Chwilio'r wefan
English
Anchor

Y Glannau

Cwblhawyd gwelliannau'r Glannau mewn 3 cham.

Cam 1 y Glannau

Cwblhawyd y gwaith ym mis Mai 2010 er mwyn gwella'r droedffordd a oedd eisoes yn bodoli ar hyd afon Tawe rhwng pont afon Tawe â'r gwaith celf gyhoeddus (ger siop Sainsbury's), ac er mwyn creu troedffordd newydd o'r pwynt hwn tua'r de i Glwb Iotiau Abertawe.

Roedd y cynllun hefyd yn cynnwys seddau/meinciau, biniau a cholofnau goleuadau a rheiliau newydd.

Roedd y prosiect hwn yn un o gyfres o gynlluniau arfaethedig i gysylltu canol dinas Abertawe â'r Glannau'n well a'i wella. Cefnogwyd y prosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a chafodd ei ariannu gan grant Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Dinas y Glannau o 2008/09 i 2014/15.

Cam 2 a 3 y Glannau

Yn dilyn gwella llwyddiannus y droedffordd a llwybr beicio cyfunol rhwng pontydd Tawe a Chlwb Iotiau Abertawe, cwblhawyd gwaith ar amrywiaeth o welliannau i'r promenâd rhwng Arsyllfa Abertawe a'r Ganolfan Ddinesig.

Prif nod y cynllun gwella hwn oedd sicrhau bod gwelliannau wedi'u hintegreiddio'n llwyr gyda'r nodweddion sydd eisoes yn bodoli ar hyd y llwybr. Mae'r gwelliannau'n cynnwys y canlynol:

 • Rheiliau
  • Mae rheiliau newydd wedi'u gosod ar hyd ardal y prosiect, mae'r rheiliau newydd hyn wedi eu dylunio i fod yn gyson â'r rheiliau sydd eisoes yn bodoli yn yr Ardal Forol.
 • Goleuadau cyhoeddus
  • Mae colofnau goleuadau newydd wedi cael eu gosod ar hyd ardal y prosiect mewn steil sy'n gyson â'r goleuadau sydd o gwmpas Cei Meridian a Phwynt Abertawe. Ni fydd lleoliadau mwyafrif o'r colofnau goleuadau'n newid. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd rhai o'r goleuadau'n cael eu symud i gefn y llwybr pan fydd cyfleoedd i glirio'r promenâd.
 • Celfi Stryd
  • Mae amrywiaeth o gelfi stryd wedi cael ei osod gan gynnwys seddau, biniau a rheseli beiciau newydd. Mae'r rhain wedi'u dylunio i fod yn gyson â'r celfi stryd a ddefnyddiwyd ar gyfer y gwelliannau rhwng pontydd Tawe a Chlwb Iotiau Abertawe.
 • Celf gyhoeddus
  • Cafodd y gelf gyhoeddus bresennol ar hyd y promenâd ei gwella.
 • Arwyneb
  • Mae'r arwyneb wedi cael ei wella drwy adfer a chlirio'r promenâd. Mae palmentydd cyffyrddol wedi cael eu hychwanegu ar hyd y promenâd sy'n rhybuddio cerddwyr sydd â nam ar eu golwg eu bod yn symud i arwyneb a rennir.
 • Arwyddion
  • Mae arwyddion gwell newydd wedi cael eu hychwanegu mewn dau leoliad allweddol, gan ddarparu cyfarwyddiadau eglur ac effeithlon i atyniadau a chyrchfannau allweddol ar gyfer defnyddwyr y promenâd. Yn ogystal â hyn, mae arwyddion wedi cael eu gosod gan hysbysu'r defnyddwyr ei bod yn arwyneb a rennir ac i'w cynghori i gymryd gofal a defnyddio'r ardal yn ystyriol.

Cost y cynllun oedd oddeutu £1 miliwn a chafodd ei ariannu drwy gyfuniad o grant cydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a dderbyniwyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, grant gan raglen Ardal Adfywio Strategol (SRA) Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

ERDF

Wedi'i bweru gan GOSS iCM