Toglo gwelededd dewislen symudol

Noddwyr Gwobrau Chwaraeon Abertawe 2023

Ni fyddai'n bosibl dathlu cyflawniadau a chyfraniadau chwaraewyr a gwirfoddolwyr Abertawe heb gefnogaeth ein noddwyr:

Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Abertawe, a drefnwyd gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe am yr 18 o flynyddoedd diwethaf, bellach mewn partneriaeth â Freedom Leisure (Yn agor ffenestr newydd), sef partner nid er elw'r cyngor a ddewiswyd er mwyn cynnal chwe chanolfan chwaraeon cymunedol a chanolfannau hamdden a'r LC.

Freedom Leisure


Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn a noddir gan ArvatoConnect (Yn agor ffenestr newydd)

Arvato

ArvatoConnect ydym ni. Rydym yn bartner profiad cwsmeriaid a gwella effeithlonrwydd busnesau i sefydliadau sy'n barod i ail-lunio ac ailddyfeisio'r ffordd y maen nhw'n gweithio ac yn cysylltu â'r rheini sydd o'r pwys mwyaf. Rydym yn llunio dyfodol gwell ar gyfer y byd hefyd. Grymuso'n pobl a'n cymunedau, adeiladu diwylliant cynhwysol ac amrywiol, lleihau ein heffaith amgylcheddol a chreu cadwyn gyflenwi gadarn. Mae ein partneriaethau tymor hir sydd â'u canolfannau yn y rhanbarth yn cynnwys Yr Adran Drafnidiaeth, Cyngor Castell-nedd Port Talbot ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Agorodd ein safle yn Abertawe yn 2013, gan ddarparu gwasanaethau a rennir i amrywiaeth o gleientiaid llywodraeth ganolog. Rydym bellach yn cyflogi mwy na 200 o bobl, rydym wedi sefydlu rhaglen brentisiaeth a graddedigion ac rydym yn cefnogi mentrau elusennol a chymunedol amrywiol yn yr ardal leol.


Gwirfoddolwr y Flwyddyn noddir gan John Pye Auctions (Yn agor ffenestr newydd)

John Pye Auctions

John Pye Auctions yw Tŷ Arwerthu manwerthu mwyaf y DU. Gwerthir miloedd o eitemau bob wythnos, o gelfi, dillad ac offer electronig i nwyddau gwyn a mwy. Mae ein safle ym Mhort Talbot yn cynnig cyfle i chi weld pob eitem bob dydd Llun o 8am i 12pm. Ewch i www.johnpye.co.uk i gael gwybod mwy. Edrychwch, cynigiwch, prynwch, mae'n hawdd!


Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn noddir gan Chwaraeon Cymru (Yn agor ffenestr newydd)

Sport Wales

Rydym am weld cenedl iachach a mwy heini. Rydym am i bob person ifanc gael dechrau da mewn bywyd fel y gall pob un fynd ymlaen i fwynhau oes o chwaraeon. Rydym hefyd yn ymrwymedig i roi'r gefnogaeth angenrheidiol i'n hathletwyr mwyaf addawol fel y gallant gystadlu'n llwyddiannus ar lwyfan y byd.


Hyfforddwr Perfformiad y Flwyddyn noddir gan Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe (Yn agor ffenestr newydd)

Wales National Pool

Fel cyfleuster cymunedol ac o'r radd flaenaf, mae Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe'n ymrwymedig i gefnogi chwaraeon, o lawr gwlad i'r lefel elît. Rydym yn cydweithio â nifer o gyrff llywodraethu, clybiau a sefydliadau partner i ddatblygu gweithgareddau dŵr yn ein rhanbarth. Rydym yn falch iawn o'n partneriaeth â Chyngor Abertawe ac rydym wrth ein bodd ein bod yn cefnogi Gwobrau Chwaraeon Abertawe unwaith eto ac yn dathlu campau chwaraeon 2023.
 


Chwaraewr Iau'r Flwyddyn noddir gan Yr Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Prifysgol Abertawe  Department of Sport and Exercise Sciences, Swansea University (Yn agor ffenestr newydd)

Swansea Uni Sports logo

Mae'r Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff yng nghampws y bae, ac mae'n cynnwys labordai o'r radd flaenaf. Rydym yn canolbwyntio ar addysgu o ansawdd uchel (yn y 13eg safle yn y DU) ac ymchwil o'r radd flaenaf. Mae staff yn gwneud ymchwil arloesol sy'n amddisgyblaethol ei natur ac yn canolbwyntio ar chwaraeon drwy gydol oes.Mae gennym gysylltiadau cryf â phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.


Chwaraewraig Iau'r Flwyddyn noddir gan Pure Football Swansea (Yn agor ffenestr newydd)

Pure Football

Rydym yn byw, yn anadlu ac yn cefnogi'r campau......rydym yn frwd dros chwaraeon yn Pure.

Mae Pure Football yn gyfadeilad chwaraeon pob tywydd sy'n darparu cyfleoedd i blant ac oedolion o bob gallu chwarae eu camp o ddewis ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Rydym yn frwd dros ddarparu cyfleuster neilltuol yn Abertawe i gefnogi chwaraeon llawr gwlad.

Mae ein caeau 3G wedi'u llifoleuo, eu hamgáu â ffensys rhwyllog ac ar agor saith niwrnod yr wythnos. Ar draws ein cyfleuster mae gennym dri chae 7 bob ochr, pedwar cae 5 bob ochr, arena 3G dan do, campfa ac ardal gaffi/bar. Mae Pure Football yn darparu ffordd o fyw. Lle i unigolion a grwpiau o'r un meddwl fyw, anadlu a chwarae chwaraeon.


Tîm Ysgol y Flwyddyn noddir gan Coleg Gwyr Abertawe (Yn agor ffenestr newydd)

Gower College Swansea

Mae'n bleser gan Goleg Gŵyr Abertawe noddi gwobr Tîm Ysgolion y Flwyddyn. Mae gan y coleg hanes cadarn o gynhyrchu sêr chwaraeon eithriadol, gan gynnwys Leigh Halfpenny, Jazz Carlin, Justin Tipuric, Nicky Smith a Danny Williams, gyda llawer o'i fyfyrwyr o'r gorffennol a'r presennol yn cynrychioli'u sir yn y gamp o'u dewis wrth astudio yn y coleg. Mae'n darparu un o'r amrywiaethau ehangaf o academïau chwaraeon yn y wlad ac mae ganddo dros 300 o fyfyrwyr sy'n cynrychioli'r coleg yn rheolaidd. Mae rhaglen yr Academi Chwaraeon yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon gan gynnwys chwaraeon tîm ac unigol. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu mewn amgylchedd cefnogol wrth barhau i ddatblygu ar eu llwybr academaidd a galwedigaethol. Mae gan y coleg raglen bwrsariaeth a mentora i athletwyr profiadol, sy'n cynnwys elfennau ariannol a chyfannol.


Clwb neu Dîm Iau'r Flwyddyn noddir gan  EYST Cymru (Yn agor ffenestr newydd)

EYST logo 2023

Elusen a arweinir gan fuddiolwyr yw Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru sy'n cefnogi cymunedau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Gyda thîm o 75 o aelodau o staff ar draws Cymru, rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau sy'n canolbwyntio ar bum piler allweddol:

  • Cefnogi plant a phobl ifanc o leiafrifoedd ethnig.
  • Cefnogi teuluoedd o leiafrifoedd ethnig.
  • Cefnogi ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac ymfudwyr.
  • Cefnogi grwpiau cymuned lleiafrifoedd ethnig.
  • Herio hiliaeth yn y gymdeithas ehangach.

Fel y Corff Arweiniol ar gyfer Hil ers 2017, a benodwyd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn darparu Rhaglen Ymgysylltu â BAME Cymru Gyfan. Mae ein sefydliad yn ymroddedig i gydraddoldeb, amrywiaeth, cyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol. Ymysg ein llwyddiannau mae berchen ar eiddo yn Abertawe a Chaerdydd, acolâdau fel Gwobr Gwirfoddoli Jiwbilî Platinwm y Frenhines Elizabeth II yn 2022, ac yn bwysicaf oll, yr effaith ddyddiol rydym yn ei chael ar fywydau pobl.


Clwb neu Dîm Hŷn y Flwyddyn noddir gan The Car Warehouse at FRF Motors (Yn agor ffenestr newydd)

The Car Warehouse logo

Os ydych yn gobeithio prynu car ail-law neu gyfnewid yn rhannol, The Car Warehouse yn FRF Motors yw'r lle perffaith i chi. Rydym yn cynnig gwarant milltiredd diderfyn am 24 mis a chymorth ymyl y ffordd am 12 mis am ddim ar bob cerbyd rydym yn ei werthu yn ein busnes teulu sydd wedi bod yn rhedeg ers 45+ mlynedd.    


Gwobr Annog Abertawe Actif noddir gan St. Modwen Homes (Yn agor ffenestr newydd)

St Modwens logo

Mae St Modwen Homes yn gwmni adeiladu tai arobryn a chanddo dros 30 o flynyddoedd o brofiad o greu cartrefi hyfryd sy'n trawsnewid cymunedau ledled Cymru a Lloegr.
Fel cwmni adeiladu tai cyfrifol, mae St Modwen Homes yn defnyddio'r dechnoleg, y deunyddiau a'r dulliau adeiladu diweddaraf i greu cartrefi sy'n effeithlon o ran ynni ac sydd hefyd yn amddiffyn yr amgylchedd.


Chwaraewr Iau ag Anabledd y Flwyddyn noddir gan Stowe Family Law (Yn agor ffenestr newydd)

Stowe Family Law

Yma yn Stowe Family Law, ni yw'r cwmni cyfraith teulu mwyaf a mwyaf clodwiw yn y DU. Gyda rhwydwaith helaeth o 79 o swyddfeydd a thîm o dros 150 o gyfreithwyr ymroddgar, rydym wedi bod yn arbenigo mewn amrywiaeth eang o faterion cyfraith teulu ers i ni gael ein sefydlu ym 1982.


Chwaraewr ag Anabledd y Flwyddyn noddir gan Nathaniel Cars (Yn agor ffenestr newydd)

Nathaniel cars logo


Busnes teuluol o Gymru yw Nathaniel Cars, a sefydlwyd yn wreiddiol ym 1980 ac mae wedi helpu dros 25,000 o gwsmeriaid â'u hanghenion o ran moduro. Nathaniel Cars yw un o'r gwerthwyr ceir MG gorau, ac mae ganddo dri lleoliad ar draws De Cymru ym Mhen-y-Bont, yng Nghaerdydd ac yng Nghwmbrân, a disgwylir i bedwaredd ystafell arddangos agor yn Abertawe yng ngwanwyn 2024.    


Chwaraewr y Flwyddyn noddir gan McDonald's (Yn agor ffenestr newydd)

McDonald's logo M

Mae McDonald's unwaith eto'n falch o fod yn un o noddwyr Gwobrau Chwaraeon Abertawe i gydnabod mabolgampwyr neilltuol a'u cyflawniadau. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael eu henwebu. 


Close Dewis iaith