Toglo gwelededd dewislen symudol

Cludiant i'r ysgol

Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn gofyn bod yr Awdurdod Lleol yn darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol i blant cymwys.

Wrth benderfynu a ddylid darparu cludiant am ddim ai peidio, rhaid i'r cyngor ystyried:

  • oedran y plentyn
  • natur y llwybr
  • unrhyw ddymuniad sydd gan riant i addysgu ei blentyn mewn ysgol sy'n darparu addysg grefyddol yn unol â'r grefydd y mae'r rhiant yn ei dilyn
  • unrhyw ddymuniad i riant i'w blentyn dderbyn addysg Gymraeg
  • anghenion dysgwyr anabl neu ddysgwyr ag anableddau dysgu
  • ac unrhyw anghenion penodol plant sy'n 'derbyn gofal' gan yr awdurdod lleol.

Prynu sedd wag ar fws cludiant ysgol

Os yw nifer y disgyblion sy'n gymwys am gludiant ysgol am ddim yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael ar y bws, mae'r seddi gwag ar gael i ddisgyblion eraill o'r ysgol.

Rhoi tocyn bws ysgol newydd

Os yw eich tocyn bws ar goll, wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn, rhaid talu £5.00 cyn y gallwn roi un newydd.

Cais am asesiad risg o lwybr cerdded

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein os hoffech wneud cais am asesiad risg o'ch llwybr cerdded i ysgol.

Cwestiynau cyffredin am gludiant ysgol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gludiant ysgol.

Talu am wiriad GDG

Os ydych wedi cael cynnig gwaith gan weithredwr a gymeradwywyd i weithio ar ein contractau Gwasanaethau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol neu Gludiant Cwsmeriaid (Gofal Cymdeithasol) ar ran Cyngor Abertawe, bydd angen i chi gwblhau gwiriad GDG (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd).

Cais am gymorth teithio

Gwneud cais ar-lein am gymorth teithio i blentyn neu brson ifanc.