Toglo gwelededd dewislen symudol

Proffiliau ardal

Gwybodaeth amlinellol am Ddinas a Sir Abertawe a'i ardaloedd lleol.

Mae'r proffiliau'n dod ag amrywiaeth o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am ardaloedd lleol yn Abertawe ynghyd.  Mae proffiliau ar gael ar gyfer yr ardaloedd daearyddol canlynol ar hyn o bryd:

  • 36 Ward Etholiadol Abertawe (hyd at fis Mai 2022*), a rhywbeth cyfwerth ar gyfer Dinas a Sir Abertawe
  • y tair ardal etholaethol leol (Senedd y DU/Cynulliad Cymru)
  • chwe 'ardal gymunedol' (a ddefnyddiwyd yn Asesiad o Les Lleol 2017 Abertawe)
  • pum 'ardal gyflwyno' yn Abertawe (clystyrau Cymunedau'n Gyntaf gynt)

Defnyddir amrywiaeth eang o ffynonellau data i lunio'r proffiliau ac mae eu cynllun safonedig yn golygu y gellir cymharu ardaloedd.  Caiff ffigur ar gyfer Abertawe neu ffigur cyfartalog ei gynnwys hefyd lle bo'n briodol.

Os oes angen gwybodaeth neu gyngor ychwanegol arnoch am y proffiliau hyn neu argaeledd data ar gyfer ardaloedd yn Abertawe, cysylltwch â ni.  Rydym yn chwilio am ffyrdd o ddatblygu a gwella'r proffiliau'n rheolaidd felly byddem yn croesawu unrhyw adborth neu awgrymiadau hefyd.

*Sylwer, mae ffiniau wardiau yn Abertawe wedi newid yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol ar 5 Mai 2022.  Caiff proffiliau sy'n seiliedig ar ffiniau'r wardiau newydd eu datblygu cyn gynted â phosib.

Proffiliau Wardiau Abertawe

Mae proffiliau pob un o'r 36 o wardiau etholiadau yn Abertawe (hyd at fis Mai 2022) ar gael.

Proffiliau ardal etholaethol

Proffiliau ystadegol o'r tair ardal etholaethol yn Abertawe.

Proffiliau Ardaloedd Cyflawni

Proffiliau ystadegol lleol y pum ardal gyflawni yn Abertawe.

Proffiliau Ardaloedd Cymunedol

Nodwyd Ardaloedd Cymunedol yn Abertawe i ddadansoddi gwahaniaethau lles mewn ardaloedd lleol.

Cyfrifiad 2011: Ystadegau Allweddol ar gyfer Wardiau

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth allweddol o Gyfrifiad 2011 ar nodweddion y boblogaeth leol ar lefel Ward neu Adran Etholiadol.