Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofal cymdeithasol a lles i blant, pobl ifanc a theuluoedd

Cyngor a chefnogaeth i blant, pobl ifanc, teuluoedd, eu rhwydweithiau ac eraill sy'n eu cefnogi.

Mae ein gwaith yn ymwneud â gwneud yr hyn sy'n bwysig i wneud pethau'n well i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Mae pob plentyn, person ifanc a'u teuluoedd yn unigryw ac mae ganddynt wahanol gefndiroedd, cryfderau, anghenion, pryderon a dyheadau. Mae hyn yn golygu y bydd y gefnogaeth y mae ei hangen ar blentyn neu berson ifanc wrth dyfu i fyny neu pan nad yw pethau'n mynd cystal hefyd yn unigryw iddo.

Rydym wedi datblygu ymagwedd sy'n bwriadu rhoi'r gefnogaeth gywir i blant a theuluoedd ar yr adeg gywir, a gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan 25 oed, i'w helpu i nodi'u hanghenion a'r hyn sy'n bwysig iddynt.

Ein drws blaen i'r help hwn yw'r 'Un Pwynt Cyswllt (PCU)'

Cysylltu â'r PCU Un pwynt cyswllt (UPC)

Gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc

Mae gofalwr ifanc yn blentyn neu'n berson ifanc y mae gofalu am rywun ag anabledd neu salwch tymor hir yn effeithio ar ei fywyd. Yn aml, bydd yn ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu emosiynol a ddisgwylid gan oedolyn fel arfer.

Plant a phobl ifanc anabl

Mae Tîm Anableddau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anableddau cymedrol i ddifrifol.

Un pwynt cyswllt (UPC)

Gall teuluoedd sy'n byw yn Abertawe gysylltu â'r UPC eu hunain i ofyn am help neu gyngor.

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.

Gofalu am blentyn rydych eisoes yn ei adnabod (kinship care)

Gwybodaeth am ofal maeth teuluoedd a ffrindiau, gorchmynion gwarcheidwaeth arbennig, a maethu preifat.

Plant a phobl ifanc yn Abertawe

Rydym am i'r holl blant a phobl ifanc yn Abertawe gael dechrau teg mewn bywyd, bod yn iach, bod yn ddiogel yn y cartref, yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach, cael eu haddygu, mwynhau bywyd, bod a llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol at helpu i wella Abertawe.

Diogelu plant

Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn diogelu yw'r enw am hyn.

Plant sy'n 'derbyn gofal'

Gwybodaeth am sut mae plant a phobl ifanc yn 'derbyn gofal' gan yr awdurdod lleol.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 13 Mawrth 2023