Toglo gwelededd dewislen symudol

Hanes Teulu yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Gweld beth sydd ar gael ac archwiliwch rai adnoddau defnyddiol i'ch helpu i olrhain eich achau.

Family History A Mae olrhain eich gwreiddiau teulu'n hobi boblogaidd iawn ac mae llawer o leoedd ar-lein lle gallwch ddechrau ymchwilio i'ch cyndadau. Efallai'ch bod eisoes wedi cael rhywfaint o help a chyngor i ddechrau ar y rhain. Ond y dechrau'n unig yw hyn: mae cymaint mwy o wybodaeth ar gael. Dyma'n tudalen i ddweud wrthych am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig yma yn y Gwasanaeth Archifau i'ch helpu i olrhain eich achau.

Y Ganolfan Hanes Teulu
Gofyn i arbenigwr
Darllen am y pwnc
Cofrestri plwyf: beth ydyn nhw a beth sydd ar gael?
Mynd ymhellach: pa gofnodion eraill allai fod yn ddefnyddiol?
Beth os na allaf ymweld â'r gwasanaeth?
Taflenni ac adnoddau


Y Ganolfan Hanes Teulu 

Mae'n Canolfan Hanes Teulu yn ystafell ddynodedig ag amrywiaeth o ffynonellau achyddol ar gael.

 • Mae 10 cyfrifiadur â mynediad i'r rhyngrwyd. Mae cadw lle ymlaen llaw'n hanfodol. Gallwch wneud hyn ar-lein yma.
 • Mae gennym danysgrifiad am ddim i'r gwefannau Ancestry a FindMyPast.
 • Mae cyfoeth o ddeunydd ar ficrofiche a microffilm, gan gynnwys mynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol, ffurflenni cyfrifiad lleol, mynegeion ewyllysiau, ffurflenni treth tir a chylchlythyr y Cambrian Canfod pa ffynonellau sydd ar gael. (PDF) [2MB]

 Canfod sut mae dod o hyd i ni a phryd rydym ar agor.

Family History B  Trefnwch sesiwn un-i-un

Yma yn Archifau Gorllewin Morgannwg, mae gennym staff sy'n gallu galw ar flynyddoedd o brofiad o'r gwefannau sy'n codi tâl i'w defnyddio bob tro, yn ogystal ag amrywiaeth eang o wefannau eraill. Pan ymwelwch â ni, gallwch ymgynghori ag arbenigwr: gallwn roi cyngor i chi wrth i chi ddechrau'ch ymchwil teulu, neu'ch helpu i fynd ymhellach pan fyddwch yn cael anhawster.

Os oes angen cyngor manylach arnoch, beth am drefnu sesiwn un i un gyda'r arbenigwr hanes teulu? Cost y sesiwn un i un yw £10 yr awr. Os ydych yn newydd i hanes teulu ac mae angen dangos i chi sut mae mynd ati, neu os ydych wedi bwrw wal frics gyda'ch ymchwil, rydych yn gallu trefnu sesiwn gyda ein staff i helpu chi i symud ymlaen. I gael gwybod mwy a threfnu sesiwn, ffoniwch ni ar 01792 636589 neu e-bostiwch archifau@abertawe.gov.uk.
Yn ôl i'r brig

 

Darllen am y pwnc: cyfeirlyfrau hanes teulu

Yn ein Canolfan Hanes Teulu mae llyfrau am bob agwedd ar achyddiaeth. Mae llyfrau am ddechrau, olrhain cyndadau a oedd o leoedd penodol neu a oedd yn gwneud swyddi penodol. Mae mapiau o blwyfi, manylion am lle gellir dod o hyd i gofnodion, cyfeiriaduron am glerigwyr ac uchelwyr, yn ogystal â'r rhifyn cyfredol a hen gopïau o'r cylchgrawn Family History. Cyfeirio'n unig y mae'r llyfrau ac maent ar gael i'w pori pan ymwelwch.
Chwilio am lyfr penodol? Rhowch gynnig ar ein catalog ar-lein i weld a yw gennym.

Family History C Cofrestrau plwyf: beth ydynt a beth sydd ar gael?

Mae cofrestrau plwyf (bedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau) yn ffynhonnell hanfodol ar gyfer olrhain eich achau, yn enwedig pan ewch yn ôl i ddechrau'r 19eg ganrif. Yma yn Archifau Gorllewin Morgannwg gallwch weld y cofrestrau plwyf ar gyfer ein hardal gyfan. Er mwyn cadw'r cofrestrau gwreiddiol, rydym wedi creu copïau union o gyfrolau ac maent ar gael i'w pori yn yr Ystafell Chwilio Archifau.

Ar ben hynny, mae Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg wedi creu mynegeion i'r rhan fwyaf o gofrestrau plwyf yn ein hardal. Mae'r rhain ar gael yma yn Archifau Gorllewin Morgannwg i hwyluso'ch chwiliad.

Rydym wedi llunio  Arweiniad i Gofrestrau Plwyf (PDF) [825KB] i ddweud wrthych am yr wybodaeth maent yn ei chynnwys a pha gofrestrau sydd gennym. Mae'n cynnwys hanes byr am bob plwyf ac eglwys yn ein hardal.

Yn ôl i'r brig

 

Pa gofnodion eraill allai fod yn ddefnyddiol?

Yma yn yr archifau, rydym yn meddwl y gallai achyddiaeth ymwneud â chymaint mwy na rhestrau o enwau a dyddiadau. Beth am gymryd y cam nesaf a dysgu am sut byddai bywyd wedi bod i'ch cyndadau? Cewch wybod lle roeddent yn byw a sut roedd hi'n arfer bod, sut byddai eu swyddi wedi bod a sut roedd eu cymuned yn byw. Dyma rai o'r mathau o ddogfennau a all helpu:

 • Mae mapiau'n dangos i chi sut roedd y lleoedd lle roedd eich cyndadau'n byw.
 • Mae cyfeiriaduron masnach yn gallu'ch helpu i olrhain preswylfa neu fusnes a rhoi gwybodaeth am y lleoedd lle roedd pobl yn byw.
 • Mae cofrestrau etholiadol llyfrau trethi'n gallu dangos i chi pwy oedd yn byw lle.
 • Roedd mapiau degwm yn cael eu llunio ar gyfer (bron) pob plwyf yn y 1840au. Maent yn dangos pwy oedd y ffermwyr a'r tirfeddianwyr. Os oedd eich teulu'n ffermwyr, mae hon yn ffynhonnell ddefnyddiol iawn. Here is a guide to the tithe maps for our area. (PDF) [450KB]
 • Mae ffurflenni rhentu ystâd a threth tir yn rhoi mwy o restrau o dirfeddianwyr a ffermwyr.  Dyma arweiniad i gofnodion treth tir ar gyfer ein hardal. (PDF) [812KB]
 • Gall cofnodion ysgol roi gwybodaeth ddefnyddiol i chi, gan gynnwys manylion am pryd roedd eich cyndadau yn yr ysgol a sut roedd bywyd yn yr ysgol. Rydym wedi llunio  Arweiniad i gofnodion ysgol (PDF) [2MB].
 • Oedd hi'n galed ar eich cyndadau? Gallent fod wedi treulio cyfnod yn y tloty. Mae'r cofnodion hyn gennym hefyd.  Dyma arweiniad i gofnodion tloty yn ein hardal. (PDF) [293KB]
 • Wnaeth eich cyndadau dorri'r gyfraith? Mae cylchlythyrau, cofnodion llys ynadon, cofnodion carchar a ffotograffau (os ydych yn lwcus) o garcharorion i ddweud mwy wrthych.

Yn ôl i'r brig

Taflenni ac adnoddau

Dyma rhai taflenni ac adnoddau rydym wedi creu i helpu chi gyda'ch ymchwil:

1. Mapiau allwedd ardaloedd gweinyddol (PDF) [9MB]
2. Hen blwyfi yng Ngorllewin Morgannwg (PDF) [603KB]
3. Cofnodion pyllau glo (PDF) [315KB]
4. Cofnodion crwneriaid (PDF) [5MB]
5. Cofrestri etholwyr (PDF) [835KB]
6. Mynegai lleoliadau yn ardal Gorllewin Morgannwg (PDF) [5MB]
Immigration into South Wales, Bibliography (PDF) [174KB]
8. Cofnodion nyrsio (PDF) [303KB]
9. Cofrestri plwyf a chofnodion capeli (PDF) [2MB]
10. Cofnodion deddf y tlodion (PDF) [293KB]
11. Darllen hen ddogfennau (PDF) [709KB]
12. Ysgolion a'u cofnodion (PDF) [2MB]
13. Y treth tir (PDF) [812KB]