Chwilio'r wefan
English

Ystadegau'r farchnad lafur

15 Mehefin 2021

Crynodeb diweddaraf nifer yr hawlwyr ac ystadegau diweithdra Dinas a Sir Abertawe yw:

Cyfanswm nifer yr hawlwyr* (13 Mai 2021): 8,415; Canran: 5.4%

   Newid (fesul mis): -365 (-4.2%); (dros y flwyddyn): -885 (-9.5%).

Amcangyfrif diweithdra** (blwyddyn arolwg hyd at fis Rhagfyr 2020): 6,100; Canran: 5.1% 

   Newis (dros y flwyddyn): +1,500 (+32.6%).  Cyfwng hyder 95% (blwyddyn hyd at Rhagfyr 2020): +/-2,100 (pobl); +/-1.9% (cyfradd).


Mae ein chwarterol diweddaraf  PDF Document Bwletin Ystadegau'r Farchnad Lafur (PDF, 545KB)Yn agor mewn ffenest newydd  yn crynhoi'r data lleol a chenedlaethol sy'n cael eu rhyddhau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ym mis Ebrill 2021.

Mae tudalen 1 yn cynnwys crynodeb ystadegol o Farchnad Lafur Abertawe (ar gyfer cyfnod yr arolwg a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2020) a data ar nifer yr hawlwyr sy'n ddi-waith ar gyfer Dinas a Sir Abertawe, yr Ardal Teithio i'r Gwaith, yr ardaloedd etholaeth lleol a ffigurau cyfatebol ar gyfer Cymru a'r DU ar 11 Mawrth 2021, yn unol â data nifer yr hawlwyr wedi'i addasu'n dymhorol (Cymru a'r DU yn unig) ac ystadegau diweithdra cenedlaethol.  Mae tudalen 2 y bwletin yn cynnwys data ar nifer yr hawlwyr ar gyfer 36 o wardiau etholiadol Abertawe, wedi'u trefnu yn ôl eu cyfradd ddiweithdra (uchel i isel).

Mae'r we-dudalen hon hefyd yn cynnwys tablau a graffiau sy'n dangos  PDF Document dueddiadau diweithdra hawlwyr (PDF, 679KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf a'r 24 mlynedd diwethaf yn Abertawe, yng Nghymru ac yn y DU, yn ogystal â thueddiadau lleol a chenedlaethol fel rhan o fesur ehangach, wedi'i seilio ar arolwg o  PDF Document ddiweithdra (PDF, 410KB)Yn agor mewn ffenest newydd (gan gynnwys amcangyfrifon wedi'u seilio ar fodel i Abertawe).

Mae'r ystadegau cenedlaethol diweddaraf ar gyfer amrywiaeth o newidynnau allweddol y farchnad lafur leol a'r economi ar gael ar wefan y SYG, gweler y dolenni isod:

Ceir mwy o ddata'r farchnad lafur leol a chenedlaethol ac economaidd yma Proffil Economaidd Abertawe.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill ynghylch ystadegau'r farchnad lafur leol a'r economi, cysylltwch â ni.


* Mae nifer yr hawlwyr yn cynnwys pobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith (JSA), yn ogystal â hawlwyr Credyd Cynhwysol y mae angen iddynt geisio gwaith. Mae'r gyfradd hawlio wedi'i mynegi fel cyfran o'r boblogaeth oedran gweithio sy'n byw yma, a ddiffinnir fel yr holl bobl rhwng 16 a 64 oed. 

Ar hyn o bryd, mae ystadegau nifer yr hawlwyr wedi'u dynodi'n 'ystadegau arbrofol' gan y SYG oherwydd y ffactorau canlynol:

i. effaith Credyd Cynhwysol sydd wedi cynyddu wrth iddo gael ei gyflwyno mewn mwy o ardaloedd ac sydd efallai'n darparu cynrychioliad camarweiniol o'r newidiadau ym marchnad lafur y DU.  Yn ôl rheolau Credyd Cynhwysol (CC) mae angen i ystod ehangach o hawlwyr chwilio am waith o gymharu â rheolau'r Lwfans Ceisio Gwaith.  Wrth i'r gwasanaeth Credyd Cynhwysol llawn gael ei gyflwyno mewn ardaloedd penodol, mae nifer yr hawlwyr a gofnodir yn debygol o gynyddu.  Yn Abertawe, cyflwynwyd hwn o fis Rhagfyr 2017.

ii. mae ychwanegiadau at Gredyd Cynhwysol fel rhan o ymateb Llywodraeth y DU i'r coronafeirws yn golygu y daeth nifer cynyddol o bobl yn gymwys ar gyfer cymorth budd-daliadau sy'n gysylltiedig â diweithdra, er eu bod wedi'u cyflogi o hyd.  Felly, ni fydd y newidiadau i nifer yr hawlwyr yn gyfan gwbl o ganlyniad i newidiadau yn nifer y bobl sy'n ddi-waith.  Ar hyn o bryd, nid yw'n bosib nodi i ba raddau y mae pobl sy'n gyflogedig neu'n ddi-waith wedi effeithio ar eu niferoedd.

** Seilir amcangyfrifon diweithdra sy'n seiliedig ar fodel ar Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APB) a data nifer yr hawlwyr. Mae'r amcangyfrif yn berthnasol i'r cyfnod 12 mis cyn y dyddiad a roddir.  Nifer y di-waith wedi'i rannu gan y boblogaeth sy'n weithgar yn economaidd 16 oed ac yn hŷn yw'r gyfradd hon.

Ffynhonnell Ddata: Nifer yr hawlwyr a'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol, SYG/Nomis.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM