Toglo gwelededd dewislen symudol

Ydych chi'n gymwys ar gyfer Pasbort i Hamdden?

Ar gael i breswylwyr Dinas a Sir Abertawe.

Os ydych yn breswylydd yn Ninas a Sir Abertawe, mynnwch weld a ydych yn gymwys ar gyfer Pasbort i Hamdden.

Dilynwch y rhestr wirio syml hon i weld a allwch ddechrau arbed arian heddiw! Os ydych chi'n ateb YDW i unrhyw un o'r cwestiynau hyn gallwch gyflwyno cais am PIH.

 • Budd-dal Tai 
 • Cymhorthdal Incwm 
 • Lwfans Chwilio am Waith sy'n Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCC) sy'n Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Pensiwn Gwarantedig
 • Credyd Treth Gwaith ac yn meddu ar gerdyn/tystysgrif eithrio credyd treth GIG cyfredol
 • Credyd Treth Plant ac yn meddu ar gerdyn/tystysgrif eithrio credyd treth neu GIG cyfredol
 • Aelod o gynllun incwm isel y GIG ac yn meddu ar Dystysgrif HC2 gyfredol
 • Partner i rywun sy'n hawlio un o'r budd-daliadau uchod ac yn byw yn yr un cyfeiriad ac wedi'ch cynnwys yn eu hawliad am fudd-dal
 • O dan 17 oed ac yn ddibynnydd rhiant/gwarchodwr sy'n derbyn un o'r budd-daliadau uchod
 • 17-19 oed ac mewn addysg amser llawn (statws nid uwch) neu wedi cofrestru ar gwrs hyfforddi ac wedi'ch cynnwys ar gais budd-dal eich rhieni/gwarcheidwad
 • Oedolyn ifanc (o dan 20 oed) sydd mewn addysg amser llawn neu wedi'ch cofrestru ar gwrs hyfforddi ac yn cael cymorth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Credyd cynhwysol - Os oedd eich enillion yn ystod eich asesiad diwethaf yn:
  • £435 neu lai
  • £935 neu lai, os ydych yn cael elfen ar gyfer plentyn neu os yw'ch gallu i weithio'n gyfyngedig   

Os ydych yn rhiant maeth neu'n geisiwr lloches gallech hefyd fod yn gymwys. I gael cyngor ar basport i hamdden, gallwch e-bostio pih@abertawe.gov.uk neu ffonio 01792 635353 rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Os bydd angen i chi gyflwyno dogfennaeth wreiddiol i gefnogi cais newydd neu bresennol neu os oes gennych ymholiad cymhleth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, bydd ein Canolfan Gyswllt ar agor o 28 Ebrill 2021 ar sail apwyntiad yn unig. Gallwch wneud cais am apwyntiad yn Trefnu apwyntiad gyda'r ganolfan gyswllt.

Mae'r llyfryn Pasbort i Hamdden yn cynnwys ffurflen gais PIH ac mae'r llyfryn ar gael yn nifer o lleoliadau yn Abertawe.

Neu, gallwch printio'r ffurflen gais isod.  Cwblhewch y ffurflen gais ac unwaith mae wedi'i cwblhau gallwch fynd a'r ffurflen i  yn Abertawe.

Sut rydw i'n gwneud cais am PIH

 

Close Dewis iaith