Toglo gwelededd dewislen symudol

Adnoddau pellach a chyngor i bobl anabl

Sefydliadau cefnogaeth ac adnoddau ar-lein ar gyfer pobl sy'n byw ag anableddau.

ADAPT

Mae ADAPT yn cynorthwyo pobl anabl i ddod o hyd i lety sydd wedi'i addasu'n briodol.

Age Cymru Gorllewin Morgannwg

Cofrestrwch nawr i gael cymorth a chyngor am ddim.

Anabledd Cymru

Sefydliad aelodaeth o grwpiau anabledd ledled Cymru, sy'n hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth yr holl bobl anabl ac yn hyrwyddo model cymdeithasol o anabledd.

Anabledd Dysgu Cymru

Adnoddau ar gyfer pobl ag anabledd dysgu a'u cefnogwyr.

Brainkind

Elusen genedlaethol sy'n darparu gofal, darpariaeth ailsefydlu ac atebion cymorth i bobl a chanddynt namau corfforol difrifol, anaf i'r ymennydd ac anawsterau dysgu, yn ogystal â phlant ac oedolion ag awtistiaeth.

Canolfan Abertawe ar gyfer Pobl Fyddar

Dyma ganolfan lle gall pobl fyddar a thrwm eu clyw ddod i gymryd rhan yn yr amrywiol weithgareddau y gall fod ganddynt ddiddordeb ynddynt.

Cartrefi Cymru

Mae Cartrefi yn cefnogi pobl ag anawsterau dysgu, awtistiaeth, ymddygiadau heriol, pobl hŷn a gofalwyr yn bennaf.

Cefnogaeth Dementia BIPBA (Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe)

Mae'r tîm cymorth dementia ym maes gofal sylfaenol yn Abertawe yn darparu pwynt cyswllt cyntaf i unrhyw un sy'n pryderu am newidiadau yn eu hiechyd gwybyddol, hy eu sgiliau meddwl a'u cof.

Chinese Autism Support

Mae Chinese Autism Support yn brosiect sydd wedi ymrwymo i gefnogi plant awtistig ethnig Tsieineaidd a'u teuluoedd sy'n byw yn Ne Cymru. Mae'r prosiect yn darparu gwasanaethau eiriolaeth amlieithog sy'n ddiwylliannol sensitif i helpu i ddatrys y problemau neu'r pryderon sydd efallai gan y plant hyn am eu haddysg, eu hiechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol.

Circus Eruption

Rydym yn elusen sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc sy'n rhoi pwyslais ar gynhwysiad, amrywiaeth, cydraddoldeb a hwyl. Rydym yn defnyddio egni ac ymrwymiad pobl ifanc, gwirfoddolwyr a staff i greu amgylchedd diogel, chwareus, hygyrch a chreadigol, heb wahaniaethu a rhagfarn. Rydym yn defnyddio sgiliau syrcas fel cyfrwng i herio cyfyngiadau hunanganfyddedig a dodedig, gan alluogi pobl i ddeall a chredu yn eu potensial eu hunain a photensial eraill.

Compass Independent Living

Mae Compass Independent Living yn rhan o Compass Disability Services, sefydliad a arweinir gan gwsmeriaid yng Ngwlad yr Haf sy'n darparu gwasanaethau ledled y wlad.

Contact Cymru

Elusen sy'n cynnig cymorth i deuluoedd a chanddynt blant anabl.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • o 3
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith