fesur dros dro yn ystod pandemig Coronafeirws.

 

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Casglu gwastraff bwyd

Defnyddiwch eich bin gwyrdd ar gyfer eich casgliad gwastraff bwyd wythnosol.

Gwastraff Bwyd

Er mwyn sicrhau y cesglir eich eitemau:

 • Defnyddiwch y biniau rydym yn eu darparu am ddim
 • Rhowch eich biniau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • Cadwch eich blwch yn lân trwy ddefnyddio'r leinwyr rydym yn eu darparu am ddim
 • Paentiwch neu ysgrifennwch rif eich tŷ ar eich bin
 • Defnyddiwch ein Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch gwastraff

O ble y gallaf gael bin bwyd?

Mae biniau bwyd ar gael i'w casglu o unrhyw un lyfrgell neu swyddfa dai'r cyngor. Gweler ein rhestr lawn i ddod o hyd i'ch lleoliad agosaf.

Byddwn yn darparu bin bach i'w gadw yn eich cegin y gallwch ei leinio â bagiau gwastraff bwyd, a bin mwy â chlawr cloadwy i'w gadw tu fas y bydd criwiau casglu yn ei wacáu.

Os na allwch gasglu bin, gallwch ofyn i'r cyngor ddanfon un atoch. Sylwer y gall gymryd hyd at 10 niwrnod gwaith i'w ddanfon.

Beth i'w roi yn y biniau

Diolch yn fawr

Rhowch yr eitemau canlynol yn eich bin gwastraff bwyd:

 • Grawnfwyd 
 • Caws 
 • Gwaddodion coffi 
 • Plisg wyau 
 • Pysgod 
 • Plicion ffrwythau a llysiau 
 • Bwyd dros ben wedi'i goginio (e.e. reis, pasta, llysiau) 
 • Cig
 • Hadau 
 • Hen fara 
 • Cydiau te 
 • Esgyrn mân hyd at ac yn cynnwys carcas cyw iâr, esgyrn cig oen neu unrhyw beth sy'n weddill o ginio rhost Sul teulu nodweddiadol
Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r eitemau canlynol yn eich bin gwastraff bwyd:

 • Cerdyn neu gardbord
 • Papur cegin
 • Esgyrn mawr

Nid fan hyn - gwastraff bwydCadwch wastraff bwyd o'ch sachau du

Yn ôl arolwg diweddar, bwyd oedd mwy na chwarter o wastraff sachau du yn Abertawe.

Pam na ddylwn roi gwastraff bwyd mewn sachau du?

 • Mae hyn yn peri i sachau ddrewi sy'n annog anifeiliaid i'w rhwygo gan greu llanast ar eich stryd.
 • Caiff y gwastraff hwn ei gladdu o dan y ddaear mewn safleoedd tirlenwi lle mae'n pydru ac yn rhyddhau nwyon tŷ gwydr peryglus.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM