Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth Costau Byw - dyled a phryderon ariannol

Y peth pwysicaf i'w ystyried os ydych yn ei chael hi'n anodd yn ariannol yw a ydych yn derbyn yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Nid yw pawb sy'n gymwys ar eu cyfer yn hawlio budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol: yn aml nid yw pobl sy'n gweithio yn sylweddoli bod ganddynt hawl i fudd-daliadau mewn gwaith; nid yw pobl â phroblemau iechyd hirdymor yn ymwybodol y gallent fod yn gymwys i gael budd-daliadau anabledd; nid yw pobl sy'n derbyn pensiwn y wladwriaeth yn meddwl bod ganddynt hawl i gymorth sy'n dibynnu ar brawf modd hefyd.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i wirio beth y gallech fod â hawl iddo. 

Gall siarad ag asiantaeth gynghori yn bersonol eich helpu i drafod eich sefyllfa bersonol a gallant hefyd roi cyngor ynghylch p'un a oes gennych hawl i fudd-daliadau a pha gymorth arall y gallech ei gael: Dod o hyd i gyngor a chymorth ar fudd-daliadau

Cyngor ar ddyledion

Cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl â phryderon ariannol neu sy'n poeni am ddyled.

Gostyngiad Budd-dal Tai a Threth y Cyngor

Os ydych chi ar incwm isel efallai y gallwch wneud cais am Fudd-dal Tai i'ch helpu gyda chostau rhent a/neu Ostyngiad Treth y Cyngor er mwyn helpu gyda chostau treth y cyngor.

Budd-daliadau eraill

Rhagor o wybodaeth am fudd-daliadau lles statudol i bobl mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Cyfrifianellau budd-daliadau

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi'n gymwys ar gyfer unrhyw fudd-daliadau gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol i wirio.

Dod o hyd i gyngor a chymorth ar fudd-daliadau

Mae gwerth biliynau o fudd-daliadau prawf modd heb eu hawlio bob blwyddyn. Gall deall yr hyn y mae hawl gennych ei gael a chyflwyno cais ymddangos yn gymhleth, ond mae sefydliadau sy'n gallu'ch helpu.

Y Gronfa Cymorth Dewisol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig taliadau neu gefnogaeth mewn nwyddau i bobl yng Nghymru sydd angen cymorth brys.
Close Dewis iaith