Chwilio'r wefan
English

Bydd rhai criwiau casglu'n dechrau eu gwaith yn gynharach nag arfer yn ystod yr amgylchiadau presennol. Sicrhewch felly eich bod chi'n rhoi eich holl ailgylchu a'ch sachau du ar ymyl y ffordd yn barod i'w casglu erbyn 6.00am ar eich diwrnod casglu.

 

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Casglu gwastraff bwyd

Defnyddiwch eich bin gwyrdd ar gyfer eich casgliad gwastraff bwyd wythnosol.

Gwastraff Bwyd

Er mwyn sicrhau y cesglir eich eitemau:

 • Defnyddiwch y biniau rydym yn eu darparu am ddim
 • Rhowch eich biniau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • Cadwch eich blwch yn lân trwy ddefnyddio'r leinwyr rydym yn eu darparu am ddim
 • Paentiwch neu ysgrifennwch rif eich tŷ ar eich bin
 • Defnyddiwch ein Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch gwastraff

O ble y gallaf gael bin bwyd?

Mae biniau bwyd ar gael i'w casglu o unrhyw un lyfrgell neu swyddfa dai'r cyngor. Gweler ein rhestr lawn i ddod o hyd i'ch lleoliad agosaf.

Byddwn yn darparu bin bach i'w gadw yn eich cegin y gallwch ei leinio â bagiau gwastraff bwyd, a bin mwy â chlawr cloadwy i'w gadw tu fas y bydd criwiau casglu yn ei wacáu.

Os na allwch gasglu bin, gallwch ofyn i'r cyngor ddanfon un atoch. Sylwer y gall gymryd hyd at 10 niwrnod gwaith i'w ddanfon.

Beth i'w roi yn y biniau

Diolch yn fawr

Rhowch yr eitemau canlynol yn eich bin gwastraff bwyd:

 • Plicion ffrwythau a llysiau 
 • Bwyd dros ben wedi'i goginio (e.e. reis, pasta, llysiau) 
 • Cig
 • Bagiau te
 • Plisg wyau 
 • Bwyd wedi pydru
 • Cig a physgod (wedi'u neu heb eu coginio)
 • Cynnyrch llefrith
 • Esgyrn mân hyd at ac yn cynnwys carcas cyw iâr
Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r eitemau canlynol yn eich bin gwastraff bwyd:

 • Bwyd wedi'i becynnu (gwahanwch fwyd oddi wrth becynnu a'i ailgylchu ar wahân)
 • Cerdyn, gardbord neu papur cegin

Nid fan hyn - gwastraff bwydCadwch wastraff bwyd o'ch sachau du

Yn ôl arolwg diweddar, bwyd oedd mwy na chwarter o wastraff sachau du yn Abertawe.

Pam na ddylwn roi gwastraff bwyd mewn sachau du?

 • Mae hyn yn peri i sachau ddrewi sy'n annog anifeiliaid i'w rhwygo gan greu llanast ar eich stryd.
 • Caiff y gwastraff hwn ei gladdu o dan y ddaear mewn safleoedd tirlenwi lle mae'n pydru ac yn rhyddhau nwyon tŷ gwydr peryglus.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM