Toglo gwelededd dewislen symudol

Adnoddau pellach a chyngor i bobl anabl

Sefydliadau cefnogaeth ac adnoddau ar-lein ar gyfer pobl sy'n byw ag anableddau.

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Mae Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf yn darparu datrysiadau llety i bobl ag anableddau, cyn-filwyr a phobl ag anghenion cymhleth ychwanegol ar draws Cymru a Swydd Amwythig.

Cŵn Tywys

Gwybodaeth am gŵn tywys i bobl â nam ar y golwg.

Disability Rights UK

Rydym yn bobl anabl sy'n arwain newid, gan hyrwyddo cyfranogiad cyfartal i bawb.

Disabled Living Foundation (DLF)

Elusen genedlaethol yw Disabled Living Foundation sy'n darparu cyngor, gwybodaeth a hyfforddiant diduedd ar fyw'n annibynnol.

Diverse Cymru

Sefydliad sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a byw'n annibynnol ac yn herio anghydraddoldeb yng Nghymru.

Family Fund

Help i deuluoedd sydd â phlant ag anableddau.

Focus on Disability

Adnodd ar-lein sy'n darparu gwybodaeth, canllawiau, cynnyrch ac adnoddau i'r gymuned anabl, yr henoed a gofalwyr y DU.

Gofal a Thrwisio Bae'r Gorllewin

Nod Gofal a Thrwsio yw lleddfu anghenion pobl yn yr ardal sydd dan anfantais oherwydd iechyd, salwch neu anabledd, drwy ddarparu cefnogaeth, cymorth, cyfleusterau, amwynderau a gwasanaethau i bobl o'r fath mewn perthynas â'u tai.

Hearing Link

Elusen ar draws y DU i bobl sydd yn neu wedi colli'u clyw, eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Independence at Home

Elusen yw Independence at Home sy'n darparu grantiau i bobl o bob oed a chandynt anabledd corfforol neu ddysgu neu salwch tymor hir sydd mewn angen ariannol.

Leonard Cheshire Discover IT

Os oes angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch neu os hoffech allu cael gafael ar yr offer cywir, mae gennym gydlynwyr digidol a gwirfoddolwyr ledled y DU i'ch helpu chi i ddod yn gwbl ddigidol.

Lifeways Support Options

Mae Lifeways yn helpu pobl i fyw bywydau mwy boddhaus ac annibynnol drwy ddarparu cefnogaeth i oedolion ag anableddau dysgu, awtistiaeth, anableddau corfforol, anafiadau i'r ymennydd neu anghnion iechyd meddwl.
Close Dewis iaith