Toglo gwelededd dewislen symudol

Proffil Economaidd Abertawe

Tachwedd 2022

Mae'r  Proffil Economaidd Abertawe (PDF) [1MB] yn rhoi trosolwg ystadegol o farchnad lafur ac economi Abertawe sy'n dod â data a gyhoeddwyd yn ddiweddar o amrywiaeth o adnoddau ynghyd:

Strwythur y Gweithlu: data Arolwg Poblogaeth Blynyddol y chwarter diwethaf a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n cynnwys y cyfnod arolygu i fis Mehefin 2022, gan gynnwys gweithgarwch economaidd a chyfraddau cyflogaeth, ynghyd â nifer o amrywiadau allweddol eraill.  Mae rhan o'r proffil sydd ar wahân yn rhoi manylion am gyflogaeth fesul galwedigaeth (gan ddefnyddio ystadegau'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol hefyd).

Cyflogaeth: amcangyfrifon 2021 ar sail gweithle drwy Gofrestr Busnes ac Arolwg Cyflogaeth (BRES), arolwg busnes blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am gyflogaeth.

Diweithdra: data lleol a chenedlaethol ar nifer yr hawlwyr - nifer y rhai sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ynghyd â hawlwyr Credyd Cynhwysol y mae angen iddynt geisio gwaith (ym mis Medi 2022) - a'r amcangyfrifon diweithdra chwarterol diweddaraf  yn seiliedig ar fodel (ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2022).

Cymudo: crynodeb o'r ystadegau blynyddol a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru (yn seiliedig ar ddata APB ar gyfer 2021), sy'n dangos amcan llif dyddiol i mewn ac allan o Abertawe ac ardaloedd awdurdod lleol cyfagos.

Cymwysterau'r Gweithlu: amcangyfrifon APB blynyddol (ar gyfer 2021) sy'n dangos cyrhaeddiad addysgol y boblogaeth oed gweithio (16-64) fesul lefel NVQ.

Gweithgaredd Busnes: Data SYG sy'n crynhoi nifer y busnesau gweithredol yn Abertawe yn 2020, nifer y busnesau a ddechreuwyd, nifer y busnesau a ddaeth i ben a chyfraddau goroesi busnes. 

GYG (Gwerth Ychwanegol Gros): Data GYG (ar gyfer 2020) a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ym mis Mai 2022, gan gynnwys ffigurau GYG y pen a thueddiadau diweddar (2015-2020) ar gyfer Abertawe, Cymru a'r DU.

Incwm Gwario Gros yr Aelwyd (IGGA): Data 2020 ar gyfer Abertawe a gyhoeddwyd gan y SYG ym mis Hydref 2022, gan gynnwys ffigurau IGGA y pen, tueddiadau diweddar (2015-2020) a data rhanbarthol a chenedlaethol cyfwerth.

Enillion: canlyniadau o Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion y SYG - enillion wythnosol a blynyddol amser llawn gros gweithwyr mewn cyflogaeth ym mis Ebrill 2022.

Prisiau a Gwerthiannau Tai: data prisiau tai cyfartalog ar gyfer Abertawe (o fis Awst 2022 ymlaen), yn ogystal â'r ystadegau diweddaraf ar werthiannau tai a gwblhawyd, sydd wedi'i gasglu gan y SYG/Mynegai Prisiau Tai Cofrestra Tir.

Oherwydd y cyfnod adrodd dan sylw, effeithiwyd ar rai o'r dangosyddion gan y pandemig COVID-19. Amlygir hyn yn y troednodiadau perthnasol.

Mae mwy o ystadegau lleol a chenedlaethol wedi'u cynnwys ym mwletin chwarterol 'Ystadegau'r Farchnad Lafur' sydd ar gael ar y we-dudalen Ystadegau'r farchnad lafur.

Close Dewis iaith