Chwilio'r wefan
English
ABC blocks

Prosiect YGG Tirdeunaw

Mae Rhaglen Amlinellol Strategol Band B y cyngor a gymeradwywyd mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2017 yn cynnwys ysgol gynradd newydd a darpariaeth Dechrau'n Deg yn YGG Tirdeunaw.

Ariennir y prosiect hwn ar y cyd gan Raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain ganrif Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

Ymgymerwyd â phroses ymgynghori ym mis Medi 2018 ar gynnig i gynyddu maint yr ysgol o 2 ddosbarth mynediad (nifer derbyn - 60 o ddisgyblion) i 2.5 dosbarth mynediad (nifer derbyn - 75 o ddisgyblion). Cafodd adolygiad o ddalgylchoedd ysgolion Cymraeg ei gynnwys fel rhan o'r cynnig. Ni dderbyniwyd gwrthwynebiadau ffurfiol i'r hysbysiad statudol a chymeradwywyd y cynnig gan Gabinet Cyngor Abertawe yn ei gyfarfod ar 21 Mawrth 2019. Mae manylion hyn i'w cael yn: Ymgynghoriadau AoS2020 Medi 2018 ac 17 Hydref 2019 yn: https://democracy.swansea.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=124&MId=8584&Ver=4&LLL=0

Mae'r prosiect yn cynnwys

Adeilad newydd ar safle newydd ar gyfer YGG Tirdeunaw fydd yn:

 • Darparu ysgol newydd ar gyfer YGG Tirdeunaw ar dir yn YGG Bryn Tawe.
 • Darparu amgylchedd dysgu addas at y diben ar gyfer yr 21ain ganrif i YGG Tirdeunaw â lle i 525 o ddisgyblion amser llawn a dosbarth meithrin ar gyfer 75 o blant.
 • Darparu lleoliad priodol ar gyfer darpariaeth Dechrau'n Deg a fydd yn adleoli o'i leoliad presennol ar hen safle Daniel James
 • Gwella trefniadau traffig yn y safle newydd yn Heol Gwyrosydd a darparu lle parcio newydd i fysus a choetsis sy'n gwasanaethu'r ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd.
 • Cynyddu nifer y lleoedd mewn ysgolion cynradd Cymraeg yn yr ardal/Abertawe.
 • Dileu amod adeilad categori C.
 • Lleihau gwaith cynnal a chadw sydd wedi cronni.
 • Gwella effeithlonrwydd adeilad.

Y diweddaraf am gynnydd - Chwefror 2020

 • Cafodd y cais cynllunio (2019 / 1138) am ysgol gynradd wedi'i adeiladu at y diben ar dir yn YGG Bryn Tawe ganiatâd cynllunio llawn ym mis Medi 2019 ac ym mis Tachwedd 2019 sicrhawyd y contract adeiladu drwy Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru (SWWRCF).
 • Ar 23 Ionawr 2020, cymeradwyodd y Cabinet benodiad Morgan Sindall Ltd i adeiladu'r ysgol newydd.
 • Cymeradwywyd yr achos busnes llawn gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2020.
 • Bydd rhagor o gylchlythyrau'n cael eu rhyddhau yn ystod y cam adeiladu.

 

Amserlen y prosiect

Cerrig milltir allweddolMisBlwyddyn
Cais cynllunioMedi2019
Cyfnod tendroHydref - Rhagfyr2019
Adroddiad i'r cabinetIonawr2020
Cymeradwyaeth ariannol llywodraeth cymruChwefror2020
Dyfarnu'r contract adeiladuChwefror/Mawrth2020
Dechrau'r adeiladuMawrth2020
Cwblhau'r adeiladuAwst2021
Gwaith paratoiAwst - Medi2021
Adeilad newydd yn agor i blantHydref2021

 

Tîm Prosiect

Y tîm y tu ôl i'r prosiect

Wedi'i bweru gan GOSS iCM