Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe wedi ailagor gyda mesurau cadarn ar waith i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel. Mae'r cyfleuster 'Changing Places' yn y siop a'r loceri y gellir eu llogi ar gyfer bagiau hefyd ar agor.

Disabled parking badge

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Rydym yn darparu sgwteri pweredig, cadeiriau olwyn a chadeiriau olwyn gwthio i helpu pobl â thrafferthion symudedd (drwy anabledd parhaol neu dros dro, salwch, damwain neu oed) i siopa neu ymweld â chyfleusterau eraill yng nghanol dinas Abertawe.

Mobility Hire logo Welsh

Mae'r sgwteri sydd ar gael yn amrywio o ran terfynau pwysau:

 • Hyd at 16 stôn
 • 16 - 24 stôn
 • 24 - 35 stôn

 

Rhaid i gwsmeriaid archebu cyfarpar ymlaen llaw

Yn anffodus, ni allwn sicrhau y cewch chi gyfarpar wrth alw heibio ar y diwrnod heb drefnu ymlaen llaw, a byddwn ond yn gallu gwneud hyn os oes cyfarpar ar gael. Ni fydd staff yn gallu dosbarthu cyfarpar mwyach i gwsmeriaid mewn mannau eraill yng nghanol y ddinas; bydd rhaid i gwsmeriaid gasglu'r cyfarpar yn uniongyrchol o'r siop.

Bydd siop Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe yn edrych ychydig yn wahanol i'r arfer. Mae sgriniau persbecs wedi'u gosod i sicrhau diogelwch staff a chwsmeriaid ac mae arwyddion ar hyd y lle sy'n darparu cyfarwyddiadau clir ac sy'n atgoffa cwsmeriaid o'r rheol cadw pellter 2 fetr.

Mae ardaloedd aros penodol wedi'u clustnodi, un ar gyfer cwsmeriaid sy'n cynnwys seddi plastig sy'n cadw at y rheol pellter cymdeithasol, ac un ar gyfer y cyfarpar.  Mae mannau cerdded hefyd wedi'u nodi drwy'r siop a dim ond 3 chwsmer a ganiateir yn y siop ar unrhyw adeg. Bydd rhaid i gwsmeriaid giwio y tu allan i'r siop os ydym yn cyrraedd y terfyn hwn.

Mae hylif diheintio dwylo ar gael i gwsmeriaid a staff ei ddefnyddio a bydd yr holl gyfarpar yn cael ei lanhau'n drylwyr ar ôl ei ddefnyddio. Bydd gwasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe hefyd yn dilyn amserlen lanhau well, gyda'r mannau cyffwrdd yn cael eu diheintio drwy gydol y dydd.

Cyfleuster toiledau Changing Places hefyd ar gael.

 

Oriau agor

Dydd Llun - dydd Sadwrn, 9.00am - 5.00pm.

Sylwer bod rhaid dychwelyd yr holl gyfarpar erbyn 4.30pm fan bellaf (ac erbyn 3.30pm ar ddydd Sul).

 

Ffioedd a thaliadau 

 • Ffioedd ymaelodi: £12.60 y flwyddyn.
  I gofrestru fel aelod bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru syml yn swyddfa Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe. Bydd rhaid i chi hefyd ddarparu dau brawf adnabod sy'n dangos eich enw a'ch cyfeiriad.
   
 • Ffi ymwelydd untro: £6.30
  Bydd gofyn i dwristiaid ac ymwelwyr dydd ddarparu dau brawf adnabod.
   
 • Ffïoedd llogi cyfarpar: £2.60 am sesiwn hanner diwrnod (9.00am - 12.45pm neu 12.45pm - 5.00pm) a £4.20 am sesiwn diwrnod llawn.

 

Cyfleusterau parcio

Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio ceir ar gael i gwsmeriaid ar Stryd yr Ardd y tu ôl i'r swyddfa llogi cyfarpar symudedd (codir tâl bach). Rhoddir trwyddedau gan staff a rhaid eu dangos ar gerbydau ar bob adeg.
Y cyntaf i'r felin gaiff le yn y maes parcio, fodd bynnag, mae maes parcio aml-lawr y Cwadrant drws nesaf os bydd y maes parcio'n llawn.

 

Sut i ddod o hyd i ni

Rydym yng ngorsaf fysus newydd Abertawe, mewn man canolog er mwyn rhoi mynediad hawdd i'r siopau a'r cyfleusterau yng nghanol y ddinas.
Gall cerbydau gyrraedd y maes parcio drwy Stryd yr Ardd (dilynwch yr arwyddbyst).

PDF Document Map Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe yng Ngorsaf Fysus Abertawe (PDF, 61KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Llinell derfyn cerbydau symudedd

PDF Document Map llinell derfyn Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe (PDF, 70KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Cymhorthion symudedd eraill

Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gymhorthion symudedd yn ein siop. Os nad yw'r hyn y mae ei angen arnoch gyda ni, gallwn ei archebu i chi.
Word Document Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe - eitemau ar gael i’w prynu yn y siop (Word, 12KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Gadewch eich bagiau a'ch nwyddau mewn lle diogel wrth i chi siopa

Mae gennym 16 o loceri diogel yn y siop fel nad oes rhaid i chi gludo'ch bagiau neu eich nwyddau o amgylch canol y ddinas.

Cerbydau symudedd ar gael i'w llogi

Cymerwch gipolwg ar y cyfarpar sydd gennym mewn stoc.

Llogi cerbyd symudedd

I osgoi cael eich siomi, gallwch logi cerbyd symudedd gennym ymlaen llaw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM