Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau teithio llesol cyfredol

Dylunnir y cynlluniau hyn i gysylltu preswylwyr, ysgolion a busnesau lleol â'r rhwydwaith beicio ehangach, gan annog mwy o deithio llesol a dod â newid cadarnhaol parhaol i galon eich cymuned.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru.Rydym yn datblygu ac yn cyflwyno llwybrau teithio llesol newydd o'r Map Rhwydwaith Integredig yn barhaus, gan ddarparu isadeiledd cerdded a beicio penodol sy'n hwyluso teithio llesol ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Datblygwyd y prosiectau a restrir isod fel rhan o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ac maent wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Darllen rhagor am sut y datblygwyd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn Abertawe

Prosiectau 2020/21

 1. Mayals Road
 2. Ogleddol Townhill (Y Ceunant)
 3. Townhill Road
 4. San Helen
 5. Parc Sgeti
 6. Olchfa
 7. Penllergaer i Gorseinon

Prosiect Teithio Llesol Mayals Road

Bydd y gwaith arfaethedig yn cynnwys cymysgedd o Lonydd Beicio Hybrid a Llwybrau Defnydd a Rennir gan gysylltu cyfleuster y Promenâd poblogaidd ag aneddiadau Mayals, West Cross ac, yn y pen draw, Llandeilo Ferwallt a thu hwnt.

Rhagwelir y bydd y gwaith yn dechrau'n gynnar ym mis Rhagfyr 2020 i fodloni gofynion cyllido Llywodraeth Cymru.

Cytunir ar gynllun rheoli traffig a cherddwyr manwl gyda'r contractwr ar ôl ei benodi. Gwneir pob ymdrech i leihau unrhyw darfu a gosodir arwyddion rhybudd ymlaen llaw ar y safle gan ddarparu rhagor o wybodaeth yn nes at y dyddiad dechrau.

Mae'r prosiect yn cynnwys:

 • Llwybrau defnydd a rennir 3.0m a 4.0m o led
 • 2 x lôn feicio hybrid 1.5m o led ar lefel y droedffordd 
 • Llwybrau osgoi i feiciau mewn safleoedd bysus
 • 2 x groesfan twcan 4.0m o led 
 • Lôn feicio ar lefel y ffordd gerbydau wrth gyffyrdd
 • Symleiddio'r gyffordd gymhleth yn Westport Avenue ac Owls Lodge Lane
 • Llwyfan arafu yn Fairwood Road a Whitestone Close

Cynllun Cyffredinol o'r Safle - Mayals Road [2MB]

Cynllun Adroddiad Coed - Mayals Road [1MB]

Cwestiynau cyffredin am brosiect cysylltu Mayals Road

Pam mai Mayals Road yw'r llwybr a ffefrir ar gyfer llwybr beicio Teithio Llesol newydd?
Mae Mayals Road yn darparu llwybr uniongyrchol o lan môr Bae Abertawe i Gomin Clun, ac mae ei nodweddion yn cynnig cyfle i greu isadeiledd cerdded a beicio newydd (ar wahân i'r briffordd).

Pam mae'r cyngor am greu llwybr cerdded/beicio sy'n arwain at Gomin Clun?
Ein cynigion ar gyfer y dyfodol yw creu llwybr beicio/cerdded newydd ar draws Comin Clun sy'n cysylltu â chymuned Llandeilo Ferwallt.

A gynhaliwyd ymgynghoriad?
Roedd Mayals Road yn rhan o gynllun llwybrau beicio arfaethedig ar draws y ddinas yn 2017, lle cynhaliwyd ymgynghoriad 3 mis a oedd yn cynnig cyfle i'r cyhoedd awgrymu llwybrau eraill hefyd. 

Pam na all y cyngor ddewis llwybr gwahanol ar gyfer y lôn feicio newydd (e.e. Fairwood Road)?
Pan gytunwyd ar y cynigion gwreiddiol ar gyfer Mayals Road, ystyriwyd yr holl lwybrau amgen hefyd o ran yr effaith y byddai llwybr beicio newydd yn ei chael ar yr isadeiledd priffyrdd presennol. Edrychwyd ar Fairwood Road fel rhan o hyn; fodd bynnag, mae'r llwybr hwn yn llai uniongyrchol gan ei fod 40% yn hirach. Hefyd, mae cael gwared ar barcio strwythuredig ar ochr orllewinol yr heol i greu llwybr yn golygu yr ystyriwyd hyn yn ateb llai addas.

Pam y mae angen i'r cyngor dorri'r holl goed ar Mayals Road i lawr?
Mae'r cyngor wedi cwblhau arolwg o goed ar hyd Mayals Road fel rhan o'i waith i fonitro cyflwr yr holl goed ar draws y ddinas. Mae'r coed ar Mayals Road y nodwyd bod angen eu cymynu naill ai wedi'u heintio neu'n marw, ac mae angen eu cymynu.

Pe na bai'r llwybr beicio newydd wedi'i gynllunio ar gyfer Mayals Road, beth fyddai wedi digwydd i'r coed?
Byddem wedi gorfod cymynu'r coed sydd wedi'u heintio neu sy'n marw. Mae'r cyngor wedi manteisio ar y cyfle i ddefnyddio cyllid i roi coed newydd yn eu lle drwy blannu dwy goeden am bob un sy'n cael ei thorri. Byddai peidio â gwneud hyn fel rhan o'r cynllun Teithio Llesol yn gadael y cyngor ag ychydig iawn o arian, neu ddim arian o gwbl i roi coed newydd yn eu lle yn y dyfodol. 

Sawl coeden sy'n cael ei thorri?
Mae tua 130 o goed ar Mayals Road (rhywogaethau gwahanol) Ceir gwared â chyfanswm o 19 coeden.

Pam y mae angen creu lonydd beicio newydd?
Mae Cyngor Abertawe'n dymuno cynyddu ei rwydwaith beicio presennol (120km drwy'r ddinas ar hyn o bryd) fel bod holl gymunedau'r ddinas wedi'u cysylltu drwy lonydd beicio/cerdded. Bydd hyn yn annog rhagor o bobl i feicio ac yn lleihau'r dibynadwyedd ar geir fel ffordd o deithio.

Faint o arian mae'r llwybr newydd hwn yn ei gostio i'r cyngor?
Mae Cyngor Abertawe wedi sicrhau mwy o arian nag unrhyw gyngor arall yng Nghymru hyd yn hyn ar gyfer isadeiledd beicio newydd. Eleni (2020/21), mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £5.1 miliwn o gyllid Teithio Llesol i Abertawe. Bydd £1.8m o'r cyllid hwn yn talu am brosiect cysylltu rhwydwaith Mayals/Sgeti.

Ydy'r llwybrau beicio newydd yn ddigon eang?
Mae holl elfennau'r rhwydwaith beicio arfaethedig yn cydymffurfio â'r Canllawiau Dylunio Teithio Llesol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Prosiect Teithio Llesol Gogledd Townhill (Y Ceunant)

Bydd y ffordd gyswllt hon yn darparu cyswllt cerdded a beicio newydd rhwng Carmarthen Road a Townhill Road. Bydd y llwybr hwn yn croestorri â'r llwybr a rennir a adeiladwyd yn ddiweddar yn Gors Avenue, a llwybr y mae disgwyl iddo hefyd gael ei adeiladu eleni ar hyd Townhill Road.

Bydd cyfran fawr o'r llwybr hwn yn darparu mynediad i'r cymunedau ar bwynt uchaf Townhill, gan ddarparu isadeiledd cerdded a beicio o ansawdd da i alluogi teithiau sydd fel arall yn anodd gyda'r topograffi heriol sydd yn yr ardal hon.

Caiff rhannau llechweddog eu creu trwy ran ganol y llwybr hwn i liniaru'r llethr serth, y gellir cael mynediad ato trwy ddefnyddio grisiau yn unig ar hyn o bryd, i ddarparu llwybr hygyrch i gerddwyr a beicwyr.

 

Prosiect Teithio Llesol Townhill Road

Bydd y llwybr hwn yn darparu llwybr cyswllt pwysig rhwng preswylwyr Townhill a Chyswllt Gogleddol Townhill (a elwir hefyd yn Y Ceunant, gan alluogi teithiau Teithio Llesol trwy ganol Townhill. Bydd y llwybr cyswllt hon yn darparu prif lwybr ar gyfer Cymuned Townhill ynghyd â darparu a gwella mynediad a dewisiadau teithio llesol i'r rheini sy'n teithio i'r ysgol gynradd leol, Ysgol Gymunedol Townhill ac amwynderau lleol. Gyda chysylltiadau ym mhen gogleddol a deheuol y llwybr y disgwylir iddynt gael eu cwblhau yn y dyfodol agos, bydd y cyfle i deithio'n llesol yn y gymuned a thu hwnt yn cael ei wella'n fawr o'r ddarpariaeth bresennol.

Llwybr Townhill Road [1MB]

 

Prosiect Teithio Llesol San Helen

Ar 0.59km, bydd y rhan fach hon o lwybr a rennir yn darparu cyswllt allweddol o'r llwybr teithio llesol presennol ar hyd y blaendraeth (Llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 4) i Neuadd y Ddinas, canolfan gyflogaeth bwysig a Llys y Goron.

 

Prosiect Teithio Llesol Parc Sgeti

Bydd y prosiect hwn yn ategu'r gwelliannau a wnaed i ddarparu llwybrau a rennir ym Mharc Singleton yn ystod 2018/19, ac yn hwyluso llwybrau cyswllt ymlaen trwy Ystâd Parc Sgeti i gysylltu ag Ysgol Gyfun yr Olchfa ac Ysgol Gyfun yr Esgob Gore. Gyda'r prosiect hwn caiff 2km o lwybrau a rennir eu hadeiladu yn agos i Sketty Park Road, Sketty Park Drive a Park Way, ac yn darparu gwell cysylltedd â'r rhwydweithiau teithio llesol sy'n gwasanaethu'r ddinas.

Llwybrau Cyswllt Parc Sgeti [3MB]

 

Prosiect Teithio Llesol Yr Olchfa

Bydd adeiladu Llwybr Cysylltu'r Olchfa'n agor ac yn hwyluso mynediad ar gyfer ardal fawr o Gilâ at lwybr rhif 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, gan ddarparu mynediad heb draffig oddi ar y ffordd i nifer o gyrchfannau, gan gynnwys canol y ddinas. Bydd y llwybr a rennir 2.5km yn darparu llwybr amgen i gerddwyr a beicwyr i'w harwain o goridor gorlawnGower Road.

Bydd Llwybr Cysylltu'r Olchfa hefyd yn darparu llwybr cerdded amgen i'r ysgol i ddisgyblion Ysgol Gyfun yr Olchfa.

Llwybr Cysylltu’r Olchfa [5MB]

Cwestiynau cyffredin am brosiect cysylltu'r Olchfa

A fydd y gwaith yn cael effaith negyddol ar ecoleg y safle?
Gan fod y cynllun yn bennaf yn ymwneud â gwella arwyneb llwybr ceffyl presennol, caiff ychydig iawn o effaith neu ddim effaith o gwbl ar ecoleg yr ardal. Datblygwyd y dull adeiladu hwn i leihau effaith ar yr ardaloedd o gwmpas y llwybr presennol.

Pa gamau ydych chi wedi'u cymryd i warchod ecoleg yr ardal?
Rydym wedi cymryd nifer o gamau i sicrhau bod ecoleg yr ardal yn cael ei gwarchod. Mae'r mesurau gwarchod a gymerwyd gennym yn cynnwys:

 • Comisiynu adroddiad ecoleg annibynnol i roi mewnwelediad i blanhigion a bywyd gwyllt lleol. Mae'r adroddiad wedi llywio'r ymagwedd wrth uwchraddio'r llwybr ceffylau.
 • Bydd yr ecolegydd yn gweithredu fel cynghorydd i'r tîm adeiladu.
 • Cymerwyd mesurau i leihau'r risg o ddifrod damweiniol oherwydd y gwaith.
 • Cymerir camau i wella'r cynefin lleol, dan arweiniad yr ecolegydd.
 • Cafwyd cyngor gan Ecolegydd y Sir a CNC.
 • Cafwyd cyngor gan arbenigwyr rhywogaethau ar ffyngau a mycsomysetau (llwydni llysnafeddog).

Dywedwyd wrthyf na all y cyngor ddechrau ar y gwaith oherwydd bod cais wedi'i gyflwyno i CNC a oedd yn datgan bod yr ardal yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Ydy hynny'n gywir?
Mae CNC wedi dweud wrthym nad yw'r gwaith sydd wedi'i gynllunio ar hyn o bryd yn anghydnaws ag unrhyw hysbysiadau SoDdGA yn y dyfodol ac nad ydynt yn debygol o niweidio'r nodweddion posib y byddai safle'n cael eu hysbysu amdanynt. 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd ecolegol yr ardal a bod pobl yn mwynhau ymweld â hi oherwydd hyn. Rydym wedi ymweld â'r safle gydag arbenigwyr annibynnol ac wedi cytuno ar fesurau gwarchod gyda nhw. Yn ogystal â hyn, rydym wedi cyflogi ecolegydd annibynnol i helpu i oruchwylio'r gwaith a rhoi cyngor pellach.

Rydym wedi bod yn trafod y prosiect â CNC dros nifer o fisoedd. Mae CNC hefyd wedi dweud wrthym na fyddai'r gwaith rydym yn ei wneud yn atal yr ardal rhag cael ei datgan yn SoDdGA yn y dyfodol. 

Ydy'r gwaith sy'n cael ei wneud ar y llwybr yn cydymffurfio â Deddf yr Amgylchedd (Cymru)?
Ydy. Mae'r gwaith yn cydymffurfio â'r hyn a elwir yn 'ddyletswydd Adran 6' y Ddeddf. Mae rhagor o wybodaeth amdano ar gael yma: https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2016/3/section/6/enacted

Pam y mae llwybr beicio'n cael ei adeiladu drwy Ddyffryn Clun?
Mae'r dynodiad y llwybr ceffyl presennol yn caniatáu cerddwyr, marchogion a beicwyr. Ni fydd y gwaith uwchraddio a gynlluniwyd yn newid hyn. Fodd bynnag, drwy wella'r arwyneb, daw'r llwybr yn fwy hygyrch i nifer mwy o ddefnyddwyr. Bydd y cynllun yn darparu mynediad gwell i ran fawr o Cilâ a Hendrefoilan ar hyd y llwybr ceffyl wedi'i wella trwy Ddyffryn Clun, gan gysylltu yn y de â glan y môr gan ddarparu mynediad di-draffig i nifer o gyrchfannau allweddol gan gynnwys canol y ddinas.  Bydd y llwybr wedi'i wella yn darparu llwybr amgen i gerddwyr a beicwyr fel nad ydynt yn agos i ardaloedd lle ceir llawer o gerbydau, fel Gower Road.

Pa fesurau sy'n cael eu rhoi ar waith i osgoi gwrthdaro posib rhwng y gwahanol fathau o ddefnyddwyr?
Y nod yw gwella cyflwr arwyneb y llwybr ceffyl presennol i ddarparu cyfleuster mwy diogel a chynhwysol ar gyfer y gymuned ehangach, a chaniatáu defnydd parhaol gan yr un grwpiau defnyddwyr a ganiateir i ddefnyddio'r llwybr ar hyn o bryd. Bydd arwyddion yn cael eu gosod i atgoffa defnyddwyr i rannu'r llwybr yn ofalus. Bydd arwyddion yn atgoffa beicwyr i ildio i'r holl ddefnyddwyr, dylai ceffylau ildio i gerddwyr a dylai'r holl ddefnyddwyr fod yn ystyriol o'i gilydd.

A fydd y cynllun yn cynnwys mesurau i leihau cyflymder beicwyr?
Atgoffir beicwyr i fod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill trwy arwyddion. Yn ogystal â hyn, mewn rhai lleoliadau cyflwynir mesurau ffisegol ar y llwybr. Mae'r tîm dylunio yn cydnabod cymeriad yr ardal ac yn ceisio datblygu cynllun sy'n ymarferol ac yn ystyriol o bob defnyddiwr.

A fydd y cynllun yn niweidio treftadaeth y safle?
Na fydd, ni fydd y llwybr defnydd a rennir newydd yn effeithio ar y safleoedd hyn. Byddwn hefyd yn gosod byrddau gwybodaeth i dynnu sylw at nodweddion treftadaeth ac amgylcheddol y safle.

 

Prosiectau 2021/22

Penllergaer i Gorseinon

Mae'r cynllun hwn yn cynnig adeiladu'r cyswllt coll yn Llwybr Strategol Gogleddol Abertawe, gan gysylltu â chyswllt yr A48 i'r dwyrain, a adeiladwyd yn ddiweddar, a'r isadeiledd presennol yng Ngorseinon a chysylltu yn y pen draw â Llwybr 4 y RhBC i'r gorllewin.

Byddai'r rhan arfaethedig yn darparu llwybr defnydd a rennir oddi ar y ffordd 2.8km gerllaw Gorseinon Road, gan gysylltu Penllergaer â Gorseinon, gan ddarparu mynediad lleol at gyflogaeth, addysg, siopau, gwasanaethau ac amwynderau, a chysylltedd strategol ehangach â'r rhwydwaith oddi ar y ffordd bresennol.

Penllergaer to Gorseinon route plan 1 [1MB]

Penllergaer to Gorseinon route plan 2 [1MB]

Cwestiynau Cyffredin am y prosiect cysylltu Penllergaer i Gorseinon

Beth yw 'Teithio Llesol'?
Term ar gyfer defnyddio dulliau cludiant eraill yn hytrach na'r car yw Teithio Llesol, e.e. beicio neu gerdded. Bwriedir i lwybrau 'Teithio Llesol' fod o fudd i bobl o bob oed wrth ddefnyddio dulliau heb fodur (cerdded neu feicio) i deithio o le i le.

Beth yw'r cynlluniau ar gyfer llwybr newydd yng Nghorseinon/Penllergaer?
Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddylunio llwybr defnydd a rennir oddi ar y ffordd ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng Penllergaer a Gorseinon. Os yw Llywodraeth Cymru'n hapus â chynllun y llwybr, bydd y cyngor mewn sefyllfa dda i gyflwyno cais am gyllid pellach i adeiladu'r llwybr.

Ble bydd safle'r llwybr newydd?
Byddai'r llwybr newydd rhwng Penllergaer a Gorseinon ar hyd yr A4240 (Gorseinon Road) a bydd yn darparu'r cyswllt coll rhwng llwybrau cerdded a beicio a gwblhawyd ar Ffordd y Brenin a'r A48 yn ddiweddar (rhwng Penllergaer a Threforys).

Pam y dewiswyd Gorseinon Road ac nid ffordd amgen?
Mae Gorseinon Road yn darparu'r llwybr mwyaf uniongyrchol rhwng Penllergaer a Gorseinon gan gysylltu cyfleusterau lleol, ysgolion, busnesau, cludiant cyhoeddus a llwybrau Teithio Llesol presennol. Cymeradwywyd y llwybr yn wreiddiol yn 2017 pan ddatblygodd y cyngor ei Fap Rhwydwaith Integredig.

Beth yw'r Map Rhwydwaith Integredig?
Mae'r Map Rhwydwaith Integredig yn rhestr ddymuniadau ar draws y ddinas ar gyfer llwybrau beicio a cherdded y mae'r cyngor eisiau eu datblygu dros nifer o flynyddoedd. Lluniwyd y map cyfredol yn 2017 ac roedd yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos cyn iddo gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.

Sut bydd y llwybr newydd yng Ngorseinon/Penllergaer yn cael ei ddatblygu?
Bydd y dyluniad a ffefrir gan y cyngor yn cynnwys llwybr defnydd a rennir ar hyd y palmentydd presennol ar hyd Gorseinon Road. Er mwyn galluogi cerddwyr a beicwyr i ddefnyddio'r llwybr, bydd y palmentydd yn cael eu lledaenu i alluogi'r ddau grŵp i'w defnyddio'n ddiogel.

A fydd llai o leoedd parcio ar y stryd o ganlyniad i'r llwybr newydd?
Mae rhan fer o'r llwybr, rhwng Llewellyn Road a Dilwyn Road, yn teithio trwy ardal breswyl, lle mae rhywfaint o barcio anffurfiol a pharcio ffurfiol ar y stryd eisoes ar gael. Bydd rhywfaint o'r parcio anffurfiol ar y stryd yn cael ei symud ar ochr ddeheuol Gorseinon Road i ddarparu lle ar gyfer y palmant lletach newydd.

Bydd rhagor o gilfachau parcio ffurfiol ar y stryd yn cael eu creu ar ochr arall y ffordd i liniaru'r parcio ar y stryd anffurfiol a gollwyd.

Mae mwyafrif yr eiddo ar hyd yr adran hon yn elwa o gael parcio oddi ar y ffordd ac ni ddylai hyn effeithio ar allu preswylwyr i barcio'u cerbydau.

Pam y mae angen rhagor o lwybrau cerdded a beicio arnom?
Mae cynghorau yng Nghymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â chynnydd mewn tagfeydd traffig a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar ein hamgylchedd lleol. Gall creu system well mewn trefi a dinasoedd i alluogi rhagor o bobl i gerdded a beicio'n ddiogel helpu i wella eu hiechyd a hefyd leihau'r angen i ddefnyddio car.

Nod Cyngor Abertawe yw creu rhwydwaith cerdded a beicio ar draws y ddinas sy'n cysylltu cymunedau, gan ei gwneud hi'n haws i bobl deithio o le i le

.