Toglo gwelededd dewislen symudol

A oes angen ychydig mwy o help arnoch?

P'un ai ydych yn chwilio am wybodaeth neu help i chi'ch hun, aelod o'r teulu neu ffrind, mae llawer o gyngor ar gael i chi.

Gofal cymdeithasol a lles i oedolion

Gweithio gyda phobl i fyw'n dda ac yn ddiogel yn ein cymuned - cyflawnwyd hyn drwy ein blaenoriaethau gwasanaeth, sef atal, hyrwyddo annibyniaeth a blaenoriaethu adnoddau.

Gofalwyr ddi-dal

Mae gofalwr di-dal yn rhywun o unrhyw oedran sy'n darparu cefnogaeth ddi-dal i deulu neu ffrindiau na fyddai'n gallu ymdopi heb yr help hwn.

Gofal cartref

Os ydych chi'n cael hi'n anodd ymdopi â'ch anghenion gofal personol, efallai y gall gwasanaethau gofal cartref eich helpu i ymdopi â bywyd bob dydd.

Larymau cymunedol (lifelines)

Mae larymau cymunedol (lifelines) yn darparu cyswllt ffôn mewn argyfwng i bobl hyn ac anabl.

Comisiynydd Pobl Hŷn

Llais a hyrwyddwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ar draws Cymru.

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Darparu cyngor di-dâl, cyfrinachol a diduedd ar ystod eang o faterion, er enghraifft: dyled, budd-daliadau, tai a chyflogaeth.

Byw gyda dementia

Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol a grŵpiau cefnogi eraill ddarparu gwybodaeth a chymorth ymarferol sy'n gallu helpu rhywun â dementia i wneud hynny gyda dewisiadau ac annibyniaeth.

Y Llinell Arian

Llinell gymorth gyfrinachol am ddim sy'n darparu gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl hŷn, sy'n agored 24 awr y dydd, bob diwrnod o'r flwyddyn.

Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol (C.A.L.L)

Mae'n cynnig cefnogaeth emosiynol i bobl sy'n dioddef gofid meddyliol yn ogystal â'u ffrindiau, eu gofalwyr a'u perthnasau

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.