Toglo gwelededd dewislen symudol

Proffiliau Wardiau Abertawe

Mae proffiliau pob un o'r 36 ward etholiadol yn Abertawe ar gael o'r dudalen hon.

Mae proffiliau ward yn cyfuno amrywiaeth o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob ward etholiadol yn Abertawe. Maen nhw'n defnyddio amrywiaeth eang o ffynonellau data ac mae eu cynlluniau safonol yn galluogi cymharu ardaloedd yn gyflym ac yn rhwydd, a nodi patrymau ac amrywiadau. Hefyd, darperir proffil cyfwerth ar gyfer Dinas a Sir Abertawe, gan gopïo'r fformat a ddefnyddir yn y proffiliau ward lle y bo modd.

Mae fersiynau diweddaraf y proffiliau (Chwefror 2021) yn ymgorffori nifer o ffynonellau gwybodaeth ystadegol, gan gynnwys:

  • Amcangyfrifon poblogaeth blynyddol lefel ward (canol 2019), ynghyd â dadansoddiad cyffredinol o oed/rhyw, dwysedd poblogaeth a newid poblogaeth (Swyddfa Ystadegau Gwladol/SYG)
  • Cyfraddau genedigaethau a marwolaethau (SYG, 2019)
  • Amcangyfrifon cyflogaeth gweithleoedd (SYG, 2019) a phrif gyflogwyr yn y ward
  • Prisiau gwerthiannau tai cyfartalog yn ôl math o eiddo (SYG, 2019-20)
  • Stoc anheddau'n ôl Band Treth y Cyngor (Asiantaeth y Swyddfa Brisio, Mawrth 2020)
  • Amcangyfrifon incwm aelwyd cyfartalog ar lefel Ardal Cynnyrch Ehangach Canol (SYG, 2015-16)
  • Ystadegau diweddar ar fudd-daliadau sy'n gysylltiedig â gwaith ac incwm (AGPh/SYG, Awst 2020).

Mae'r proffiliau hyn hefyd yn cynnwys ystadegau lefel ward o Gyfrifiad 2011 (SYG), gan gynnwys data cryno ar nodweddion poblogaeth, cyfansoddiad aelwyd, math o dai a deiliadaeth, NS-SeC (safle economaidd-gymdeithasol yn seiliedig ar feddiannaeth) a gweithgarwch economaidd.

Mae'r proffiliau hefyd yn cynnwys y safleoedd lleol diweddaraf (2019) o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (Llywodraeth Cymru), gwybodaeth gyd-destunol am ddatblygiad pob ward, tai, mapiau lleoliad a gwybodaeth arall, gan gynnwys y Cynghorwyr sydd wedi'u hethol ym mhob ward ar hyn o bryd.

Mae gwybodaeth ystadegol ychwanegol am y 36 ward, a Dinas a Sir Abertawe ar y cyfan, ar gael yn rhywle arall ar y tudalennau 'Ystadegau', gan gynnwys data a phroffiliau manylach Cyfrifiad 2011 ystadegau'r farchnad lafur lefel ward (ar dudalen 2 y bwletin) a rhagor o wybodaeth o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

Mae proffiliau tebyg ar gyfer y tair Ardal Etholaethol (Seneddol / Cynulliad), chwe Ardal Gymunedol (a ddefnyddiwyd yn Asesiad o Les Lleol Abertawe 2017) a'r pum Ardal Gyflawni 

yn Abertawe (clystyrau Cymunedau'n Gyntaf gynt) hefyd ar gael.

Rydyn ni'n ystyried ffyrdd o ddatblygu a gwella'r proffiliau ward yn rheolaidd, felly bydden ni'n croesawu unrhyw adborth neu awgrymiadau