Toglo gwelededd dewislen symudol

Proffiliau Wardiau

Mae proffiliau pob un o'r 32 o wardiau etholiadol Abertawe ar gael.

Mae proffiliau ward yn cyfuno amrywiaeth o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am bob ward etholiadol yn Abertawe.  Maen nhw'n defnyddio amrywiaeth eang o ffynonellau data ac mae eu cynlluniau safonol yn galluogi cymharu ardaloedd yn gyflym ac yn rhwydd, a nodi patrymau ac amrywiadau.

Yn dilyn yr etholiadau llywodraeth leol ar 5 Mai 2022, mae rhai o ffiniau'r wardiau yn Abertawe wedi newid.  Mae'r proffiliau ar y dudalen hon yn adlewyrchu'r wardiau etholiadol newydd.  Mae rhagor o wybodaeth am y newidiadau diweddar ar gael yn: Mapiau ward - Abertawe.

Mae'r proffiliau ward diweddaraf (Gorffennaf 2023) yn ymgorffori amrywiaeth o wybodaeth, gan gynnwys:

 • Canlyniadau etholiadau wardiau, Mai 2022, gan gynnwys y cynghorwyr a etholwyd ym mhob ward.
 • Lleoliad, mapiau ffiniau a wardiau cyfagos.
 • Crynodeb o newidiadau i wardiau lleol yn dilyn Adolygiad Etholiadol Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn Abertawe cyn mis Mai 2022.
 • Amcangyfrifon poblogaeth fesul ward, arwynebedd tir a dwysedd poblogaeth (Cyfrifiad 2021).
 • Amcangyfrifon cyflogaeth gweithleoedd (data 2021, pan fo ar gael) a phrif gyflogwyr yn y ward.
 • Detholiad o awyrluniau sy'n dangos nodweddion, cyfleusterau ac ardaloedd lleol wardiau.
 • Gwybodaeth gyd-destunol am nodweddion allweddol a datblygiad pob ward.

Mae'r proffiliau hyn hefyd yn cynnwys ystadegau lleol cychwynnol o Gyfrifiad 2021 ar gyfer wardiau, a gyhoeddwyd  gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn gynnar yn 2023. Mae crynodeb o ddata'r cyfrifiad ar gyfer pob ardal ar gael ar gyfer y pynciau canlynol:

 • poblogaeth yn ôl oedran a rhyw
 • nodweddion poblogaeth: gwlad geni, grŵp ethnig, gallu i siarad Cymraeg, iechyd cyffredinol, anabledd, cymwysterau
 • Maint a chyfansoddiad yr aelwyd
 • math o lety
 • daliadaeth tai
 • statws gweithgarwch economaidd. 

Nid yw allbynnau ystadegol rheolaidd eraill gan SYG a ffynonellau eraill yn cael eu cyhoeddi'n gyffredinol eto ar sail y wardiau newydd; felly, mae rhai agweddau ar y proffiliau ar hyn o bryd yn fwy cyfyngedig eu cwmpas nag o'r blaen.

Mae'r proffiliau hefyd yn cynnwys y safleoedd lleol mwyaf diweddar (2019) o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (Llywodraeth Cymru), ar sail ACEHI (2011) 'ffit orau'.

Mae gwybodaeth ystadegol ychwanegol am ardaloedd lleol, a Dinas a Sir Abertawe gyfan ar gael mewn man arall yn y tudalennau 'Ystadegau', gan gynnwys data manylach o Gyfrifiad 2021, ystadegau'r farchnad lafur fesul ward (ar dudalen 2 y bwletin), a rhagor o wybodaeth o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

Mae proffil cyfatebol ar gyfer Dinas a Sir Abertawe (PDF) [4MB] - sy'n defnyddio'r un fformat ag a ddefnyddiwyd yn y proffiliau wardiau lle bo modd - hefyd ar gael ar y dudalen hon.  Mae proffiliau tebyg o'r tair Ardal Etholaethol yn Abertawe hefyd ar gael yn: Proffiliau ardal etholaethol - Abertawe

Rydym yn bwriadu i'r cynnwys proffiliau wardiau gael ei ddatblygu a'i ehangu dros amser wrth i ragor o wybodaeth leol a data ystadegol ddod ar gael.

Rydyn ni'n ystyried ffyrdd o ddatblygu a gwella'r proffiliau ward yn rheolaidd, felly bydden ni'n croesawu unrhyw adborth neu awgrymiadau

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.