Toglo gwelededd dewislen symudol

Adnoddau pellach a chyngor i bobl anabl

Sefydliadau cefnogaeth ac adnoddau ar-lein ar gyfer pobl sy'n byw ag anableddau.

Hearing Link

Elusen ar draws y DU i bobl sydd yn neu wedi colli'u clyw, eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Independence at Home

Elusen yw Independence at Home sy'n darparu grantiau i bobl o bob oed a chandynt anabledd corfforol neu ddysgu neu salwch tymor hir sydd mewn angen ariannol.

Interplay

Mae 'Interplay' yn brosiect sy'n ceisio integreiddio pobl ifanc ag anghenion arbennig i gyfleoedd chwarae a hamdden sydd ar gael i unrhyw blentyn yn eu cymuned. Maent yn derbyn plant a phobl ifanc 2 i 19 oed ac yn darparu gweithgareddau gwyliau, ar ôl ysgol a thros y penwythnos yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Leonard Cheshire Discover IT

Os oes angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch neu os hoffech allu cael gafael ar yr offer cywir, mae gennym gydlynwyr digidol a gwirfoddolwyr ledled y DU i'ch helpu chi i ddod yn gwbl ddigidol.

Lifeways Support Options

Mae Lifeways yn helpu pobl i fyw bywydau mwy boddhaus ac annibynnol drwy ddarparu cefnogaeth i oedolion ag anableddau dysgu, awtistiaeth, anableddau corfforol, anafiadau i'r ymennydd neu anghnion iechyd meddwl.

Macular Society

Mae'r Gymdeithas Clefyd Macwlaidd yn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth ymarferol er mwyn hyrwyddo annibyniaeth, hyder ac ansawdd bywyd ar gyfer pobl â chlefyd macwlaidd.

Mixtup

Mae 'Mixtup' yn glwb ieuenctid i bobl ifanc 11-25 oed â galluoedd cymysg. Mae 'Mixtup' yn glwb sy'n canolbwyntio ar, ac yn cael ei redeg gan bobl ifanc yn bennaf. Mae'n ceisio rhoi'r pethau y mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc am eu cael i'w aelodau - eu hannibyniaeth a'u rhyddid i ffwrdd o'u cyfrifoldebau beunyddiol, bod yn nhw eu hunain a chael hwyl mewn lleoliad diogel ac ysgogol.

National Autistic Society Cymru

Mae'n darparu ystod eang o wasanaethau cefnogi personol o ansawdd i bobl ar y sbectrwm awtistig, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

RNIB

Y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB), un o brif elusennau colli golwg y DU a'r gymuned fwyaf o bobl ddall a rhannol ddall.

Royal Association for Deaf People (RAD)

Mae RAD yn gweithio gyda phobl â phob math o fyddardod. Mae'n arbenigo mewn materion eiriolaeth a chyflogaeth, cymorth cyfreithiol a datblygu cymunedau pobl fyddar.

Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

Ariennir y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru ac fe'i cynhelir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), ac mae'n gweithio mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'r tîm yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, arweinwyr awtistiaeth awdurdodau lleol a byrddau iechyd, rhanddeiliaid allweddol a grwpiau cynghori. Yn ogystal â'r adnoddau sydd ar gael ar draws gwefan Awtistiaeth Cymru, gallwch gael hyd i ragor o wybodaeth am waith pellach y tîm.
Close Dewis iaith