Toglo gwelededd dewislen symudol

Talu dirwy barcio

Gallwch dalu Hysbysiad o Dâl Cosb (PCN) ar-lein ar y wefan hon, drwy'r post neu dros y ffôn.

Talu ar-lein

I dalu ar-lein, cliciwch ar y ddolen i'n system daliadau. Bydd angen i chi roi eich Rhif PCN neu Gyfeirnod Dâl Ychwanegol sydd ar frig y tocyn yn y blwch Cyfeirnod.

Talu dirwy barcio ar-lein

Trosglwyddiad banc

Ni ellir gwneud trosglwyddiad banc os yw'ch achos/achosion yn nwylo asiant gorfodi. Bydd costau ychwanegol yn berthnasol ac mae angen i chi ymdrin â hwy'n uniongyrchol.

Gallwch dalu'ch bil yn uniongyrchol i gyfrif banc y cyngor. Cofiwch ddyfynnu'ch rhif cyfrif neu ni fyddwn yn gallu talu'r arian i'ch cyfrif.

Lloyds Bank PLC, 802 Stryd Rhydychen, Abertawe, SA1 3AF
Côd didoli  30-00-00
Rhif y cyfrif 00283290

Talu dros y ffôn

Mae gwasanaeth ffôn awtomatig yn weithredol 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos, a chodir tâl ar y gyfradd leol. I dalu dros y ffôn, ffoniwch 0300 456 2765 (Saesneg) neu 0300 456 2775 (Cymraeg). Bydd angen i chi nodi eich rhif PCN neu Gyfeirnod Tâl Ychwanegol, a manylion eich cerdyn debyd neu gredyd.

 

Peidiwch â thalu os ydych yn bwriadu apelio Ni fydd swm y gosb yn cynyddu wrth i'ch apêl gael ei hadolygu.

Beth sy'n digwydd i unrhyw incwm a godir drwy orfodi?

Gellir defnyddio unrhyw arian a godir drwy orfodi at ddibenion gwella priffyrdd a ffyrdd, gwelliannau amgylcheddol neu er mwyn gwella gwasanaethau cludiant cyhoeddus yn unig.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau am faterion parcio, cysylltwch â ni drwy e-bostio car.parks@abertawe.gov.uk.

Gwneud cais am gopi o'ch rhif PCN

Os ydych chi wedi derbyn dirwy parcio ond wedi colli'ch tocyn, gallwch wneud cais am gopi o'ch rhif PCN.

Apelio yn erbyn Hysbysiad o Dâl Cosb (PCN)

Gallwch herio'ch tâl cosb am barcio os ydych yn teimlo y rhoddwyd hwn ar gam.

Arweiniad ar gyfer hysbysiad tâl cosb (PCN)

Os ydych wedi derbyn hysbysiad tâl cosb ac yn ansicr pam y rhoddwyd dirwy i chi, bydd yr arweiniad hwn yn esbonio'r cod tramgwyddo.